DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Odborné články
[späť]

Motivácia

Publikované :: 2015-10-09 09:40:02
      Na pedagogickej fakulte jednej zo slovenských univerzít profesor pedagogiky budúcim učiteľom často pripomí­na, že úlohou súčasného učiteľa je naučiť chcieť, usilovať sa o to, aby deti a mládež chceli. Vzbudiť v nich záujem o vedomosti, o poznanie, aby mali o to záujem. V jeho slovách je obsiahnutá veľká pravda, že vzdelávať takých, ktorí nemajú o nič záujem je ťažké, ba až nemož­né.  Je namáhavé pohnúť s niekým, kto nemá žiadnu mo­tiváciu. A zase pre učiteľov, katechétov, vychovávateľov, kňazov, animátorov a konečne aj pre rodičov je často komplikovanou záhadou, ako motivovať. Ako sa prihovoriť a akým spôsobom povzbudiť, aby u tých, ktorých sa sna­žíme viesť, nastal vnútorný alebo vonkajší pohyb. Aby ne­prevážili postoje typu: prečo to mám spraviť, kvôli čomu to mám vedieť, načo mi to bude potrebné a pod.
      Na stránkach evanjeliových kníh sa nachádza viacero si­tuácií, na ktoré sa dá pozrieť z pohľadu motivácie. Chcem spomenúť aspoň niektoré udalosti, ktoré sa týkajú Ježišo­vých reakcií na motivácie a ako on sám motivoval.
      Po skončení štyridsaťdňového pôstu prišli naňho pokuše­nia, ktoré vo svojom jadre boli motiváciami. Pri pokúšaní Ježiša sú zreteľné tri druhy motivácií, ktoré nachádzame aj v súčasnej odbornej literatúre. Pán Ježiš odmietol preme­niť kamene na chlieb, odmietol sa zhodiť z chrámu a od­mietol padnúť a klaňať sa satanovi. Aké motivácie Ježiš odmietol pri týchto pokušeniach?
1. odmietol ostať na úrovni nesprávnej vonkajšej motivá­cie, keď ide o uspokojenie potrieb na základe toho, čo mám (chlieb);
2. odmietol ostať na úrovni vnútornej motivácie, keď ide o vnútorné uspokojenie na základe toho, čo viem, ale­bo čo dokážem (zhodiť sa z chrámu a nič sa nestane);
3. odmietol ostať na úrovni nesprávnej nadprirodzenej motivácii, keď absolutizujem vo svojom živote princíp, ktorý nemôže priniesť  trvalé uspokojenie a večné šťas­tie (prejavovať absolútnu úctu);

      Čo sa týka spôsobov Ježišovej motivácie, boli chvíle, keď sa Ježiš prejavil ako motivátor. Napr. keď zázračne nasýtil zástup tým, že rozmnožil chlieb. Bola uspokojená základná potreba, ľudia dostali chlieb. Ale keď Ježiša opäť vyhľada­li, pokračoval vnútorným motivovaním. Dal sa im spoznať nielen ako divotvorca, ale hovoril o inom chlebe. Dal sa im poznať ako Mesiáš a hovoril o chlebe, ktorý dáva večný život. Nakoniec prešiel na úroveň nadprirodzenej motivácie a stotožnil sa s chlebom života a predstavil sa ako ten, kto dáva večný život. Vyjavil, že jeho hlavnou motiváciou je dať svoj život za nás. (porov. Jn 6, 1-71).
      Ako sa táto motivácia môže odzrkadliť na vyučovacích ho­dinách a katechézach? Vonkajšia motivácia skrýva úmysel dosiahnuť maximum v prospech vlastného pohodlia a bo­hatstva. Ak ide iba o známku, absolvovanie, prijatie svia­tostí (1. sv. prijímanie, birmovanie), aby bol pokoj, všetko môžeme zahrnúť do oblasti vonkajšej motivácie.
      Inú podobu nadobudne vyučovanie a katechizovanie v triede, kde je hybnou silou vnútorná motivácia. Záujem o vedomosti a poznanie dáva úplne iné možnosti pre uči­teľa a rozhovor, hodina alebo katechéza majú úplne inú dynamiku. Sú však isté riziká, keď poznanie, vedomosti poslúžia k večným diskusiám a dialógom, ktoré nikam ne­vedú a nemajú konca. Jednotlivci alebo celá skupina je v  opozícii, zvlášť ak ide o vekové obdobie, keď mladí odmietajú autoritu. Problémom môže byť aj vzájomná ri­valita, kedy môže zavládnuť atmosféra bezohľadného zápolenia, arogancie, egoizmu a pýchy.
      Pri druhom stupni motivácie je veľmi blízko k tretiemu, keď záujem sa bude zakladať na nadprirodzenej motivácii. Tá nie je zameraná na seba, ale je zameraná na druhých. Tretia úroveň mo­tivácie sa týka nasmerovania na druhých, na ich potreby a nasmerovania na Boha. Naša láska k blížnym má mať svoj základ v Bohu. Tak si milujúci zachová stálosť, správ­nosť a vytrvalosť v láske k druhým. Nadprirodzene motivo­vaný mladý človek sa rozvíja kvôli tomu, aby bol čo najviac osožný pre druhých: rodinu, manžela/ku, deti, farnosť, Cirkev, spoločnosť. Zároveň je motivovaný, aby bol čo na­jlepším nástrojom v Božích rukách.
      Ak vyvstala otázka, na čom postaviť motiváciu, kde hľa­dať základ, tým vnútorným motivátorom je naše svedo­mie. Ježiš odmietol pokušenia a nesprávne motivácie, jeho hlavným orientačným bodom bola Otcova vôľa. My máme konať podobne a môžeme tak konať s pomocou správ­ne vyformovaného svedomia. Svedomie je vnútorným motivátorom a hýbateľom na ceste dobra. Môže sa zdať, že je neúčinné motivovať teenagerov k večnému životu a šťastiu, keďže je im to vekovo a mentálne vzdialené a žijú niečím úplne iným. Apoštoli sa po Ježišových slo­vách o bohatstve spýtali: „Pozri, my sme opustili, čo sme mali a išli sme za tebou?“ (Lk 18, 28). V Matúšovom evan­jeliu k tomu Peter dodáva: „Čo z toho budeme mať?“ (Mt 19, 27). Odpoveďou bol prísľub, že každý kto opustí...., dostane „oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.“ (Lk 18,30). Je zaujímavé, že je tu zmienka o tomto čase. Ježišov prísľub sa teda netýka iba večného života, týka sa aj života aktuálne žitého. Iste máme skúsenosť, že život s Ježišom má svoju kvalitu a stojí zato. Túto skúse­nosť máme odovzdať tým, ku ktorým sme poslaní a o ta­kom živote máme svedčiť slovom i postojom a k takému životu máme motivovať.


Spracoval: Viktor Pardeľ
pict_20151009093947y3q.jpg
 
Počet zobrazení: 1519x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT