DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Odborné články
[späť]

Nesústredené dieťa na hodine náboženskej výchovy

Publikované :: 2014-12-18 10:53:33
Určite sa už každý učiteľ náboženskej výchovy stretol na vyučovaní s deťmi, ktoré sa zdali nezvládnuteľné. Často z nich má dojem, že neovládajú pravidlá slušného správania, a vyrušujú preto, aby provokovali učiteľa. Ak však problém pretrváva, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc, pretože takéto deti nie sú nevychované a hlúpe, práve naopak, väčšinou sú bystré, inteligentné a s veľkou fan-táziou. Majú len problémy, ktoré treba brať do úvahy. Čím ďalej, tým viac učiteľov náboženskej výchovy sa musí vo svojej praxi zamyslieť, ako čo najefektívnejšie učiť a vychovávať takéto deti.

Charakteristika ADHD

Diagnóza nazývaná ADHD (attention deficit hyperactivitydisorder) je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Zdeněk Matějček, významný český psychológ, uvádza, že je to súbor drobných odchýlok od klasického, normálneho detského správania, pričom tieto odchýlky sú zrejme založené v organizme dieťaťa (teda vo fungovaní jeho mozgu konkrétne centrálneho nervového systému) a nie sú výsledkom vonkajších vplyvov, napríklad nedostatočnej, zlej výchovy alebo nezdravých pomerov v rodine.

V prvom prípade je v popredí skôr nepozornosť, nesústredenosť, prudkosť v reakciách, výky-vy v náladách a pod. V druhom prípade sú v prejavoch dieťaťa a zvlášť v jeho učení medzery, takže sa nemôže napríklad naučiť čítať (dyslexia) alebo počítať (dyskalkúlia) alebo písať(dysgrafia) atď. A nakoniec môže ísť o kombináciu dvoch predchádzajúcich, teda dieťa s oslabeným nervovým systé-mom a k tomu ešte s nerovnomerným rozložením mentálnych funkcií. V súčasnosti má vplyv na 5 – 7 % detí školského veku a vyskytuje sa 4 – krát častejšie u chlapcov.

Hlavné prejavy správania

- ľahká rozptýlenosť vonkajšími podnetmi
- problémy s počúvaním a plnením príkazov
- problémy so zameraním a udržaním pozornosti
- problémy so sústredením sa na úlohu a jej dokončenie
- nevyrovnané pracovné výsledky
- vypínanie pozornosti, čo môže vyzerať ako zasnenosť
- neporiadnosť
- ťažkosti so samostatnou prácou
- vysoká miera aktivity
- agresívne správanie
- malá sebaúcta a značná frustrovanosť

Liečba syndrómu ADHD

Stanovenie diagnózy ADHD je vždy v kompetencii odborného lekára – psychiatra, neurológa alebo psychológa. Mnohí rodičia však odmietajú diagnostikovanie dieťaťa, lebo majú obavy z toho, že sa začne na neho pozerať ako na iné, nie normálne, majú obavy z toho čo povedia ľudia. V liečbe syn-drómu ADHD sa uvádzajú 2 prístupy:

1. medicínsky prístup – používajú sa lieky posilňujúce psychickú činnosť, sústredenie pozornosti, znižujúce psychomotorický nepokoj a impulzivitu.
2. psychologický prístup - psychoterapia – rôzne formy učenia a nácvikov, pôsobenie slovom, gestom, mimikou, a poradenstvo – dieťa resp. jeho rodičia dostávajú odborné rady, ako sa majú k problému správať.

Dieťa v škole

V školskom veku začínajú pre dieťa s ADHD skutočné problémy, pretože stanovený rozvrh hodín od neho očakáva prispôsobivé správanie. Hyperaktivita, impulzívnosť a ťažkosti so sústredením môžu vážne poznamenať schopnosť dieťaťa učiť sa. Často začína zaostávať za ostatnými spolužiakmi v triede. Ak zostane pozadu, je zvlášť ťažké znovu všetko dohnať, pretože sa nedokáže sústrediť tak dlho ako jeho spolužiaci. Prejavy v správaní dieťaťa s ADHD sa premietnu aj do vzťahu k ostatným deťom v triede, k rovesníkom a stretávajú sa s kritikou a odmietaním svojho okolia.

Často takéto deti menia školu dva – trikrát už počas prvých rokov školskej dochádzky. Ne-diagnostikovaný ADHD školák často vôbec nie je schopný zúčastniť sa vyučovania dlhší čas. Získava presvedčenie, že nikdy nevie nič poriadne urobiť. Bez odbornej pomoci a pomoci zo strany učiteľa sa cíti vyčleňované, iné, uzavreté a nemilované.

S. F. Riefová vo svojej monografii uvádza zaujímavé námety pre prácu so žiakmi s diagnózou ADHD a odporúča nasledovné:

- učiteľ by mal byť informovaný o tejto poruche a jej príznakoch a vhodných pedagogických prístu-poch, mal by vedieť rozpoznať, ktoré dieťa v triede trpí touto poruchou,
- úzka spolupráca medzi učiteľmi a rodičmi,
- tímová práca v spolupráci učiteľov, psychológov a špeciálnych pedagógov,
- podpora zo strany vedenia školy na vytvorenie podmienok krátkodobého umiestnenia dieťaťa mimo triedy, účasť rodičov na vyučovaní,
- pružnosť učiteľa, zainteresovanosť a ochota vynaložiť viac času a energie na to, aby takéto deti viac chápal a vedel im pomôcť.

Detský psychiater Ján Šuba odporúča pre dieťa dostatok pozornosti, aby získalo citovú istotu a dostatočné sebavedomie a ocenenie, aby získalo motiváciu byť zajtra lepším ako včera.

Prístup učiteľa k dieťaťu počas vyučovacej hodiny

- vytvoriť prehľadné a štruktúrované prostredie naplnené zrozumiteľnou komunikáciou, očakávania-mi, jasnými pravidlami a stálym kontaktom s dieťaťom,
- rešpekt k súkromiu a zachovanie dôvernosti, citlivý prístup učiteľa, ktorý problémové deti neponi-žuje pred spolužiakmi,
- pre dosiahnutie úspechu je často dôležité opustiť osvedčený spôsob prípravy na hodinu a hľadať nové cesty, používať tvorivé pútavé a interaktívne metódy,
- viac času na splnenie úloh a menej domácich úloh,
- usadenie do prednej lavice, tak učiteľ dieťa môže nenápadne sledovať a rozložiť obsiahle úlohy na niekoľko krokov,
- osvojiť si určité gesto, napr. poklepanie po lavici, po pleci,
- používať frázy typu: „Toto je veľmi dôležité“ na upriamenie pozornosti,
- vyučovania hodina by mala byť rozdelená na fázy, počas ktorých sa strieda aktivita s pasivitou,
- dôležité je spätná kontrola, či dieťa danú tému pochopilo,
- podpora a vedenie k zvýrazňovaniu kľúčových slov a fráz,
- umožniť pohyb prostredníctvom zbierania písomných prác, rozdávania papierov, pomôcok, zotiera-nia tabule, prípadne dať inú výnimočnú úlohu.

Hodnotenie dieťaťa s ADHD

- ocenenie toho, čím sa žiaci líšia od druhých a poskytovanie možnosti, aby ukázali svoje silné stránky,
- pri priebežnom hodnotení používať rôzne formy hodnotenia, okrem slovného napr. hodnotenie bodmi, percentami, hodnotenie s uvedením počtu chýb,
- pri hodnotení správania je efektívnejšie pozitívne hodnotiť dobré správanie ako trestať nežiaduce prejavy v správaní,
- pri slovnom skúšaní skúšať kratšie a viackrát, pri písomnom teste je potrebné rozdeliť ho na viac kratších častí,
- pri priebežnom hodnotení učebných výsledkov aj správania ako aj pri záverečnej klasifikácii klásť dôraz na motivačnú zložku hodnotenia.

Psychologička Eva Gajdošová upozorňuje, že prejavy ADHD sa stupňujú v období puberty, teda od 11 – 15 rokov, čo je najkritickejšie obdobie. Vtedy u dieťaťa nastávajú hormonálne zmeny a vplyvom hormónov sú deti výbušnejšie, plačlivejšie, citlivejšie, pričom u detí s ADHD je to ešte výraznejšie. Takéto dieťa má neadekvátne prejavy ako agresivita, sarkazmus na akékoľvek zmeny vo svojom okolí. Neurologička Eva Malá varuje, že dieťa s neliečenou ADHD častejšie ako ostatné siahne po drogách, a je väčšie riziko, že sa vďaka svojej impulzívnosti zapletie do kriminálnych aktivít. Základom je preto vytvorenie vzťahu, v ktorom dieťa cíti, že učiteľ mu je oporou, kedykoľvek mu pomôže a môže sa naňho spoľahnúť v záťažových situáciách.

Spoločenské a cirkevné povedomie a pokrok v oblasti špeciálnej pedagogiky spôsobujú, že rodina, farnosť a škola môžu dnes takýmto deťom poskytnúť primeranú katechézu, na ktorú majú právo ako pokrstení a ako povolaní k spáse. Výchova vo viere, do ktorej je zaangažovaná predovšetkým rodina, vyžaduje primeraný a človeku prispôsobený program, berie do úvahy výsledky pedagogického vý-skumu a uskutočňuje sa v kontexte celkovej výchovy človeka. Osobitné požiadavky tejto katechézy vyžadujú od učiteľov špecifickú pripravenosť a robia ich službu ešte záslužnejšou. Každý pedagóg by mal vniesť do vyučovania náboženskej výchovy, okrem odbornej spôsobilosti, aj svoje osobné talenty, ktoré dostal od Boha, vložiť doň svoje srdce. Tak vytvorí na vyučovacej hodine príjemnú atmosféru lásky a porozumenia, kde deti budú cítiť, že sú prijímané a milované práve také, aké sú.

Katechizmus katolíckej cirkvi usmerňuje učiteľov, aby pri odovzdávaní viery prispôsobili vyučovanie mysleniu a chápavosti poslucháčov. (KKC, s. 12) Otcova láska, neustála prítomnosť Ježiša Krista spolu s jeho Duchom vzbudzujú dôveru, že každý človek, čokoľvek by ho obmedzovalo, je schopný rásť vo svätosti. 

Farská katechéza aj školské vyučovanie náboženstva berie do úvahy vnútorný svet človeka, jeho túžby a potreby. Preto možno v každom dieťati vidieť „Božiu roľu“ (1 Kor 3,9), ktorého nemožno odsudzovať, ale v nádeji zušľachťovať.


Spracovala: Jana Pojezdalová

Použitá literatúra:
Kongregácia pre klérus: Všeobecné direktórium pre katechizáciu. SSV, Trnava, 1999.
RIEFOVÁ, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Portál, Praha, 2010.
MUNDEN, A., ARCELUS, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Portál, Praha, 2010.
www.adhd.sk
Michael, M. a kol.: Jak řešit problémy dětí se školou. Praha, Portál, 1997.
Ronenová, T: Psychologická pomoc dětem v nesnázích. Praha: Portál, 2000.
pict_201412181055171k3.jpg
 
Počet zobrazení: 1240x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT