new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1765751
dnes :: 103     online :: 1
za posledný
týždeň :: 948     mesiac :: 3620
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Nedeľa 14. Júla 2024 :: Meniny má Kamil
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Odborné články
pict_20171215090500ir5.jpg LECTIO DIVINA - UMENIE DUŠE PRE NAČÚVANIE BOŽIEMU HLASU
Publikované :: 2017-12-15 09:06:21
V dnešnej dobe sa asi každý z nás sťažuje na nedostatok času. Dôvody bývajú rôzne – rodina, práca, povinnosti,... To všetko je, samozrejme, dôležité. Ale položíme si niekedy aj otázku, aké miesto má v tom všetkom Boh? Koľko z tohto času, ktorý mi On dáva On, nechávam... [zobraziť viac]
pict_20170703101226x1g.jpg Duchovný význam Svätyne Najsvätejšej Trojice vo Fatime
Publikované :: 2017-07-03 10:09:00
V prepojení na časť obrazu, umiestnenej na titulnej stránke Katechetických ozvien, ponúkame pohľad na celý oltárny obraz a jeho duchovný význam, ktorý privíta pútnika pri návšteve svätyne Najsvätejšej Trojice vo Fatime. [zobraziť viac]
pict_201702231510377ru.jpg Sociálne a interpersonálne kompetencie vo vyučovaní náboženstva
Publikované :: 2017-02-23 15:09:54
V predchádzajúcich číslach Katechetických ozvien sme sa zamerali na komunikačné a existenciálne kompetencie. V nasledujúcom príspevku si priblížime dôležitosť sociálnych a interpersonálnych kompetencií a ich využívanie v predmete náboženstvo a náboženská výchova. [zobraziť viac]
pict_20141222095009wml.jpg Formovanie Božieho obrazu u dieťaťa /tretia časť/
Publikované :: 2017-02-23 15:07:56
Pre formovanie osobného vzťahu dieťaťa s Bohom je dôležité, ako mu je Boh predstavený. Učitelia náboženstva, katechéti vo farnosti alebo rodičia máme dať pozor na nástrahy, ktoré môžu v značnej miere ovplyvniť obraz, ktorý si dieťa alebo žiak o Bohu utvára. V prvých dvoch častiach sme hovorili o formovaní Božieho obrazu dieťaťa k nebeskému Otcovi a Ježišovi. V tejto časti sa budeme venovať potrebe správneho formovania Božieho obrazu k Duchu Svätému. [zobraziť viac]
pict_2015120115143103o.jpg Obrazy života - život v obrazoch
Publikované :: 2017-02-23 15:03:01
„Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“ Mt 13,33-35. Evanjeliový text hovorí o spôsobe, akým sa Pán Ježiš prihováral zástupom a ako približoval skutočnosti, ktoré prevyšujú ľudské zmysly. Používal obrazy a nimi vyjadroval Božie tajomstvá, skutočnosť Boha, spásy, večného života, milosrdenstva, Božieho kráľovstva, Božej lásky k nám. [zobraziť viac]
pict_20161128133809wpa.jpg Existenciálne kompetencie vo vyučovaní náboženstva
Publikované :: 2016-11-28 13:47:04
Po predstavení komunikačných kompetencií a ich prínosu vo vyučovaní náboženstva, ktoré sme uviedli v minulom čísle Katechetických ozvien sa dnes zameriame na prínos existenciálnych kompetencií vo vyučovaní náboženstva v živote kresťana. Ako katechéti a pedagógovia si... [zobraziť viac]
pict_20161128133218n3g.jpg Formovanie Božieho obrazu u dieťaťa /druhá časť/
Publikované :: 2016-11-28 13:28:36
Podobne ako pri predstavení Boha Otca, aj v katechéze venovanej predstaveniu Ježiša Krista je dôležité klásť dôraz na vytváranie osobného vzťahu k tejto božskej osobe. Schopnosť predstavenia Ježišovho života by mal byť primeraný schopnostiam dieťaťa. To znamená, že jednotlivé udalosti z jeho života by mali byť predstavené pravdivo a primerane. Na prvom mieste predstavujeme Ježiša v jeho vzťahu k Otcovi ako Božieho Syna. Všetky ostatné udalosti Ježišovho života sú následne vyjadrením jeho vzťahu lásky k Otcovi a k ľuďom. [zobraziť viac]
pict_20161103122848ek3.jpg Formovanie Božieho obrazu u dieťaťa /prvá časť/
Publikované :: 2016-11-03 12:23:04
Ježiš venoval deťom osobitnú pozornosť, keď ich nielen prijímal, ale predstavil deti ako vzor na ceste do Božieho kráľovstva (porov. Mt 18, 3). To však neznamená, že dieťa má byť ponechané samé na seba. Ide o postoje, ktoré predstavil ako vzorové a hodné nasledovania: postoj prijímania, odkázanosti, otvorenosti, dôvery a lásky. Tieto hodnoty musia byť objavované, prehlbované a rozvíjané za pomoci dospelých. Dieťa prijíma, čo je predkladané nekriticky, veľa nad tým nepremýšľa, ale všetko, čo sa mu odovzdáva, absorbuje. Je to jeho veľké bohatstvo, ale i nebezpečenstvo, ktoré môže nesprávne ovplyvniť celý jeho život. Jedným z nich je neprávne predstavenie Božieho obrazu, ktoré pokračuje buď v nevernosti samotnému pokladu viery, ale aj v neprimeranosti posolstva veku a schopnostiam dieťaťa. [zobraziť viac]
pict_20161103101146dhj.jpg Komunikačné kompetencie vo vyučovaní náboženstva
Publikované :: 2016-11-03 10:22:51
Dôležitou súčasťou interakcie človeka s človekom je kvalita komunikačných kompetencií. Postrehy a skúsenosti z praxe nás presviedčajú o tom, že my kresťania, tak dospelí ako i žiaci, sa často nedokážeme vyjadriť k náboženským témam, máme problém hovoriť o svojom... [zobraziť viac]
pict_20160204095642onc.jpg Božie milosrdenstvo ako podstata katechizácie
Publikované :: 2016-02-04 09:52:24
Poslanie Cirkvi uskutočňujú všetci, ktorí sú pokrstení. Každý kresťan, či je zasvätený alebo laik, má účasť na poslaní Cirkvi a tým aj na poslaní Krista. Kristus je prítomný v Cirkvi mocou svojho Ducha, preto je Cirkev miestom plnej spolupráce s Božím milosrdenstvom. [zobraziť viac]
pict_20151127134522evn.jpg O Božom milosrdenstve v rodine sv. Fautíny /svedectvo/
Publikované :: 2015-11-27 13:43:48
Ponúkame niekoľko motivačných príbehov (svedectiev) o prežívaní Božieho milosrdenstva v rodine sv. Faustíny Kowalskej a pápeža Jána Pavla II. [zobraziť viac]
pict_20151127100839boo.jpg Prejsť bránou milosrdenstva
Publikované :: 2015-11-27 09:56:19
Keď Pán Ježiš v nazaretskej synagóge prečítal slová proroka Izaiáša vzťahoval ich na seba. Pomazaný Duchom Pán má hlásať evanjelium chudobným, oznámiť slepým videnie, zajatým a utláčaným prepustenie a „ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4,19). Židia poznali slávenie jubilejných rokov a ich slávenie popisovala kniha Levitikus v 25. kapitole. Jubilejný rok začínal trúbením na rohu v celej krajine. Počas milostivého roka sa vracala pôda, domy, majetok a ľuďom v otroctve sa vracala sloboda. [zobraziť viac]
pict_20151009095139ow2.jpg Vyhorenie v duchovnom živote
Publikované :: 2015-10-09 09:48:30
Každý z nás pravdepodobne zažil obdobie nadšenia a zanietenia, keď vnímal a cítil príťažlivú silu hodnôt, medzi ktorými má ešte aj dnes dominantné postavenie viera. Naša veľkodušná angažovanosť sa mohla prejaviť v rôznych oblastiach – v prežívaní osobnej viery, vo farskom spoločenstve, v rodine, pri vyučovaní náboženstva, v rozličných službách, ktoré sme robili a robíme. Nepozerali sme na únavu, záťaž, ťažkosti, ale s nadšením sme sa vrhli do realizácie. Uvedomovali sme si, že Boh stojí na našej strane, je nám blízko, že jeho blízkosť a prítomnosť je zárukou každého úspechu, dôvodom našej existencie aj nášho špecifického povolania. [zobraziť viac]
pict_20151009093947y3q.jpg Motivácia
Publikované :: 2015-10-09 09:40:02
Na pedagogickej fakulte jednej zo slovenských univerzít profesor pedagogiky budúcim učiteľom často pripomí­na, že úlohou súčasného učiteľa je naučiť chcieť, usilovať sa o to, aby deti a mládež chceli. Vzbudiť v nich záujem o vedomosti, o poznanie, aby mali o to záujem. V... [zobraziť viac]
pict_201412181500231ex.jpg „Choďte teda a učte...“
Publikované :: 2015-10-09 09:30:52
V Prvom liste svätého Pavla apoštola Solúnčanom čítame: „Preto neprestaj­ne ďakujeme Bohu za to, že keď ste prijali našu zvesť o Bohu, neprijali ste ju ako ľudské slovo, ale – aké je skutočne – ako slovo Božie. A ono pôsobí vo Vás veriacich.“ (1 Sol 2, 12-13).Svätý Pavol im predkladal zvesť o Bohu, ale tá zvesť to nebolo ľudské slovo o Bohu, ale bolo to Božie slovo. Ústami svätého Pavla hovoril sám Boh o sebe. Uvedomoval si to svätý Pa­vol a veril tomu a uvedomovali si to aj Solúnčania, ktorí rovnako tomu verili. Za túto ich vieru svätý Pavol „nepres­tajne vzdáva Bohu vďaku“. [zobraziť viac]
pict_201412181427120hq.jpg Boh, sex a zmysel života
Publikované :: 2015-08-21 13:37:27
Kristus prišiel na svet obnoviť poriadok lásky, ktorý je narušený hriechom. Prišiel nás naučiť správne chápať a prežívať našu existenciu. V ľudskej sexualite nám zjavil pravdu o nás, o Bohu, o zmysle ľudského života. Kristus nás prišiel naučiť milovať, ako miluje On. [zobraziť viac]
pict_20150216094049je4.jpg Čítanie s porozumením /3. časť/
Publikované :: 2015-02-16 09:41:06
V tomto čísle pokračujeme v predstavení piatej a šiestej – záverečnej čitateľskej stratégie v prepojení na konkrétnu vyučovaciu hodinu náboženskej výchovy, ktoré možno využiť pri práci s textom. [zobraziť viac]
pict_20141218143523kzl.jpg Čítanie s porozumením /1. časť/
Publikované :: 2014-12-18 14:36:03
Ponúkame vám teoretické východiská a námety na dve čitateľské stratégie čítania s porozumením. Celý článok je k dispozícii na stiahnutie na tomto mieste. [zobraziť viac]
pict_20141218143327cnl.jpg Čítanie s porozumením /2. časť/
Publikované :: 2014-12-18 14:32:30
V predchádzajúcom čísle Katechetických ozvien sme ponúkli teoretické východiská a námety na dve čitateľské stratégie čítania s porozumením. V tomto čísle pokračujeme v predstavení ďalších stratégií v prepojení na konkrétnu vyučovaciu hodinu náboženskej výchovy,... [zobraziť viac]
pict_20141202114640abf.jpg Náboženská výchova v rodine
Publikované :: 2014-12-18 14:31:02
Výchova detí je najväčším umením, ale aj najvážnejšou povinnosťou rodičov. Psychológovia označujú prvé roky života jedinca za rozhodujúce pre rast jeho osobnosti. Zodpovednosť za kresťanskú výchovu dieťaťa majú predovšetkým rodičia a to preto, lebo zabezpečujú citové puto tak dôležité pre každé dieťa. Dieťa, ktoré rastie, je formované tými, ktorí sú v jeho blízkosti. Pomáhajú mu poznávať veci a svet, vytvárajú vzťahy dôvery, učia ho reč a prvé kroky. Sú to oni, ktorí ho učia rozlišovať medzi dobrom a zlom. [zobraziť viac]
pict_20141218142330vy7.png Moja modlitba
Publikované :: 2014-12-18 14:24:07
Spracované z nesúťažných odpovedí žiakov na otázku: Aká je tvoja modlitba, podeľ sa o ňu so svojimi rovesníkmi, v piatom kole korešpondenčnej diecéznej súťaže Rok so Sedembolestnou. [zobraziť viac]
pict_20141218141926zv9.jpg Nástrahy internetu /mediálna výchova pre deti, učiteľov a rodičov/
Publikované :: 2014-12-18 14:18:32
Pred letnými prázdninami, keď deti budú mať veľa voľného času vám dávame do pozornosti projekt www.zodpovedne.sk, ktorý je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu. Hlavným dôvodom vzniku projektu je čoraz rozšírenejšie používanie internetu a narastanie jeho významu v živote detí a mladých ľudí. Úlohou projektu je šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o zodpovednom používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva či pomoci. [zobraziť viac]
pict_20141218141136zax.jpg Telo zjavuje Boha - sprievodca štúdiom Teológie tela Jána Pavla II.
Publikované :: 2014-12-18 14:10:44
Autorka diela Katarína J. Zeno vychádzala z katechéz sv. Jána Pavla II. , ktoré sú známe ako teológia tela. Tak ako viacerí autori, i ona sa pokúsila pretlmočiť učenie pápeža o význame ľudského tela a dôstojnosti človeka do jednoduchšej reči. [zobraziť viac]
pict_20141218140921xqk.jpg Kultúrny rok Janka Silana
Publikované :: 2014-12-18 14:08:36
Rok 2014 je bohatý na jubileá významných osobností a svedkov viery. Medzi nich patrí i Janko Silan (1914-1984), kňaz a básnik, vlastným menom Ján Ďurka. V tomto roku si pripomíname 100 rokov od jeho narodenia a 30 rokov od jeho smrti. [zobraziť viac]
pict_20141218140708suj.jpg Mária – vzor kontemplácie
Publikované :: 2014-12-18 14:06:15
Pravidelná modlitba by mala byť súčasťou nášho života, lebo je cestou k cieľu. Cieľom nášho snaženia a putovania je Božie kráľovstvo - prítomnosť v blízkosti Boha. Môžeme ho dosiahnuť rôznymi spôsobmi a s využitím prostriedkov na to určených. Jednou z foriem modlitby je aj kontemplácia. [zobraziť viac]
pict_20141218140117l9x.jpg Katechetické výzvy Svätého Otca Františka v apoštolskej exortácii Evangelii gaudium
Publikované :: 2014-12-18 14:04:09
V posledný novembrový týždeň 2013 bola prezentovaná apoštolská exhortácia pápeža Františka o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete. Tento nový cirkevný dokument vychádza z biskupskej synody o „novej evanjelizácii“, ktorá sa uskutočnila v októbri 2012. Nadväzuje na učenie Evangelii nuntiandi Pavla VI. a Catechesi tradendae Jána Pavla II. Je venovaná všetkým veriacim kresťanom. [zobraziť viac]
pict_201412181355496sg.jpg Spätná väzba vo výchovno-vzdelávacom procese
Publikované :: 2014-12-18 13:56:08
Proces formálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje v školskom prostredí má vlastnú postupnosť. Ciele, stratégie, dynamika hodiny a spätná väzba sú termíny, ktoré neodmysliteľne súvisia s vyučovacou hodinou. [zobraziť viac]
pict_201412181352409pd.jpg Proces formácie kresťana vo svetle viery
Publikované :: 2014-12-18 13:50:28
V prebiehajúcom Roku viery sa častejšie zamýšľame nad vierou, ako darom, ktorý má rásť v našich srdciach. Viera prináša zmenu života, ktorú nazývame „metanoia“ – hlbokú zmenu zmýšľania a srdca. Táto zmena spôsobuje nový spôsob bytia a života, života s Bohom. [zobraziť viac]
pict_2014121813480560a.jpg Formovanie svedomia detí v kontexte náboženskej výchovy
Publikované :: 2014-12-18 13:46:45
V Evanjeliu čítame, že Ježiš Kristus sa po svojom krste v Jordáne utiahol na štyridsať dní na púšť, kde sa postil a bojoval s pokúšaním zlého ducha. Ježiš sa však ním nedal zlomiť a pokúšaniu nepodľahol. Rôzne situácie prinášajú aj do nášho života mnohé pokušenia a následné zlyhania. Každý z nás aspoň niekedy pocítil výčitku svedomia a túžbu napraviť svoju chybu. [zobraziť viac]
pict_20141218134457dod.jpg Diskusia na hodinách náboženstva
Publikované :: 2014-12-18 13:45:02
Diskusia je voľne plynúca konverzácia, pri ktorej majú žiaci možnosť vyjadriť svoje myšlienky a názory a vypočuť si, čo hovoria ostatní zo skupiny. [zobraziť viac]
pict_20141218134222bz3.png Modlitba ako aktualizácia viery
Publikované :: 2014-12-18 13:41:02
Modlitba je veľmi úzko spojená s vierou. Prostredníctvom viery sa stretávame s Bohom v modlitbe. Je to konečná forma uskutočňovania viery v našom duchovnom živote. Ak je teda viera priľnutím ku Kristovi a zverením sa mu, tak modlitba je úplným odovzdaním sa, zasvä-tením sa... [zobraziť viac]
pict_20141218122733idl.jpg Kristocentrizmus v živote a v práci katechétu
Publikované :: 2014-12-18 13:35:31
Vstupom do metodických dní bola, tak ako každoročne, duchovno-formačná prednáška. V tomto roku zameraná na Rok viery a život s Kristom. V elektronickej podobe ju uvádzame i na webovej stránke DKÚ. [zobraziť viac]
pict_20141218133935g66.jpg Stála rada Konferencie biskupov Slovenska o poslaní učiteľa
Publikované :: 2014-12-18 12:50:45
Konferencia biskupov Slovenska zverejnila list o poslaní učiteľa, v ktorom sa okrem iného píše: „Školstvo môže byť iné, ak sa začneme oň viacej zaujímať. Škola nie je nutným zlom, ale veľkou príležitosťou k osobnostnému rozvoju človeka.“ Prinášame vám celé znenie... [zobraziť viac]
pict_20141218114530j55.jpg Biblická katechéza v službe očisťovania a prehlbovania obrazu Boha u mladého človeka
Publikované :: 2014-12-18 11:45:47
Dávame vám do pozornosti prednášku ThLic. Petra Nákačku, ktorá odznela na Veni Sancte 31.8.2012 v Ružomberku. [zobraziť viac]
pict_20141218112350efi.gif Alternatívne koncepcie vyučovacej hodiny náboženskej výchovy
Publikované :: 2014-12-18 11:22:09
Učiteľstvo je mimoriadne povolanie. Neustále žasneme ako môže obohacovať naše životy a životy druhých. Každý učiteľ má vlastný štýl a v súčasnosti sú niektoré prezentované v literatúre našich či zahraničných autorov. V posledných rokoch sa často zdôrazňuje problematika zdokonaľovania a inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu. Zdôrazňuje sa úloha učiteľa, ktorý v tomto procese zastáva rozhodujúcu pozíciu. Našim úmyslom je poskytnúť zamyslenie nad výsledkami jeho práce a to „výsledného produktu“, ktorým je žiak. [zobraziť viac]
pict_20141218111410ba2.jpg Náboženská výchova žiakov s mentálnym postihom
Publikované :: 2014-12-18 11:11:55
Všeobecné direktórium pre katechizáciu vychádza z toho, že každé kresťanské spolo-čenstvo považuje fyzicky, mentálne alebo inak postihnuté osoby, a najmä nedospelé, za oso-bitne obľúbené u Boha. Pokrok v oblasti špeciálnej pedagogiky, ale aj silnejšie cirkevné a spoločenské povedomie spôsobuje, že aj týmto osobám možno poskytnúť primerané nábo-ženské vzdelávanie nielen v rodine, farskom spoločenstve, ale aj v školskom prostredí. [zobraziť viac]
pict_201412181055171k3.jpg Nesústredené dieťa na hodine náboženskej výchovy
Publikované :: 2014-12-18 10:53:33
Určite sa už každý učiteľ náboženskej výchovy stretol na vyučovaní s deťmi, ktoré sa zdali nezvládnuteľné. Často z nich má dojem, že neovládajú pravidlá slušného správania, a vyrušujú preto, aby provokovali učiteľa. Ak však problém pretrváva, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc, pretože takéto deti nie sú nevychované a hlúpe, práve naopak, väčšinou sú bystré, inteligentné a s veľkou fan-táziou. Majú len problémy, ktoré treba brať do úvahy. Čím ďalej, tým viac učiteľov náboženskej výchovy sa musí vo svojej praxi zamyslieť, ako čo najefektívnejšie učiť a vychovávať takéto deti. [zobraziť viac]
pict_20141218102653ic1.jpg Duchovné povolanie ako základ spolupráce vo farnosti
Publikované :: 2014-12-18 10:31:04
Sviatkom „Obrátenia svätého Pavla“ si Cirkev pripomína udalosť, ktorá kvalitatívne a radikálne zmenila Pavla na nové stvorenie. Iste nie náhodne sa tento sviatok oslavuje presne jeden mesiac po slávnosti narodenia Božieho Syna. Ide o Pavlovo „narodenie“ pre Krista a jeho evanjelium. Narodením v ľudskej prirodzenosti sa Kristus zriekol seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. (porov. Flp 2,7-8). Pavol pochopí a prijme na seba toto Kristovo vyprázdnenie sa, keď povie: „Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ [zobraziť viac]
pict_20141218100745gyl.jpg Socializácia dieťaťa prostredníctvom mimoškolskej katechézy
Publikované :: 2014-12-18 10:07:51
V dnešnej hektickej dobe zmena mentality a štruktúr často vyvoláva spory o tradičných hodnotách, zvlášť u mladých ľudí, ktorí sú neraz nedočkaví, ba nespokojnosť robí z nich rebelantov. Vedomí svojho významu v spoločenskom živote, túžia mať v ňom čím skôr svoj podiel. Preto nezriedka narážame na čoraz väčšie prekážky pri plnení svojich vychovávateľských povinností. [zobraziť viac]
pict_201412180958154ny.jpg Slovo, obraz, symbol – cesta náboženského vyučovania
Publikované :: 2014-12-18 09:58:22
Ani jedna časť Svätého písma sa nespája s takými citovými zážitkami, ako práve časť o Narodení Pána. Vniká do nášho vedomia v útlom detstve, preto zostáva súhrnom a symbolom pocitu útulnosti a rodinného šťastia a niektoré kritické hlasy o „vianočnom ruchu“ sú vlastne výsledkom sklamania dospelých nad zničenou idylou. Keď si všímame dnešnú literatúru pre deti k tejto téme, vidíme, že je tam stále viac historických údajov a aktualizácií, ktoré sme zdedili z 19. a začiatku 20. storočia. [zobraziť viac]
pict_20141218091043kaj.jpg Odborný poradca: Pedagogické pojmy
Publikované :: 2014-12-18 09:10:52
Pedagogická veda nám ponúka širokú škálu pedagogických pojmov, ktorých definícia nám nemusí byť stále celkom jasná. Ponúkame vám preto význam niektorých z nich. [zobraziť viac]
pict_201412171528076uw.jpg Spolupráca vo farnosti v duchu apoštola Pavla
Publikované :: 2014-12-17 15:26:15
Apoštol Pavol mal citlivý zmysel pre tímovú prácu. Išlo o tímovú prácu s Bohom a bratmi a sestrami. Formácia vo viere nie je možná, ak je záležitosťou iba jednotlivca. Pavlovo pastoračné úsilie bolo vedené získavaním učeníkov. Pavol nečakal na ľudí, kým prídu k nemu. Sám prechádza dedinami a mestami. Nie je možné odovzdávať náuku a povzbudzovať vo viere bez stretnutia s ľuďmi. Pavol je na ceste za stretnutím s ľuďmi. Pastorálna práca nie je možná bez sprevádzania, bez prítomnosti apoštola uprostred ľudí. [zobraziť viac]
pict_20141217151958p3b.jpg Úloha farnosti v rodinnej katechéze
Publikované :: 2014-12-17 15:20:04
Čoraz viac si uvedomujeme potrebu katechizácie rodičov detí, ktoré chodia na náboženskú výchovu, alebo s ktorými sa stretávame vo farnosti. Je veľmi dôležité, aby veriaci rodičia boli prvými svedkami viery pre svoje deti. Katechizmus katolíckej cirkvi zaväzuje rodičov, aby sa starali o „výchovu k viere členov rodín, čo sa uskutočňuje svedectvom kresťanského života podľa evanjelia“ (KKC, čl. 2226). [zobraziť viac]
pict_20141217150035skz.jpg Liturgická katechéza vo farnosti
Publikované :: 2014-12-17 14:59:32
Farská liturgická katechéza by mala nasledovať po základnej liturgickej katechéze v rodine, presnejšie povedané súbežne s ňou. Prvou liturgickou katechézou bola krstná náuka rodičov, potom samotný krst dieťaťa. Zatiaľ možno hovoriť o sprostredkovanej katechéze. Pomalé komentované vovádzanie detí do liturgie, najmä cez účasť na svätých omšiach za účasti detí, je v ich živote ďalšou liturgickou katechézou. [zobraziť viac]
pict_201412171456345sa.jpg Biblická katechéza a práca so Svätým písmom
Publikované :: 2014-12-17 14:51:11
Každý deň sa učíme čítať Božie slovo, počúvať ho, modliť sa a riadiť sa ním. Pri biblickej katechéze je dôležité umožniť katechizovaným, aby počúvali Božie slovo a hľadali zmysel toho, čo nám chce Boh povedať. Katechéza by mala prejsť od udalosti k tajomstvu a uskutočňuje sa pomocou rôznych myšlienkových postupov. Preto je vhodné prejsť od skutku k tajomstvu, napríklad Ježišove skutky spájať s tajomstvom jeho vykúpenia. [zobraziť viac]
pict_20141217144524fse.jpg Efektivita a afektivita práce učiteľov náboženstva v procese formácie zrelých kresťanov
Publikované :: 2014-12-17 14:28:03
V každom povolaní prichádza čas opýtať sa: aký úžitok prináša moja práca? Aké ovocie práce vidieť po určitých rokoch môjho účinkovania? Zvlášť sa táto otázka naliehavo ozýva vo svedomí nás kňazov, katechétov, učiteľov náboženstva, keď si uvedomujeme, že z našich škôl vychádza jedna generácia žiakov, študentov, ktorí sa slobodne rozhodli počas školskej dochádzky na základnej alebo strednej škole navštevovať hodiny náboženstva. [zobraziť viac]
pict_20141217115846mlz.jpg Kríza – výzva a šanca pre katechézu v miestnej cirkvi na Slovensku
Publikované :: 2014-12-17 11:59:04
So slovom kríza sa obyčajne spájajú negatívne predstavy úpadku najmä v oblasti spoločenskej, ekonomickej, kultúrnej, náboženskej situácie jednotlivca alebo spoločnosti. Zo samotného gréckeho slova krisis sa ozýva nielen označenie stavu katastrofy, ale aj zhodnotenia, objasnenia, skúšky, bodu zvratu, výsledku. Z tohto pohľadu kríza dovoľuje niečo spozorovať a v konečnom dôsledku vedie k zmene. Teda na krízu sa môžeme pozerať nielen z negatívneho hľadiska a jej následkov, ale aj z pozitívneho, čiže pozerať sa na krízu z pohľadu vzrastu a rozvoja spoločenstva a rozličných oblastí jej života. [zobraziť viac]
pict_201412171145303d9.jpg Ján Pavol II. a jeho miesto v katechéze /I. časť/
Publikované :: 2014-12-17 11:41:33
Mnohým mladým ľuďom sa nahovára, že ani minulosť, ani budúcnosť nemajú v živote žiadnu úlohu. Treba žiť „tu a teraz“ bez toho, aby sme sa obzerali späť do minulosti a pýtali sa na budúcnosť. Naozaj mnohí žijú tak, ako keby svet začínal od nich a s nimi sa aj končil. Bez toho, aby sme spochybňovali tento názor, treba zásadne zdôrazniť, že – bez poznávania vlastných koreňov – život sa kolíše v prázdnote. [zobraziť viac]
pict_2014121711393440b.jpg Ján Pavol II. a jeho miesto v katechéze /II. časť/
Publikované :: 2014-12-17 11:35:13
Na hodinu náboženstva o blahorečení Jána Pavla II. sa môžeme pozerať z dvoch rovín: obsahu – čo chceme odovzdať žiakom a formy – ako to urobiť. V tomto článku sa budem venovať prvej rovine. V rámci katechetickej prípravy žiakov na blahorečenie Jána Pavla II. navrhujeme zamerať pozornosť na tri prvky: svedectvo života, učenie a kult blahoslaveného. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 5295x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT