DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
Aktuality
 
 
Čistý rok
 
 
Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
 
 
Teológia tela
 
 
Príhovory a katechézy Svätého otca Františka
 
 
Kurzy pre snúbencov
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Manželstvo a rodina » Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
[späť]

Každá láska prináša ovocie /šiesta katechéza/

Publikované :: 2015-08-05 13:51:11
V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame šiestu katechézu „Každá láska prináša ovocie“ i nedeľný príhovor k tejto katechéze.

      Každá láska prináša ovocie (katechéza)

      Drahí bratia a sestry, milí manželia, drahé rodiny!

      V minulom príhovore sme rozprávali o tom, že sviatosť manželstva sa nevyčerpáva a nekončí v tom, že sa muž a žena rozhodnú žiť len jeden pre druhého, ale že tento ich vzťah má svoje pokračovanie a naplnenie v túžbe stať sa rodičmi. Nie každý je však povolaný do manželstva. Môžeme sa teda opýtať: „Je možné prežívať plodnosť aj mimo manželského života?“ Ak áno, tak akým spôsobom ju môžu prežívať ľudia žijúci v kňazstve, rehoľnom živote, či tí, ktorí nežijú ani v manželstve ani v zasvätenom živote a sú „single“?
      Hneď v úvode musíme povedať, že človek je povolaný prežiť svoj život v plodnosti – ak aj nie prostredníctvom plodenia a vychovávania detí, potom cez iné formy sebadarovania a služby. Spomeňme si na Ježišove slová, ktoré adresoval svojim učeníkom: „Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie“(porov. Jn 15, 16). Inými slovami, nie všetci muži a ženy musia byť biologickými rodičmi, aby vyžarovali plodnú Božiu lásku. A tak v Cirkvi je veľa rozličných foriem praktizovania panenstva a celibátu.
      Dnes sme svedkami posmievania sa zo strany kultúry a spoločnosti tejto hodnote, akou je panenstvo. Predsa len i svet má v úcte túto hodnotu, bez toho, aby si to uvedomoval, lebo slovo “panna” je jedným zo symbolov krásy a dokonalosti: najčistejší olej je “extra panenský”, “panensky čistá príroda”. Panenstvo je naozaj skvelá hodnota, na ktorej nemôže nič zmeniť móda, ani doba, pretože tejto hodnote dal plný význam Ježiš, keď prišiel na tento svet.
      Ono však neznamená neplodnosť, ale naopak, veľmi veľkú plodnosť, samozrejme v inej rovine, než biologickej. Keď sa panenstvo vyskytuje prvýkrát v dejinách spásy, je spojené s narodením dieťaťa: „Hľa, panna počne a porodí syna...“ (Iz 7, 14). Titul panna sa tak spojil s titulom matka. Mária je panenská matka. Aj Cirkev je panna a matka. Ide však o inú plodnosť- o plodnosť duchovnú. Ale keďže človek je aj duch a nie len telo, je to plodnosť, ktorá je tiež vrcholne ľudská a pôsobí, že sa jej nositeľ skutočne stáva otcom alebo matkou. Zasvätení napodobňujú Ježišovu nezištnosť, keď sa z lásky starajú o deti, ktoré nie sú ich podľa tela, keď berú na seba hriechy, ktoré tiež nie sú ich - berú ich pred Boha a prihovárajú sa za svet. Rodia tak deti pre Krista.
      Svätý Ján Pavol II. takto uvažoval o materských vlastnostiach Matky Terezy, a teda o ovocí a duchovnej plodnosti života v celibáte a panenstve: „Nazvať rehoľníčku ,“matkou“ nie je nič nezvyčajné. Toto pomenovanie bolo pre Matku Terezu zvlášť priliehavé. Matku možno spoznať podľa jej schopnosti sebadarovania. Jej láska bola konkrétna a vynachádzavá. Neprekvapuje, že ľudia našej doby boli ňou ohromení. Bola stelesnením tej lásky, ktorú Ježiš označil za rozpoznávací znak svojich učeníkov: ,Podľa toho spoznajú všetci, že ste mojimi učeníkmi, ak sa budete navzájom milovať (Jn 13, 35). Vyžarujúce svedectvo bl. Matky Terezy a sv. Jána Pavla II. ukazuje, že život v panenstve a celibáte môže byť presvedčivý, krásny a preto plodný.
      Ako vidíme, nie každý muž a žena musia napĺňať svoje poslanie v manželstve a predsa môžu skrze úplný dar svojho tela a srdca Bohu a jeho kráľovstvu, byť otcami a matkami. Panenstvo a manželstvo sú preto doplňujúce sa povolania a obidve vyjadrujú, že sexuálna intimita nemôže byť žitou len na skúšku, ale vyžaduje si rozhodnutie úplne a navždy sa darovať milovanej osobe. Pre zasvätených je tou milovanou osobou Boh. Pre manželov je to ten druhý, skrze ktorého sa obaja rozhodnú darovať sa a zasvätiť sa Bohu (porov. GS 48). Každý z oboch stavov je dokonalý pre toho, kto je k nemu povolaný. Obe, panenstvo aj manželstvo, sa navzájom potrebujú a tak potvrdzujú neoceniteľnú hodnotu toho druhého.
      Panenstvo pripomína manželom prvenstvo ducha a Boha. Pripomína, že Boh nás určil pre seba a že nebude naše srdce spokojné, kým nespočinie v ňom. Pripomína tiež, že z manželstva a rodiny sa nesmie urobiť modla, ktorej by sa obetovalo všetko. Všetci vieme, ako sa môže človek vyhovárať na rodinné povinnosti, aby sa vyhol požiadavkám evanjelia: „Mám ženu a deti, a preto sa mi nedá modliť, či ísť do kostola...“
      Ale i zasvätené panny a muži sa učia od manželov. Učia sa veľkodušnosti, zabúdaniu na seba, intimite lásky, službe životu, a často istej ľudskosti, ktorá pochádza z priameho styku so životnými udalosťami. A hlavne, manželia pripomínajú zasväteným, že nesmú zostať, hoc v duchovnom zmysle, ale predsa, neplodní. Autenticky žitý celibát má totiž vždy rozhodne spoločenský charakter a nikdy nevedie človeka k osamelosti, k odcudzeniu sa, či izolovanosti od iných. Za toto vaše svedectvo darujúcej, vernej, obetavej a plodnej lásky, vám milí manželia, chceme my zasvätení, aj touto cestou poďakovať!
      Všetko, čo Cirkev učí – že sme stvorení pre radosť, že sme stvorení na Boží obraz, o potrebe milovať a byť milovaní – sa rovnako vzťahuje na osoby žijúce v panenstve i v manželstve. Sú ľudia, ktorí sa chcú oženiť/vydať, ale kvôli okolnostiam, ktoré nezávisia od nich, nie sú schopní nájsť si manžela/manželku. To ale neznamená, že sa takýto človek uchýli k prázdnemu prežívaniu a k rezignácii. Ľudia žijúci v celibáte a panenstve – a aj bezdetné páry – oplývajú jedinečným druhom slobody a to práve preto, lebo majú dar času, ktorým rodičia zvyčajne nedisponujú. Sú preto lepšie disponovaní pre niektoré druhy služby, priateľstva a spoločenstva. Ak spoločnosť hľadí na manželstvo ako na jedinú možnú formu života, ktorá má priniesť človekovi radosť a šťastie, potom by sa mnohí ľudia, ktorí sú sami, ocitli na okraji spoločnosti. Celibát a panenstvo v Cirkvi je prejavom nesúhlasu s takýmto mylným chápaním.
      Milí rodičia, chceme vás týmto poprosiť a povzbudiť vás, aby ste aby ste neodhovárali svoje deti, keď sa rozhodnú svoj život úplne darovať Tomu, ktorý vám ich daroval ako prvý – Bohu a tiež, aby ste pomáhali svojim synom a dcéram, pochopiť zmysel a význam panenstva a čnosti čistoty pre ich budúce povolanie. Panenstvo a čistota budujú v mladých ľuďoch pravú úctu k sebe ako aj k druhému človekovi. Budujú v nich schopnosť milovať láskou, ktorá sa nebojí úplne a navždy darovať sa, či už priamo Bohu, alebo svojmu budúcemu životnému partnerovi.
      Je úlohou všetkých nás vychovávať mladých ľudí k tomu, aby videli, že romantický partner nie je pre ľudské šťastie to jediné a najdôležitejšie, že láska nie je len romantika a cit, ale, že s ňou je spojená aj zodpovednosť za dar milovanej osoby ako aj za dar vlastného života.
      Drahí mladí! Chráňte si dar panenstva a čistého srdca a chráňte ho aj v tých druhých! Práve táto neporušenosť vám umožní darovať milovanej osobe v deň svadby nedoceniteľný dar, ktorým ste vy sami - celá vaša osoba; dar, po ktorom každý v skrytosti túži: „Všetky svoje výborné plody som zachovala pre T(t)eba, milý môj.” (porov. Pies 7, 14).
      Čisté srdce vám tiež pomôže rozpoznať Boží hlas vo vás a takto vám pomôže aj pri rozlišovaní vášho životného povolania. Rovnako vám čisté srdce pomôže vytvoriť a pestovať krásne priateľstvá. Byť schopným vytvoriť pravé priateľstvo je totiž základom jednak pre život v manželstve, ako aj v celibáte a panenstve. Preto čistota a panenstvo sú požiadavkou, aby láska rástla a dozrievala ku skutočnej zodpovednosti a plnosti.
      Čistota a panenstvo sú takto ideálom a evanjeliovou výzvou pre všetkých v určitom období ich života a to preto, aby sa život človeka stal v skrze čistú lásku plodným, pretože každý človek je povolaný k láske a k plodnosti a každá opravdivo žitá láska prináša ovocie.

Použitá literatúra:
JÁN PAVOL II.: Príhovor na Stretnutí s rodinami rodinami, ktoré si adoptovali dieťa, zorganizovanom Misionárkami lásky (5. septembra 2000).

Predchádzajúce katechézy:

Stvorení pre lásku (prvá katechéza)
Poslanie lásky (druhá katechéza)
Význam ľudskej sexuality (tretia katechéza)
Dvaja sa stanú jedným (štvrtá katechéza)
Tvoriť budúcnosť (piata katechéza)
pict_20150805134935gtk.jpg
 
Počet zobrazení: 1326x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT