DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473294
dnes :: 333     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4092     mesiac :: 20194
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Svätý rok milosrdenstva
[späť]

Márnotratný syn /katechéza/

Publikované :: 2016-11-25 10:14:37
Katechéza s prvkami Lectio divina je určená pre farské spoločenstvá, školskú a rodinnú katechézu.

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ                                                                                           
Ciele:
Kognitívny: Porozumieť biblickému posolstvu o Božom milosrdenstve, porozumieť biblickému posolstvu o odpustení podľa biblického textu Lk 15, 11-32
Afektívny: Oceniť Božie milosrdenstvo ako základnú vlastnosť a identitu Nebeského Otca, oceniť Boha ako prameň milosrdenstva pre náš život
Obsahová línia /model/: kerygmatický                                                                                              
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, práca s obrazom                                    
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obraz Návrat márnotratného syna od Rembrandta van Rijna, dataprojektor

    ÚVOD


    Privítanie, krátka modlitba.

    1. Čítanie biblického textučítanie evanjeliového textu Lk 15, 11-32. Každý účastník má pred sebou text, ktorý si najprv prečíta potichu. Po chvíli ticha sa text môže prečítať ešte raz nahlas. Touto metódou si uvedený text viac uvedomia.

    Ježiš povedal: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.“ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda  do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“ I vstal a šiel k svojmu otcovi.
     Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.“ Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ A začali hodovať.
    Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: „Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.“ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.“ On mu na to povedal: „Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“

    2. Meditácia - práca s obrazom              
    Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.

    Podobenstvo o márnotratnom synovi je jedným z najznámejších podobenstiev, ktoré vo svojom evanjeliu uvádza evanjelista Lukáš (Lk 15, 11-30). Otec, symbolizujúci Boha a jeho bezpodmienečnú lásku k nám, s otvoreným náručím prijíma svojho syna, ktorý sa rozhodol vrátiť domov zo svojej cesty životom. Toto podobenstvo sa bezprostredne dotýka každého z nás, keďže aj my sa v rôznych životných situáciách podobáme postave márnotratného syna alebo jeho staršieho brata, ktorý sa cíti nedocenený a podobne ako jeho mladší brat potrebuje uveriť prijatiu svojho otca.
    Pozrime sa teraz na umelecké dielo (obraz – viď príloha)
Katechéta predstaví obraz Návrat márnotratného syna (1636), ktorý pochádza od holandského barokového autora Rembrandta van Rijna a v súčasnosti sa nachádza v Štátnom múzeu Ermitáž v Petrohrade.

    3. Aplikácia

    Každý z nás by si mal uvedomiť, že podobenstvo, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôležitosťou pokánia v živote - obrátenia srdca k Bohu.

    Dnes Nebeský Otec kráča v ústrety každému jednému z nás. Túži nás objať a povedať: „Aj ty si môj milovaný syn, dcéra!“ Boh nás hľadá a neoddýchne si, kým nás nenájde. Naliehavo a úpenlivo nás žiada a prosí, aby sme prestali lipnúť na veciach tohto sveta. Chce nám darovať život v hojnosti a šťastí. Chce nás uzdraviť zo zranení, no ponecháva nám slobodu, či sa otvoríme jeho láske. Boh je stále pri nás, ochotne nám dáva svoju lásku a odpúšťa nám. Veľkosť jeho lásky nie je daná našou odozvou, no od nás závisí, koľko z nej prijmeme do svojho života.
    Boh nás vyzýva, aby sme milovali rovnakou láskou a prejavovali voči druhým rovnaké milosrdenstvo ako prejavuje on voči nám. Sme povolaní milovať láskou, ktorá si nekladie podmienky.

    Aktivita: (môže ju predchádzať motivácia, napr. svedectvo o Božom milosrdenstve v živote katechétu alebo niektorého svätého, alebo pieseň, napr. https://www.youtube.com/watch?v=rlFYDg19-UU )                          

    Úlohou účastníkov katechézy je nájsť vo Svätom písme dve zmienky o Božom milosrdenstve v Knihe žalmov, v Evanjeliách a Listoch apoštola Pavla. Katechéta môže vytvoriť tri skupiny a každej určí jednu  knihu.
Aktivita by mala vyústiť do spoločnej otázky: AKÁ JE MOJA ODPOVEĎ NA BOŽIE MILOSRDENSTVO - OTVORENÚ NÁRUČ NEBESKÉHO OTCA?
    Nájdené citáty môžu poslúžiť ako úvod do spoločnej modlitby.                                               

    4. Modlitba
    Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: Božia láska, milosrdenstvo, odpustenie, prijatie, poďakovanie za dar viery, spoločenstva Cirkvi, Rok milosrdenstva...

    5. Kontemplácia
    Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho posolstva sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosti, históriu, skúsenosti a iné ďalšie situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora znova ukázať obraz Návrat márnotratného syna.

    ZÁVER

    Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k pravidelnému sviatostnému životu, úprimnej svätej spovedi, častému prijímaniu Eucharistie, k živej viere prostredníctvom skutkov  konaných s čistým úmyslom a z lásky k Bohu, k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti. Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.

Príloha: prezentácia

Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, KKC, Biblia s aplikáciami pre život
Príloha: Návrat márnotratného syna, zdroj internet
Počet súborov na stiahnutie: 1
icon_document.png
.ppt [1018 kB]  Počet stiahnutí: 769x
 
pict_20160205134055ul8.jpg
 
Počet zobrazení: 2374x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT