DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473399
dnes :: 438     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4197     mesiac :: 20299
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Viera a obrátenie /katechéza/

Publikované :: 2014-12-22 11:54:15
V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy na adventné obdobie vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina.

Téma: Obrátenie (zmena zmýšľania)
Cieľová skupina: od 10 do 17 rokov
Ciele katechézy:
Kognitívny cieľ: Charakterizovať činnosť Jána Krstiteľa. Charakterizovať formu pokánia podľa biblického textu (Lk 3, 1-6) Afektívny: Oceniť dôležitosť pokánia a obnovy duchovného života prostredníctvom vnútorného obrátenia a následnej sviatosti zmierenia.
Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok Jána Krstiteľa
V prílohe článku je k dispozícii na stiahnutie interaktívny kvíz o Jánovi Krstiteľovi.

      Úvod

      Privítanie, krátka modlitba

      1. Čítanie

      Čítanie evanjeliového textu Lk 3,1-6. Každý účastník má pred sebou text, najprv si ho prečítajú potichu a potom ich vyzve, že budú čítať tak, že každý účastník prečíta iba jedno slovo a takto postupne prečítajú text. Touto metódou si uvedený text viac uvedomia.

      V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša:

      „Hlas volajúceho na púšti:
      »Pripravte cestu Pánovi,
      vyrovnajte mu chodníky!
      Každá dolina sa vyplní
      a každý vrch a kopec zníži.
      Čo je krivé, bude priame,
      a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.
      A každé telo uvidí Božiu spásu.“

      Vysvetlenie textov metódou Kde? Kedy? Kto? Ako?
KDE? Na mape ukáže Judeu, Galileu.
KEDY? Vysvetlí kalendár a zaznamenávanie rokov, na časovej priamke tento rok (15-ty rok vlády porovná s terajším kalendárom)
KTO? Účastníkom zadá úlohu, aby vpísali všetky mená, ktoré sú v texte a to, čím boli jednotlivé postavy. Zároveň vysvetlí jednotlivé úlohy postáv a vysvetlí, kto bol veľkňaz.
KTO JE HLAVNOU POSTAVOU?
Akú úlohu vyznačil Boh Jánovi?
Čo je to obrátenie?
Čo mal na mysli Ján, keď hovoril slovami proroka Izaiáša?
Ako ľudia Starého zákona odprosovali Boha za svoje hriechy?


      2. Meditácia

      Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.
      Ján Krstiteľ bol mimoriadnou osobnosťou. Nosil čudný odev, konzumoval zvláštnu stravu a kázal nezvyčajné posolstvo ľudom v Judsku, ktorí za nim chodili do púšte. Centrom jeho záujmu bolo počúvať Boha. Evanjelista Lukáš hovorí, že Ján bol na púšti, keď k nemu prišlo Božie slovo. Bol pripravený a čakal. Vedel, že má v tomto svete zvláštne poslanie – oznámiť príchod Spasiteľa a pripraviť ľudí na Ježišov príchod.
      V období, keď žil Ján Krstiteľ bolo zvykom, že kým kráľ podnikol nejakú cestu, prišli poslovia k tým, ktorých sa chystal navštíviť, a prikázali im pripraviť cestu pre kráľa. Podobne aj Ján Krstiteľ vyzýval svojich poslucháčov na zmeny v ich životoch, aby k nim mohol prísť Ježiš Kristus.
      Sme na začiatku adventného obdobia. Adventus v latinčine znamená príchod, obdobie radostného očakávania narodenia Božieho Syna – Záchrancu a teda duchovnej prípravy na Vianoce. Prijmime aj my ponuku na zanechanie života bez Boha (života bez lásky – len pre seba, egoistický, sebecký, zameraný na „mať“ a nie „byť“). Ján Krstiteľ ponúka zmenu aj pre nás. Jeho výzva na obrátenie a pokánie sa nevzťahuje predovšetkým na vonkajšie skutky, na „vrece a popol“, na pôsty a umŕtvovania, ale na obrátenie srdca k Bohu, na vnútorné pokánie. Bez zmeny nášho srdca a zmýšľania naše skutky môžu zostať neplodné a falošné. A naopak, naše vnútorné obrátenie nás pobáda k tomu, aby sa tento postoj prejavil vo viditeľných znakoch, v úkonoch a konkrétnych skutkoch lásky.

      Obrátenie je základným rozmerom viery. Ono spôsobuje, že naša viera nie je statická, ale že môže podliehať neustálemu prehlbovaniu sa – môže rásť. V procese obrátenia dochádza k odvráteniu sa od zla a súčasne k obráteniu sa k Bohu. Odvrátiť sa od zla neznamená odvrátiť sa od len od samotných hriechov, ale aj od prameňov zla, ktorým je naša nezriadená samoľúbosť. (veľká láska k sebe)

      3. Aplikácia

      Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôležitosťou pokánia – obrátenia srdca k Bohu v ich živote.
      Bol istý muž, ktorý si ustavične robil plány do budúcnosti. Ako študent si hovoril: „Až budem na univerzite...“, keď tam bol, potešoval sa: „Až urobím doktorát...“ Keď bol doktorom, staral sa: „Len aby som sa dostal do úradu...“ Keď mal výhodné miesto, hovoril: „Až budem riaditeľom tam a tam...“ Ale nestal sa. Stala sa mu nehoda. Vyronila sa mu maličká kvapka krvi do mozgu a dostal sa tam, na čo si nikdy v živote nepomyslel - do ústavu pre ťažko chorých.

      Ako často i my počúvame, rozprávame slová „až keď“. Staráme sa o to čo si oblečieme, čo budeme jesť, kde zoženieme peniaze na nový mobil... Staráme sa však takto aj o svoju dušu?
      Prežívame čas adventu. Pripravujeme sa na príchod Božieho Syna, ktorý nás vykúpil z hriechu a povolal do slobody Božích detí. Božia láska nám daroval všetko. Našou odpoveďou na Božiu lásku by malo byť obrátenie nášho srdca k Bohu. Toto naše vnútorné pokánie sa môže prejavovať veľmi rozmanitým spôsobom. Sväté písmo a duchovní otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu a almužnu, ktoré vyjadrujú obrátenie vo vzťahu k sebe samému, vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k blížnym.
      Vnútorné pokánie by malo byť jasným preorientovaním celého nášho života, návrat - obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu, odvrátenie sa od zla spojené s odporom k zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili. Zároveň zahŕňa v sebe túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie milosrdenstvo a s dôverou v pomoc Božej milosti.
      Kresťania, ktorí sa usilujeme o naozajstné nasledovanie Krista, túžime po radosti, ktorá vyviera z nového radikálneho začiatku s Bohom. Je známe, že aj samotní svätci pravidelne pristupovali k sviatosti zmierenia, kedykoľvek mali na to príležitosť. K rastu v láske a pokore potrebovali, aby ich až do posledného zákutia duše prežiarilo Božie uzdravujúce svetlo.

      Aktivita: (môže ju predchádzať motivácia, napr. pieseň alebo video: návrh video sv. Augustína pred obrátením, poukázať na jeho starý - nesprávny spôsob života - http://www.youtube.com/watch?v=70p3MF8gc3M&feature=relmfu)
Katechéta rozdá účastníkom papier. Na pripravený papier napíšu tri veci, čo považujú vo svojom živote za potrebné zmeniť: vo vzťahu k sebe, k Bohu a k blížnym.
      Ak je veková kategória účastníkov vyššia, môžu napísať vlastný kajúci žalm ako modlitbu podľa vzoru žalmu 51.
      Počas aktivity môže hrať v pozadí pokojná hudba. Na záver aktivity by mal katechéta zdôrazniť dôležitosť pokánia – zanechania hriešneho života ako odpovede na Božiu lásku.
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

      4. Modlitba

      V úvode modlitby môžu poskladané papiere priniesť k zapálenej sviečke. Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu a pomodliť sa žalm 51. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: zmierenie, obrátenie, odpustenie, Božia milosť, uzdravenie, nový život, večný život, poďakovanie za dar viery...

      5. Kontemplácia

      Odporúúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho posolstva sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosti, históriu, skúsenosti a iné ďalšie situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. obraz Božieho Milosrdenstva).

      Záver

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.

      Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.

Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, KKC, Biblia s aplikáciami pre život,
YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých
pict_201412221427035l2.jpg
 
Počet zobrazení: 2225x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT