new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1761996
dnes :: 49     online :: 1
za posledný
týždeň :: 777     mesiac :: 5032
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Štvrtok 13. Júna 2024 :: Meniny má Anton
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Často kladené otázky
Otázky a odpovede
Publikované :: 2016-01-13 13:16:32
1.    V inovovanom Rámcovom vzdelávacom programe (iRVP) pre NAV/NV sú preformulované obsahové a výkonové  štandardy podľa tematických celkov a jednotlivých ročníkov. Ako formulovať témy jednotlivých vyučovacích hodín v tematickom pláne učiteľa?

Tak ako v pôvodnom Rámcovom vzdelávacom programe (RVP) boli uvedené formulácie výkonových a obsahových štandardov, tak je to i v inovovanom s rozdielom, že jednotlivé formulácie zvlášť vo výkonových štandardoch sú upravené. Predtým, ale i teraz platí, že štandardy sú záväzné a sú súčasťou dokumentu, ktorým je pre NV/N Kurikulum predmetu. Učitelia boli v minulosti zvyknutí vytvárať svoj tematický plán na základe názvov tém z metodickej príručky, ktorá bola a je pomôckou ale nie dokumentom. Je dôležité poznamenať, že ani učebnica nie je dokumentom a teda názvy vyučovacích hodín v učebnici nie sú podkladom na tvorbu tematického plánu učiteľa. Témy jednotlivých vyučovacích hodín korelujú s obsahovým a výkonovým štandardom. Pri porovnaní ŠkVP a plánu učiteľa, resp. zápisov tém v triednej knihe má byť jasné, či sa vzdelávací štandard dodržiava alebo nie. 

2.    Ako má postupovať učiteľ NAV/NV pri úprave inovovaného Školského vzdelávacieho programu (iŠkVP)?

Učiteľ NAV/NV pri jednohodinovej dotácii (na štátnej škole) upraví iŠkVP vo svojom predmete podľa pokynov v manuáli pre tvorbu iŠkVP. Pri dvojhodinovej dotácii doplní vzdelávacie štandardy pre druhú hodinu v takom rozsahu, aby bol viditeľne navýšený obsahový a výkonový štandard. 

3.    V minulosti boli osnovy pripravené tak, že tvorili 70 % obsahu a 30 % si dopĺňal učiteľ sám. Platí to i teraz?

V minulosti, rozumie sa tomu pred reformou, boli osnovy pripravené ako konkrétne názvy vyučovacích hodín a tvorili 70 % všetkých hodín, t.j. pri jednohodinovej dotácií to bolo 23 hodín. Učiteľ si mohol niektoré témy osnov prehĺbiť alebo doplniť o obsahy vzhľadom na prežívané liturgické obdobie. Nezamýšľal sa však nad tým, že i doplnené obsahy majú vychádzať a viesť k ročníkovému cieľu. Proces inovácie priniesol zmeny. Učiteľ vychádza zo vzdelávacích štandardov, ktoré pre príslušné vyučovacie predmety plnia funkciu učebných osnov ŠkVP povinných vyučovacích predmetov. Obsah je pre učiteľa záväzný.

4.    Ako mám chápať v procese inovácie pojmy výkonový a obsahový štandard?

Vzdelávací štandard má dve zložky a to výkonový a obsahový štandard. Výkonový štandard je uvádzaný ako prvý, keďže je nadradený obsahovému štandardu. Výkonový štandard predstavuje ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Pri formulácií sú použité činnostné slovesá od nižších myšlienkových úrovní (vymenovať, definovať, určiť...) k vyšším úrovniam (aplikovať, analyzovať, hodnotiť, tvoriť). Konkretizované ciele predstavujú normu pre žiaka, avšak učitelia ho môžu bližšie špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať vzhľadom na konkrétne dispozície žiaka. K vymedzeným výkonom je priradený učebný obsah, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu predmetu. Obsahový štandard špecifikuje obsahovú náplň samotného výkonu. Je dôležité vedieť, že jednotlivé výkony nie sú naviazané na každý učebný prvok a nepokrývajú celú šírku obsahu.   

5.    Je možné doplniť po odučení určených obsahov vlastné tematické celky a „obohatiť“ iŠkVP o ďalší tematický celok podľa potrieb školy?
 
Čo sú „potreby školy“ nie je celkom jasné. Skôr môžeme hovoriť o zameraní školy. Pri povinných predmetoch bez navýšenia hodinovej dotácie učiteľ môže vzdelávací štandard viac špecifikovať a rozvíjať v rámci osobného plánovania výučby (tvorba TPU). Učiteľ si má uvedomiť, že tematické celky majú svoju štruktúru, primeranú náročnosť a výkonové štandardy sú pripravené tak, aby ich žiak zvládol v príslušnom školskom roku. Obsah jednotlivých tematických celkov je záväzok, ktorý si učitelia môžu tvorivo modifikovať, pričom musia zvážiť a vychádzať z predpokladu, koľko vyučovacích jednotiek potrebujú na dosiahnutie výkonových štandardov.

6.    Aké štandardy platia pre 1. a 2. ročník SOŠ, nakoľko na web. stránke www.statpedu.sk  sa spomínajú iba gymnázia?

SOŠ v šk. roku 2015/16 v 1. ročníku nepostupujú podľa iRVP ale podľa RVP.

7.    Ako postupuje nultý ročník – podľa akých osnov sa vyučuje NV?

O uvedenej problematike pojednáva Rámcový učebný plán pre ZŠ v 6 bode poznámok v nasledovnom znení: Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo ŠVP pre predprimárne vzdelávanie a primárne vzdelávanie.

8.    Aké sú používané skratky pre predmet NV?

Skratky predmetu aktualizované Ústavom informácií a prognóz školstva dňa 7.9.2009 sú nasledovné:
katolícke náboženstvo: KNB
náboženská výchova – katolícka: NBK
PREDMETY podľa platného číselníka ÚIPŠ majú nasledovné skratky:
NBE    Náboženská výchova - evanjelická
NBG    Náboženská výchova - gréckokatolícka
NBK    Náboženská výchova - katolícka
NBP    Náboženská výchova - pravoslávna
NRE    Náboženská výchova - reformovaná
NBI     Náboženská výchova - rímskokatolícka
NVA    Náboženská výchova Apoštolskej cirkvi
NAB    Náboženstvo
NPV    Náboženstvo - pravoslávne
NCB    Náboženstvo Cirkvi bratskej
Pozn. NAV – je skratka v počítačovom programe na tvorbu rozvrhu a je zaužívaná pri elektronickom rozvrhu hodín – nie je v súlade s platným číselníkom ÚIPŠ. 

9.    Kde je pôvod toho, že ten istý predmet má rôzny názov na cirkevných a na štátnych školách?

Je to zahrnuté v Zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (č. 394/2004 Z.z.). Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 719 z 20. januára 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 4. júna 2004. Zmluva nadobudla platnosť 9. júla 2004 na základe článku VI ods. 2.
Článok zmluvy II. bod 1 - týkajúci sa predmetu katolícke náboženstvo
Predmet „náboženská výchova“ vyučovaný na iných ako katolíckych školách zodpovedá predmetu „rímskokatolícke náboženstvo“ alebo „gréckokatolícke náboženstvo“ na katolíckych školách (ďalej len predmet „katolícke náboženstvo“), ako ho vyučuje osoba poverená Katolíckou cirkvou.
Z toho vyplýva: čo platí pre predmet náboženstvo na katolíckych školách, to platí pre predmet náboženská výchova na verejných a súkromných školách.

10.    Aká je horná hranica žiakov v skupine, pretože v POP na šk. r. 2015/16 sa horná hranica neuvádza. Uvádza sa iba dolná hranica 12 žiakov?

O delení žiakov do skupín pojednáva Vyhláška č. 320/2008 Z.z. a jej novela č. 224/2011 Z.z.v § 15, bod 2: Na vyučovanie predmetu NV alebo EV možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka. 

11.    Platia ešte alternatívne učebné osnovy pre katolícke gymnázia?

Alternatívne učebné osnovy neplatia, pretože obsahové a výkonové štandardy sú iba jedny a to pre jednohodinovú dotáciu predmetu. Katolícke školy si predmet náboženstvo v iŠkvP rozšíria o jednu hodinu z disponibilných hodín.

12.    Doteraz sme na našom cirkevnom gymnáziu postupovali podľa alternatívnych osnov, podľa ktorých sme mali vypracovaný ŠkVP. Ako postupujeme v šk. roku 2015/16 v ročníkoch 2. – 4.?

Ročníky, ktorých sa inovácia v tomto šk. roku netýka, postupujú podľa doterajších osnov. Vo vašom prípade sú to alternatívne osnovy pre cirkevné gymnázia.  

13.    Som učiteľ náboženstva a mám záujem o vykonanie prvej atestácie. Kde si ju môžem vykonať?

Záujemcovia o vykonanie prvej i druhej atestácií majú dve možnosti. Žiadosť môžu podávať na Centre celoživotného vzdelávania v rámci Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity. Bližšie info je na http://www.ccvpfku.sk/. Inou možnosťou je podávať žiadosti na všetkých pracoviskách MPC.  Podrobnejšie informácie sú uvedené na ich webovej stránke http://www.mpc-edu.sk/aktuality/atestacie.

14.    V rámci vzdelávania rád by som absolvoval kontinuálne vzdelávanie. Ktoré inštitúcie mi môžu poskytnúť toto vzdelávanie vzhľadom na môj vyučovací predmet náboženská výchova?

Kontinuálne vzdelávanie môže poskytnúť inštitúcia, ktorá má konkrétny vzdelávací program akreditovaný akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR. Odporúčame vám ponuku programov inštitúcie, ktorá je zameraná na vzdelávanie učiteľov NV/N a to je Katolícke pedagogické a katechetické centrum www.kpkc.sk. V prípade, že máte záujem o doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo o ďalší aprobačný predmet, informácie nájdete na stránke Katolíckej univerzity www.ccvpfku.sk.

15.    Kde nájdem cieľové požiadavky na maturitu z katolíckeho náboženstva?

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky. http://www.statpedu.sk/sk/Cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/Platne-od-sk-r-2013-2014.alej

16.    Som začínajúci učiteľ, ako mám postupovať pri adaptačnom vzdelávaní?

Zákon č. 317/2009 Z. z. určuje povinnosť umožniť adaptačné vzdelávanie školskému zariadeniu, v ktorom sa vykonáva pedagogická alebo odborná činnosť. Riaditeľ školy má podľa tohto zákona začínajúceho učiteľa v adaptačnom vzdelávaní:
  a) zaradiť do kariérového systému a určiť mu príslušný kariérový stupeň,
  b) vytvoriť mu podmienky, aby získal profesijné kompetencie samostatného pedagogického učiteľa,
  c) umožniť mu absolvovať najneskôr do dvoch rokov adaptačné vzdelávanie, aby získal predpoklady na výkon činnosti samostatného učiteľa,
  d) určiť mu uvádzajúceho učiteľa, ktorý zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania,
  e) rozhodovať o ukončení jeho adaptačného vzdelávania.

Odpovede spracovala: Klára Soľanová, DKÚ Spiš
 
Počet zobrazení: 6003x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT