DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Odborné články
[späť]

Formovanie Božieho obrazu u dieťaťa /prvá časť/

Publikované :: 2016-11-03 12:23:04
Ježiš venoval deťom osobitnú pozornosť, keď ich nielen prijímal, ale predstavil deti ako vzor na ceste do Božieho kráľovstva (porov. Mt 18, 3). To však neznamená, že dieťa má byť ponechané samé na seba. Ide o postoje, ktoré predstavil ako vzorové a hodné nasledovania: postoj prijímania, odkázanosti, otvorenosti, dôvery a lásky. Tieto hodnoty musia byť objavované, prehlbované a rozvíjané za pomoci dospelých. Dieťa prijíma, čo je predkladané nekriticky, veľa nad tým nepremýšľa, ale všetko, čo sa mu odovzdáva, absorbuje. Je to jeho veľké bohatstvo, ale i nebezpečenstvo, ktoré môže nesprávne ovplyvniť celý jeho život. Jedným z nich je neprávne predstavenie Božieho obrazu, ktoré pokračuje buď v nevernosti samotnému pokladu viery, ale aj v neprimeranosti posolstva veku a schopnostiam dieťaťa.
    Kresťanský Boh je Bohom trojjediným. Táto pravda tvorí podstatu kresťanskej viery a kresťanstva. Je prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom, ktoré ich osvetľuje. Preto je v katechéze detí potrebné od začiatku uvádzať do tajomstva trojjediného Božieho života.
    Vytváranie vzťahu s jednotlivými osobami Najsvätejšej Trojice a prebúdzanie lásky k nim sa zároveň stáva cieľom samotnej katechézy (porov. CT 19). Pri realizácii katechézy si treba uvedomiť, že tri božské osoby sú vždy prítomné a konajúce súčasne, avšak dieťa ich potrebuje spoznávať postupne.
    Podľa indikácií daných v Catechesi tradendae sv. Ján Pavol II. naznačuje potrebu začínať predstavením Boha Otca (porov. CT 36). Tento postup je zároveň verný pedagogike Zjavenia. Ježiš sám začína ohlasovanie Božieho kráľovstva zjavením Boha ako svojho Otca, potom predstavením seba samého vo vzťahu k Otcovi ako Syna a prísľubom Tešiteľa, Ducha Svätého (porov. VDK 100).
Predstavenie Boha Otca v katechéze detí by malo byť zamerané na vytváranie vzťahu k Bohu a ich uvádzanie do tajomstva Božieho života. Je potrebné rešpektovať schopnosti dieťaťa vlastné danému vekovému obdobiu a rovnako rešpektovať Božie zjavenie, prostredníctvom ktorého nám on sám odhaľuje tajomstvo svojho života. Ide teda o zachovávanie základného katechetického princípu vernosti Bohu a vernosti človeku (porov. VDK 145).
    Prvou cestou k objaveniu Boha Otca v živote dieťaťa je krása stvorenia, ktorá dieťa obklopuje a na ktoré je ono zvlášť vnímavé. Prostredníctvom jeho krásy a poriadku, ktorý v ňom vládne, Boh ponúka človeku neprestajné svedectvo o sebe a svojej láske (porov. DV 3). Boh však nestvoril iba tú krásu, ktorú vidíme okolo seba, ale ako vrchol všetkého stvorenia stvoril človeka (porov. KKC 343). Predstavenie Boha ako Stvoriteľa človeka má pre dieťa dôležitý význam, pretože v ňom nachádza odpoveď na otázku o pôvode a cieli ľudského života. Boh stvoril niekoho, kto mu je podobný. Stvoril človeka na svoj obraz (porov. Gn 1, 26-27). Úžas nad krásou sveta a človeka by mal u detí vyústiť do vďačnosti voči Bohu. Boh však svet a človeka nielen stvoril, ale sa o všetko neprestáva starať (porov. Mt 6,26). Táto Božia starostlivosť o celé stvorenie má naplniť život dieťaťa dôverou a láskou voči Bohu.
    Ďalším dôležitým krokom v pozitívnom formovaní Božieho obrazu je zjavenie jeho lásky. Stvorenie je dielom Božej lásky, ktorá sa túži rozdávať bez miery. Láska je najkrajšou charakteristikou Boha. Stvoril nás z lásky a z lásky sa o nás stará. Rovnako podstatnou vlastnosťou dobra je jeho šírenie, rozdávanie sa. V tomto zmysle Boh, ktorý je dokonalé dobro, napĺňa svojou dobrotou celé stvorenie. Následne mierou akou jednotlivé bytia prijímajú dobro, ktorým je on sám, sa stávajú samy dobrými a začínajú vyžarovať dobro do svojho okolia. Zároveň dobro vyvoláva u tých, ktorí ho prijímajú, tzv. spiatočný pohyb k prameňu dobra. Takto dobro privádza k sebe tých, ktorých sa dotýka.
    Zjavenie Božej lásky je dôležité tak pre dospelého ako i pre dieťa, ktoré túži po láske. Zvlášť dôležité je to v prípade, kde dieťa nemá pozitívny príklad lásky vo svojich rodičoch. Zdôraznenie osobného rozmeru Božej lásky je pre deti veľmi dôležité, a preto je v katechéze potrebné vysloviť meno každého dieťaťa. (Napr. v katechéze o Samuelovi predstavíme deťom ako aj ich volá Boh po mene: Michal, Veronika, atď.) Božia láska vrcholí v milosrdenstve, ktoré je väčšie ako hriech a nevernosť človeka. Ináč povedané, lásku nemôže zničiť ani hriech a nevernosť človeka. V ňom sa iba človek pred láskou uzatvára. Je nevhodné, ak vychovávatelia komentujú nejaký zlý skutok dieťaťa ako stratu Božej lásky: „Vidíš, čo si urobil, teraz ťa už Pán Boh nemá rád, lebo si zlý.“
Pre katechézu detí je veľmi dôležité, aby predstavenie Božej lásky predchádzalo rozprávaniu o ľudskom zlyhaní, ktorým je hriech. Pre človeka, ktorý sa od Boha hriechom odkláňa, sa táto láska stáva milosrdenstvom, v ktorom Boh človeku odpúšťa, nanovo ho prijíma za svoje dieťa a zahŕňa ho svojou večnou láskou. Toto poznanie pomáha dieťaťu neuzatvárať sa pri svojich zlyhaniach do sebaobviňovania, ktoré by mohlo vyústiť do odvrhnutia Boha ako nemilosrdného sudcu, ale nanovo sa otvárať Božej láske.
Dôležitý význam pri formovaní Božieho obrazu v živote detí má predstavenie Boha ako duchovnej bytosti. Je to najlepšia cesta, ako deťom v danom veku pomôcť vyhnúť sa jeho sklonu k antropomorfizmu. K tomu povzbudzuje aj Catechesi tradendae, keď hovorí o láskyplnom dialógu so „skrytým Bohom“, ku ktorému majú byť deti vedené (porov. CT 36). Pri predstavení Božieho obrazu deťom sa musí vytvárať priestor pre tajomstvo.
    Cestou k predstaveniu tejto pravdy je objavenie duchovnej podstaty nášho bytia. Človek pozostáva z tela a duše (ducha), ktorú nevidíme. Tu môžeme deťom poukázať na aktivitu ľudského ducha. Naším rozumom premýšľame, vôľou sa môžeme rozhodnúť, čo budeme robiť. Máme tiež pamäť, ktorou si pamätáme, čo sme robili. Náš duch teda neustále pracuje, aj keď ho nevidíme. Samotné deti môžeme priviesť k získaniu skúsenosti s duchovnou realitou nášho bytia: Deti si zatvoria oči a každý na niečo myslí. Následne sa ich pýtame, či vedia, na čo mysleli ich kamaráti. Deti nič nepočuli a nič nevideli a preto nemôžu vedieť, na čo myslel ich sused. Oni však vedia, že v tichu, bez slov môžu niečo hovoriť – na niečo myslieť. To je práca ľudského ducha. Boh, ktorý je čistý duch, pracuje takýmto neviditeľným spôsobom. Nevidíme ho ani nepočujeme, ale on neustále koná. Boh je čistý duch a pozná aj naše myšlienky. Môžeme sa s ním rozprávať v úplnom tichu, vo svojom srdci bez toho, aby sme vyslovili nejaké slová a on nás počuje (porov. Mt 6, 6). Predstavenie Boha ako čisto duchovnej bytosti je pre deti zároveň základom zvnútornenia, ktoré vedie k uvedomeniu si svojej vlastnej identity a Božej blízkosti v živote.
    Pre formovanie osobného vzťahu dieťaťa s Bohom je dôležité, ako mu je Boh predstavený. Neuvedomenie si týchto skutočností môže viesť k falošným predstavám o Bohu a neskôr aj k zanechaniu viery. V ďalšej časti sa budeme venovať formovaniu Božieho obrazu dieťaťa k druhej Božskej osobe – Ježišovi Kristovi. 


Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra:
Ján Jenčo, Princípy katechézy detí predškolského veku, Košice, 2008.
Všeobecné direktórium pre katechizáciu, Trnava, 1999, Catechesi Tradendae, 1993.

pict_20161103122848ek3.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 1111x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT