DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1475018
dnes :: 534     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4695     mesiac :: 20516
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Pondelok 24. Februára 2020 :: Meniny má Matej
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Oznamy
[späť]

Ctime zem, ktorá je Božím darom /katechéza/

Publikované :: 2015-10-09 11:06:44
     Cieľ:
Kognitívny: Definovať Božie prikázania, ktorých obsahom je vlastníctvo a ochrana majetku, vzťah k hmotným dobrám a prírode. Zapamätať si ich znenie.
Afektívny: Oceniť význam týchto prikázaní. Prijať ich požiadavky a integrovať ich do svojho života  ako najlepšie rady a pomoc na ceste života.
Psychomotorický: Vyrobiť plagát. Vykonať konkrétny skutok úcty k stvorenstvu.
 
Pomôcky: Sväté písmo, Youcat, svieca, kartičky s textami.
Metódy: motivačná aktivita, výklad, diskusia, rozhovor, práca s Youcatom, práca s biblickým textom,
práca v skupinách, práca so Svätým písmom – vyhľadávanie textov, posolstva.
Stratégia: kombinovaná

     ÚVOD

     Motivácia

     Učiteľ prejde pomedzi lavice a zoberie si bez dovolenia niektoré veci, napr. pero a knihu s odôvodnením, že sa mu to páči a vloží si to do tašky. Vysvetlí, že sú veľmi pekné a že odteraz to bude jeho. Potom vezme ďalšiu vec a hovorí nahlas, že aj to sa mu zíde a že to niekedy využije. Čaká na reakciu žiakov. Ak sú ticho a neprotestujú, opýta sa, či sú spokojní s tým, čo robí, či je to správne. Týmto spôsobom učiteľ otvorí diskusiu o vlastníctve.

     Diskusia

Pomocné otázky:
· Môžem si zobrať to, čo sa mi páči?
· Prečo si to nemôžem zobrať?
· Ste prekvapení takýmto konaním?
· Ako ste sa cítili?
· Čo ste si o tom mysleli?
· Premýšľate, prečo som to urobil/a?
· Od koho si dostal vec?
· Kto ti ju daroval?

     Učiteľ pokračuje: Je naozaj pekná, môže sa mi páčiť, ale ja si ju nesmiem zobrať a privlastniť, pretože táto vec mi nepatrí. Nie je moja. Je to tvoje osobné vlastníctvo. Dúfam, že ste všetci pochopili, že to bol iba príklad, ktorým som vás chcel uviesť do témy dnešného stretnutia a to je náš vzťah k majetku a hmotným dobrám. Učiteľ vráti veci konkrétnym žiakom, ospravedlní sa im, že si to dovolil, ale zároveň potvrdí, že to nemyslel vážne a nechcel ich vystrašiť a pohoršiť.

     HLAVNÁ ČASŤ

     Výklad

     Problematiku majetku a vlastníctva upravujú dve Božie prikázania. Učiteľ vyzve žiakov, aby sa pokúsili povedať, ktoré sú to. Žiaci definujú znenie prikázaní a jeden žiak ich napíše na tabuľu.
7. Božie prikázanie – Nepokradneš
Inými slovami: neberiem to, čo mi nepatrí a dám každému to, čo mu patrí.
10. Božie prikázanie – Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
Tieto dve prikázania upravujú vzťah človeka k stvoreným veciam, k prírode, k majetku. Hovoria o vlastníctve majetku. 

Učiteľ pokračuje otázkami:
·    Čo myslíte, aký bol Boží zámer, že dal človeku tieto prikázania?
·    Neveriaci ľudia nám často hovoria: Váš Boh a vaša viera vám všetko zakazuje: nesmiete kradnúť, zabíjať, musíte hovoriť vždy pravdu, atď...
·    Je to naozaj tak?
·    Naozaj nám Pán Boh všetko zakazuje?
     Necháme priestor žiakom, aby sa vyjadrili a potom pokračujeme.
Spomeňme si na príbeh tety Harriet a jej netere, ktorá prišla do jej domu keď teta nebola doma. Na niektorých miestach našla tabuľku so zákazmi: neotváraj,  nezapínaj!  Rozmýšľala, prečo ich napísala. Tetu dobre poznala, vedela, že teta ju miluje. Preto uvažovala, že ak to tam napísala, mala na to dôvod, chcela ju chrániť pred možným nebezpečenstvom.
     Ak Boh dáva prikázania: nepokradneš a nebudeš túžiť po majetku iného, chce nás chrániť. Pred čím nás Pán Boh chráni? Je príjemné chodiť po svete s pocitom, že ľudia na mňa poukazujú a šuškajú – zlodej, daj si na neho pozor, on kradne, neplatí zamestnancom mzdu, vyhýbaj sa mu... Pán Boh vo svojej múdrosti, zákazmi, ktoré dáva človeku, predchádza našim sklamaniam, hanbe, problémom a ich následkom. Dáva príkazy, zákazy, aby nás chránil. Robí to preto, že nás miluje. Jeho prikázania sú prejavom jeho starostlivosti a lásky, nastoľujú poriadok a vnášajú pokoj do života človeka a spoločnosti.
      Boh chráni nielen nás, ale aj náš majetok – vlastníctvo každého z nás. Zároveň požaduje spravodlivé hospodárenie s majetkom a rozdeľovanie pozemských dobier.

     Práca s Youcatom
Žiaci po jednom čítajú jednotlivé body, uvažujeme nad ich významom a vysvetľujeme.
str. 232/426, 233/427 a 428, 234/430, 235/433.
Poškodzovanie a vandalizmus sú previnením proti vlastníctvu a majetku.
Str. 236/436 – náš vzťah k stvoreniu,
Str. 237/437 – náš vzťah k zvieratám.

     Prehĺbenie

Prečo ľudia kradnú?
Žiakov rozdelíme do troch skupín. Každá skupina pracuje s jedným citátom z Youcatu zo str. 254 (Ex 20,17; Lk 12,15; sv. Bazil Veľký). Úlohou skupiny je prečítať citát, hľadať význam v skupine a naformulovať odpoveď na otázku: Ako súvisí citát s dnešnou témou. Výsledok  prezentovať ostatným.
Zhrnutie: Dôvodom je  nezriadená, t. z. neovládaná ľudská žiadostivosť a z nej vyplývajúce
lakomstvo, závisť, lenivosť.

     Práca s biblickým textom
Na tabuľu napíšeme súradnice textov zo Svätého písma: Gn 1,28 a Gn 2,15.
Žiaci naďalej pracujú v pôvodných skupinách a zadáme úlohu:
· vyhľadať biblické texty vo Svätom písme,
· prečítať a na kartičku napísať hlavnú myšlienku,
· vysvetliť spojenie: „podmaňte si zem“ a  „panujte“.

     Gn 1,28
Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

     Gn 2,15
I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil.


     Po ukončení práce to, čo žiaci naformulovali, prezentujú druhej skupine a výsledky porovnajú. Na tabuľu napíšeme spoločný záver. Učiteľ koriguje odpovede, prípadne ich doplní.
     Zhrnutie: Boh má s človekom plán. Stvoril krásny svet a on je darom pre človeka. Človek je pozvaný k spolupráci, aby sa podieľal na Božom diele. Slová Svätého písma: podmaňte si zem a panujte nad ňou, určujú úlohu človeka vo vzťahu k Božiemu dielu. Má spravovať, zveľaďovať, chrániť a skrášľovať zem, používať ju pre svoje a spoločné dobro. V druhom texte slová: obrábať a strážiť znamenajú, že človek svojou prácou si má zabezpečiť všetky životné potreby. Za tento Boží dar má byť človek vďačný.

     Formovanie postojov

     Uvažujme, ako je to s nami ľuďmi v skutočnosti. Ako sa správame k našej modrej planéte? Chránime ju a sme vďační Bohu za ňu?
Pomôžeme si niektorými vyjadreniami Svätého Otca, z jeho novej encykliky Laudato si’ –  Buď pochválený, s podtitulom „O starostlivosti o spoločný dom“. (Ide o citáciu slov sv. Františka Assiského z jeho „Chválospevu stvorenia“, známeho aj ako „Pieseň brata Slnka“).
     Žiakov posadíme do kruhu a uprostred na zem položíme čistý plagát a rôzne obrazy prírody, zeme, odpadkov, ľudí a pod. Učiteľ má pripravené texty na kartičkách. Žiaci si berú po jednej kartičke, postupne ich nahlas prečítajú a text položia vedľa niektorého obrázka. 

1. Pápež sa v encyklike venuje prevažne problematike ekológie, ostro kritizuje súčasnú konzumnú spoločnosť, ničenie životného prostredia a podriaďovanie politiky ekonomickým záujmom. Napísal: „Nikdy sme tak neubližovali a nezneužívali náš spoločný domov, ako sme to robili za posledných 200 rokov.“

2. Pápež varuje, že naša planéta sa v dôsledku deštruktívneho správania ľudstva začína stále viac podobať „obrovskej kope odpadkov“. Kritizuje pritom neschopnosť medzinárodného spoločenstva riešiť environmentálne otázky.

3. Pápež František pripomína, že zem, náš spoločný dom, „je aj ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, a ako krásna matka, ktorá nás prijíma do svojho náručia“. My sami „sme zemou (por. Gn 2,7). Samotné naše telo pozostáva z prvkov planéty, jej vzduch je ten, ktorý nám dáva dych a jej voda nás vyživuje a obnovuje.“

4. Srdcom encykliky je otázka: „Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú? Toto vedie k pýtaniu sa na zmysel existencie a na hodnoty, ktoré sú základom života spoločnosti: Pre aký cieľ sme prišli do tohto života? S akým cieľom pracujeme a bojujeme? Prečo nás táto zem potrebuje? Ak si nekladieme tieto hĺbkové otázky, neverím, že by naša ekologická angažovanosť mohla priniesť významné výsledky“.

5. Táto zem, trpiaca zlým zaobchádzaním a plienením, sa teraz sťažuje a jej stony sa spájajú so všetkými opustenými sveta. S pozvaním načúvať im sa pápež František obracia na všetkých: na jednotlivcov, rodiny, miestne pospolitosti, krajiny, medzinárodné spoločenstvo a pozýva k „ekologickej konverzii“, čiže „zmeniť kurz“ (slová sv. Jána Pavla II.), zhostiť sa krásnej a zodpovednej úlohy „starostlivosti o spoločný dom“.

6. Nádej sveta - Zároveň pápež František konštatuje, že „badať rastúcu citlivosť voči prostrediu a ochrane prírody a dozrieva úprimné a bolestne preciťované znepokojenie nad tým, čo sa deje s našou planétou.“                                                                                              

7. Všetkým adresuje jasný odkaz, plný nádeje: „Ľudstvo má ešte schopnosť spolupracovať na vytvorení nášho spoločného domu. Človek ešte dokáže pozitívne zasiahnuť, nie je všetko stratené, pretože ľudské bytosti, schopné najhlbšieho úpadku, môžu aj prekonať seba samých,  znovu si vyvoliť dobro a obnoviť sa.“

8. Svätý Otec František hovorí: „Pozývam všetkých, aby venovali chvíľku uvažovaniu nad výzvami, ktorým čelíme vzhľadom na starostlivosť o náš spoločný dom. Prihováram sa s naliehavou výzvou na obnovenie dialógu o tom, ako budujeme budúcnosť planéty.“ Navrhuje rozvinúť čestný dialóg na každej úrovni spoločenského, ekonomického a politického života, ktorý sa prejaví v transparentných rozhodovacích procesoch. Pozýva, aby všetci uznali  „bohatstvo, ktoré náboženstvá môžu ponúknuť pre integrálnu ekológiu a pre plný rozvoj človeka ako takého“.

     Zhrnutie
     Sv. Ján Pavol II. povedal: „Kresťania sú si osobitne vedomí, že ich úlohy v rámci tvorstva, ich povinnosti voči prírode a voči Stvoriteľovi sú súčasťou ich viery.“ Človek nesmie svojvoľne disponovať s darmi stvorenia, ale zodpovedne sa o ne starať, aby bol v súlade s Božími prikázaniami a zanechal svet krásny a bezpečný pre ďalšie generácie. Pre osobné ale aj spoločné vlastníctvo (školy, kostol, nemocnice, kiná, divadlá, parky, lesy, prírodu), ktoré využívajú všetci ľudia a slúžia pre spoločné dobro platí, že ich nesmieme ničiť. Práve naopak, máme ich zveľaďovať, udržiavať v čistote a poriadku a chrániť pred poškodením.
Bezohľadnosť k životnému prostrediu škodí ľudskému  životu, spoločenstvu, spolunažívaniu.

     Tvorba plagátu

     Žiaci vytvoria plagát, na ktorom pomenujú problémy ľudstva vo vzťahu k prírode. Svojmu plagátu naformulujú názov, napr. Ekologické problémy ľudstva, Zem – Boží dar, ktorý si ctime a pod.

Kto nesie zodpovednosť za tento stav? Každý človek a teda aj ja.
Je nejaká nádej, pomoc a východisko?
Vo Svätom písme (Mt 25,40) čítame, čo hovorí Pán Ježiš: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste urobili.“  Vyzýva nás, kresťanov, všímať si ľudí, ktorí potrebujú pomoc a neodmietnuť ju. V každom slabom a trpiacom máme vidieť trpiaceho Ježiša. Utrpenie môžeme zmierniť skutkami milosrdenstva. Čokoľvek urobíme pre skrášlenie prírody, životného prostredia, vydáme svedectvo úcty a vďačnosti Bohu. 

     ZÁVER

     Na záver vzdajme chválu slovami piesne, ktorú zložil sv. František z Assisi. Voláme ju Pieseň brata Slnka alebo i Chválospev stvorenia. Podľa jednomyseľného svedectva životopisných prameňov túto pieseň zložil v San Damiane pri Assisi približne dva roky pred svojou smrťou po noci naplnenej neuveriteľným trápením, keď ho Boh zázračne potešil uistením o jeho spáse.
Jednotlivé odstavce postupne odriekajú žiaci.
Spracovala: Božena Nemčíková
 
pict_20151009110909y52.jpg
 
Počet zobrazení: 1634x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT