DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1529461
dnes :: 233     online :: 1
za posledný
týždeň :: 2463     mesiac :: 11513
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Streda 5. Augusta 2020 :: Meniny má Hortenzia
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo Katechetických ozvien. [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
Vystupujem k Otcovi - katechéza pre mladých
Publikované :: 2020-05-25 14:41:51
Ponúkame vám katechézu pre mladých s témou Ježišovho nanebovstúpenia. [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Pôst a Veľkú noc
[späť]

Spásne udalosti, ktoré zmenili osudy sveta /katechéza/

Publikované :: 2017-02-23 16:17:10
    Katechéza na Pôstne obdobie podľa Youcat.

Ciele:
Kognitívny: Analyzovať a interpretovať časti z KKC a zo Svätého písma.
Z textov Svätého písma spoznať udalosti, ktoré smerovali k smrti na kríži.
Na základe textov v YOUCAT objaviť a osvojiť si argumenty, ktoré potvrdzujú, že Zelený štvrtok a Veľký piatok má význam pre každého človeka.
Objasniť a zdôvodniť ako Ježišova smrť zmenila osudy sveta.
Afektívny: Upevniť sa vo viere cez priblíženie si spásnych udalostí.
Uvedomiť si a oceniť Ježišovu lásku voči sebe (aj za mňa sa obetoval).
Prežiť vo chvíľke ticha počas modlitby alebo počas krížovej cesty význam Kristovho utrpenia pre seba.
Psychomotorický: Osvojiť si návyk modlitby jedného desiatku alebo celého bolestného ruženca, zúčastňovať sa na pobožnostiach krížovej cesty.
Pomôcky: Sväté písmo (vytlačené úryvky zo Svätého písma – Jn 13, 1-15; 1 Kor 11, 23-26, Jn 3, 16-17; 1 Kor 1, 18-24; Flp 2, 6-11, YOUCAT 99 – 101, 209 – 210, 476, výstrižky z novín na inšpiráciu, čisté listy A4 .
Metóda: článok z novín, riadená diskusia
Model: kerygmatický
Stratégia: výkladová a praktická
Veková kategória: starší žiaci ZŠ a študenti SŠ, birmovanci vo farnosti

ÚVOD

1. Modlitba
Z úvodu zastavenia krížovej cesty – Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

2. Motivácia
Predstavte si, že ste novinári a máte napísať krátky článok do novín s názvom: Udalosť, ktorá zmenila osudy sveta. Článok má byť na prvej strane a má mať päť viet. Rozdáme im kartičky, do ktorých budú písať. Rozdáme im strany z náboženských novín a časopisov (vytlačiť články z veľkonočných čísiel Katolíckych novín na webe alebo pod.). Žiakov treba usmerniť, aby písali o náboženských udalostiach. Práca nech prebieha vo dvojiciach. (treba sa pripraviť nato, že žiaci napíšu aj o iných udalostiach, ale potom sa treba chytiť práve tých, ktoré súvisia s vykúpením). 
Po prezentovaní výsledkov práce sa pozornosť nasmeruje na udalosti Zeleného štvrtku a Veľkého piatku a tieto udalosti mali byť spomenuté i v prácach žiakov.

HLAVNÁ ČASŤ

1. Svedectvo Svätého písma
V tejto časti naďalej pracujeme žurnalisticky; práca prebieha v tých istých dvojiciach, použijeme ďalšiu časť z pripravenej predlohy. Každý pár si vylosuje biblický text. Čítajú svoje úryvky a robia poznámky na kartičku vo forme krátkych viet.
Na tabuľu zapisujem: Stalo sa pred dvetisíc rokmi

a.    „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!“  Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 1-15).

b.    „Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.“ (1 Kor 11, 23-26)

c.    „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3, 16-17)

d.    „Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.“ (1 Kor 1, 18.22-24)

e.    „On, hoci má božskú prirodzenosť,
    nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,
    ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,
    stal sa podobný ľuďom;
    a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
    Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,
    až na smrť na kríži.
    Preto ho Boh nad všetko povýšil
    a dal mu meno,
    ktoré je nad každé iné meno,
    aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno
    v nebi, na zemi i v podsvetí
    a aby každý jazyk vyznával:
    „Ježiš Kristus je Pán!“
    na slávu Boha Otca.“ (Flp 2, 6-11)

2. Štúdium Youcat
Rozdelíme žiakov do dvoch skupín a oni si prečítajú vybrané texty z YOUCAT.

Otázka: Ako Ježišova smrť zmenila osudy sveta?
Text pre na vysvetlenie:
Aký má význam, že Ježiš umiera na kríži? Ľudia sa správajú rovnako. Činia dobro i zlo; slnko rovnako vychádza a zapadá. Ale je tu jedna dôležitá zmena. Ježiš prináša ľudstvu nádej.
Čo priniesla Ježišova smrť človekovi?
Kresťanstvo charakterizuje nádej, je to najsilnejšia a najväčšia charakteristika. Žiadna iná kultúra a civilizácia nemá v sebe takú nádej. Ak sa Boh stal človekom a zomrel, na tomto svete nie je nič nezmyselné – ako ani mŕtve Ježišovo telo nebolo bez svojho významu. Kríž nie je nezmysel, hoci by si to mysleli mnohí. Môj život má skrze Ježišovu obetu význam a všetko v ňom môže byť preto veľké a dôležité.

3. Nový život/prehĺbenie viery
Svedectvo o smrti pápeža Jána Pavla II.:

    V piatok počas Veľkonočnej oktávy po posledných veľkonočných sviatkoch pápež Ján Pavol II. stratil vedomie. O deň neskôr 2. apríla 2005 o 21:37 hod. pápež zomrel. V hodine smrti ho obklopoval úzky kruh blízkych osôb. Posledné dni boli vrcholom jeho utrpenia, ktoré prežíval dlhé roky. Jeho pontifikát bol v prvých rokoch výrazný jeho hlasom a živým vystupovaním. Na sklonku života sa počas príhovoru na Kvetnú nedeľu zmohol iba na gestá a požehnanie.
    Kardinál Jozef Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. v pohrebnej kázni povedal, že Ján Pavol II. bol kňazom až do konca, keď obetoval svoj život Bohu za svoje ovce, za ovce celého sveta v každodennej službe Cirkvi, predovšetkým v ťažkých skúškach posledných mesiacov. Tak sa stal jedno s Kristom, dobrým Pastierom, ktorý miluje svoje ovce. Láska ku Kristovi bola prevažujúcou silou nášho milovaného Svätého Otca; kto ho videl modliť sa , kto ho počul hovoriť, ten to vie. A tak vďaka tomu hlbokému zakoreneniu v Kristovi mohol niesť bremeno, ktoré presahovalo čisto ľudské sily.
    Uvažujúc nad atentátom na seba hovoril: „Kristus trpiaci za nás dal utrpeniu nový zmysel, nový rozmer a uviedol ho do nového poriadku, poriadku lásky. (...) Je to utrpenie, ktoré spaľuje a pohlcuje zlo ohňom lásky a dokonca z hriechu vyťaží mnohoraké ovocie dobra.“ Oživovaný touto víziou pápež trpel a miloval spolu s Kristom, a preto posolstvo jeho utrpenia a mlčania je také veľavravné a plodné.
    Nezabudnuteľná zostane chvíľa, keď sa Svätý Otec v poslednú Veľkonočnú nedeľu poznačený utrpením ukázal v okne apoštolského paláca a posledný raz udelil požehnanie.
    Benedikt XVI. zakončil pohrebnú kázeň slovami: „Môžeme si byť istí, že náš milovaný Svätý Otec stojí dnes v okne domu svojho Otca, pozerá na nás a žehná nás. „Tak žehnaj nás, Svätý Otče! Zverujeme sa Božej Matke, tvojej Matke, ktorá ťa denne sprevádzala a teraz ťa sprevádza do večnej slávy svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
    Žiaci na podklade počutého svedectva o smrti sv. Jána Pavla II. môžu napísať, čo znamenajú slová – žiť evanjelium, nasledovať Krista v trpezlivom znášaní utrpenia.

ZÁVER

1. Zhrnutie
Na záver je vhodné pripomenúť žiakom a študentom účasť na pobožnosti krížových ciest, pri ktorých si pripomíname utrpenie Pána Ježiša a spoločne sa môžeme pomodliť jeden desiatok bolestného ruženca. K desiatku sa môže pripojiť nasledujúca modlitba:

Pane Ježišu, naše zmŕtvychvstanie a náš život,
pozdvihni nás z hrobu hriechov.
Naplň nás duchovnou silou.
Urob, aby sme sa ukotvení vo viere, nádeji a láske
mohli stretnúť so všetkými svätými.
Aká veľká je tvoja láska!
Tak veľmi si nás miloval, že si kvôli k nám prijal smrť na kríži,
aby žiadny človek, ktorý verí v teba nezahynul, ale mal večný život.


Preložil a upravil: Viktor Pardeľ

pict_20160301140614ct0.jpg
Zdroj: Internet
 
Počet zobrazení: 1632x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT