DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473402
dnes :: 441     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4200     mesiac :: 20302
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Pôst a Veľkú noc
[späť]

Kto je ten, čo zomiera na Kalvárii? /katechéza/

Publikované :: 2015-02-16 10:29:12
Cieľom katechézy je formulovať odpoveď na otázku, kým je Ježiš. Vymenovať Ježišove tituly. Pomocou Youcatu opísať jednotlivé udalosti zo života Pána Ježiša. Formovať svoj život podľa vzoru Ježiša. Vytvoriť prezentáciu najdôležitejších udalostí z Ježišovho života. Urobiť anketu v rodine. Napísať vlastné vyznanie.

Pomôcky: Sväté písmo, Youcat, prezentácia o živote Pána Ježiša, rôzne obrazy Ježiša – máme ich viac ako je žiakov v skupine, hudba – pieseň.
Metódy: práca s obrazom, brainstorming, individuálna práca, priraďovanie mien, výklad.
Stratégia: kombinovaná

ÚVOD

Modlitba
Radostne sa zvítame so žiakmi a pozveme ich k spoločnej modlitbe Otče náš, ktorú nás naučil Pán Ježiš. V nej zjednotíme svoje srdcia i mysle a obrátime ich k Bohu.

Motivácia - Práca s obrazom
Sedíme v kruhu. Uprostred máme niekoľko obrazov Pána Ježiša (viac ako je žiakov, aby si mohli vyberať). Znie pieseň o Ježišovi, počas nej žiaci pozorujú obrazy. Potom si každý žiak vyberie jeden obraz a následne zdôvodní svoj výber (čím ho zaujal, prečo vybral práve tento obraz).
Pomocné otázky:
• Čo znázorňuje tento obraz?
• Koho zobrazuje?
• Ako je zobrazený Ježiš?
• O akej udalosti hovorí?
• Prečo mi je tento obraz Ježiša blízky?

Po vyjadrení všetkých žiakov pokračujeme krátkou úvahou.
Na obrazoch sme si pripomenuli niektoré udalosti zo života Pána Ježiša. Ako vyzeral Pán Ježiš nevieme, ani sa to v evanjeliách nedočítame. Bol vysoký alebo nízky? Mal tmavé alebo svetlé vlasy? Učeníci a evanjelisti nemali potrebu vytvárať o Ježišovi vonkajší nejaký obraz a opisovať jeho vzhľad. Mnohí ho poznali a bežne sa s ním stretávali. Prešlo niekoľko storočí, kým o tom veriaci kresťania začali premýšľať a zobrazovať Ježiša v umení. Pre prvých kresťanov bolo dôležitejšie to, kým bol Ježiš a nie ako vyzeral. Aj my dnes chceme poodhaliť závoj tajomstva, kto je Ježiš, čo je jeho posla-ním, prečo trpí a zomiera na kríži.

HLAVNÁ ČASŤ

Aktivita
Na ľavú stranu tabule napíšeme slovo: TITUL. Žiaci v tichosti prichádzajú k tabuli a píšu rôzne asociácie na tento pojem. Potom vedieme so žiakmi krátky rozhovor o tom, čo napísali. Vysvetlíme rôzne tituly, ktoré dávame ľuďom: dekan, prezident, inžinier, magister, ombudsman. K niektorým titulom môžeme povedať meno človeka, ktorý ho nosí (Ján Pavol II., František – pápež, Matka Tereza – zakladateľka rehole, kráľovná matka – Alžbeta II. – anglická kráľovná, a pod.) Opýtame sa žiakov, či Ježišovi dávali ľudia nejaký titul.

Práca so Svätým písmom: Tituly Ježiša
Učiteľ uvedie: Počas Ježišovho života na zemi ľudia počúvali jeho učenie a videli jeho skutky. Pýtali sa: Kto je tento človek? Takú otázku si kládli apoštoli, ľudia v prvotnej Cirkvi, generácie pred nami a kladieme si ju aj my dnes. Kto je Ježiš? Začíname pátranie. Pomôže nám Matúšovo evanjelium.

Biblický text: Mt 16,13-16
Vyzveme jedného žiaka, aby pri zapálenej svieci prečítal vybraný úryvok zo Svätého písma, ostatní počúvajú. Po prečítaní urobíme analýzu biblického textu. Upozorníme na Petrovu odpoveď.

„Ježiš sa opýtal svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Oni vraveli: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jed-ného z prorokov.
„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Mt 16,13-16


Na pravú stranu tabule napíšeme názov: JEŽIŠOVE TITULY. Birmovanci potichu prichádzajú k tabuli a píšu, kto je Ježiš podľa nich.

Práca s biblickým textom
Žiaci pracujú vo dvojiciach a podľa pokynov učiteľa vyhľadávajú vo Svätom písme a Youcate texty, ktoré vyjadrujú jednotlivé Ježišove tituly.

Titul: Boží Syn
a) Rim 1,3-4: „...je ustanovený v moci ako Boží Syn.“
b) Mk 1,9-11: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
c) Lk 1,35: „Dieťa sa bude volať svätým, bude to Boží Syn.“
d) Cirkev na Nicejskom koncile (Youcat str. 30): Veríme v jedného Pána, Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi: Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.

Vysvetlenie titulu:
- Spojenie medzi Bohom a Ježišom, že je jeho synom a Boh je jeho otcom.
- Králi mali titul – Boží syn v prenesenom slova zmysle, ako Bohom vyvolení.
- V kresťanskom zmysle znamená, že Boh sa nám zjavil vo svojom Synovi Ježišovi z Nazareta raz a navždy, jedinečne, nezameniteľne, definitívne a neprekonateľne.
- Ježiš je vlastný syn Boha podľa prirodzenosti. My sme adoptívnymi synmi a dcérami.
- Vyznanie, že Ježiš je Boží Syn je podstatné pre celú kresťanskú vieru. Na vyznaní Ježišovho Božieho synovstva stojí a padá kresťanská viera.
- Bez evanjelií (bez Božieho zjavenia) by sme nevedeli, že Boh poslal svojho Syna.

Titul: Pán – Kyrios
a) Jn 20, 28: svedectvo Tomáša: „Pán môj a Boh môj“
b) Jn 13, 13-14: Ježiš potvrdzuje, že je Učiteľ a Pán.
c) Lk 2,29-32: Simeonov chválospev – ďakuje Pánovi.
d) Lk 3, 4-6: Izaiáš hovorí o príchode Pána.

Vysvetlenie titulu:
- Ježiša ľudia oslovovali „Pane“.
- Prvé vyznania viery Cirkvi pripisujú Ježišovi titul „Pán“, veria v jeho božstvo.
- V staroveku to bol predstaviteľ moci.
- Židovská literatúra nazývala Boha Pán – Adonai.
- Pán bol predovšetkým kráľ – tak ho oslovovali jeho poddaní.
- Oslovovali svojich bohov.
- Hovorili tak aj rímskym cisárom, svojim vládcom.
- Slovo Pán je grécky Kyrios.

Titul: Mesiáš – Kristus
a) Sk 2, 36: Toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil Pánom a Mesiášom.
b) Mt 16,16: Ty si Mesiáš...
c) Youcat: Veľké vyznanie viery: Verím v jedného Pána Ježiša Krista...

Vysvetlenie titulu:
- Hebrejský výraz Mesiáš a grécky Christos (Kristus) vyjadrujú kresťanskú vieru, že Ježiš, syn tesá-ra z Nazareta je Mesiáš a Spasiteľ.
- Mesiáš = pomazaný ako prorok posledného času.
- Ježiš je Kristus – najdôležitejší titul, základ kresťanskej viery.
- Ľudia ho oslovovali menom Ješua – „krstné meno“.
- Od mena Kristus máme názov aj my – kresťania.
- Vodca, po ktorom túžili, politický mesiáš – osloboditeľ.
- Ježiš ako Mesiáš zomiera na kríži.

Učiteľ vysvetlí, že spomenuté tituly nie sú všetky. V Novom zákone nájdeme ďalšie tituly ako: prorok, Syn človeka, Boží služobník, Veľkňaz, Spasiteľ, Vykupiteľ. Množstvo titulov poukazuje na skutočnosť, že žiadne ľudské slovo nedokáže vypovedať celú podstatu o Ježišovi.

Prehĺbenie vedomosti o Ježišovi podľa Youcatu
Na kartičky napíšeme číslo strany a bod v Youcate, ktorý rozoberá niektorú pravdu o Ježišovi. Každý žiak si vyberie jednu kartičku, vyhľadá príslušný bod, prečíta si ho a svojimi slovami referuje ostatným to, čo sa dozvedel. (Viď. Ako aktivizovať: Príprava na Veľkú noc s Youcatom: Môj Spasiteľ a Vykupiteľ)

- str. 50 – Jn 1,14 – Ježiš – vtelené Božie slovo.
- str. 53/74, 75, 76 – Ježiš – Boží syn, Pán; Boh v Ježišovi sa stal človekom.
- str. 54/77 – Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek.
- str. 54/78 – Tajomstvo Ježiša Krista – mystérium, vymyká sa rozumovému poznaniu.
- str. 59/87, 89 – Ježišov krst v Jordáne, prisľubuje Božie kráľovstvo.
- str. 60/91 – Ježiš koná zázraky.
- str. 61/92 – Ježiš si vyberá apoštolov, Peter dostáva primát.
- str. 66/99 – Ježišova posledná večera.
- str. 64/95 – Ježiš – obetný Baránok – Veľká noc, Ježiš bol vydaný za nás.
- str. 67/101, 102 – Nasledovanie Ježiša Krista.
- str. 69/103 – Ježišova smrť. Ježiš skutočne zomrel.
- str. 70/ 106, 107 – Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Upevnenie
1. Pomocou prezentácie o Ježišovi zopakovať najdôležitejšie udalosti zo života Pána Ježiša. Cieľom je zapamätať si udalosti.
2. Obrazy o Ježišovi, ktoré boli použité na začiatku hodiny, usporiadať podľa časového sledu.

Formovanie postojov
Na základe získaných poznatkov o Ježišovi uvažujeme: Kým je Ježiš pre mňa?
Môžeme využiť aj formu krátkeho spytovania svedomia:
• Milujem a ctím si Ježiša, ktorý kvôli mne prišiel na zem a za mňa zomrel?
• Prijal som ho za svojho Mesiáša, Záchrancu, Vykupiteľa a Spasiteľa?
• Je pre mňa Ježiš Pánom, ktorému vo všetkom dôverujem?
• Nasledujem Ježiša vo svojom živote tým, že žijem podľa jeho príkladu a prikázaní?
• Čo som ochotný urobiť z vďačnosti k Ježišovi, ktorý sa obetoval za mňa a celý svet?

ZÁVER

Úloha:
Žiaci dostanú za úlohu:
- Napísať krátke vlastné vyznanie viery.
- Hľadať odpoveď na otázku: Kto je podľa vás Ježiš? Za koho ho považujete? Anketu môžu robiť v rodine, u známych a pod. Nad vypočutými odpoveďami sa zamyslia a napíšu svoj názor na zistené odpovede (či sú v súlade s Božím slovom, prečo ľudia takto odpovedajú, prečo nie-ktorí nevedia odpovedať a pod.)

Modlitba:
Začneme spoločným vyznaním – Verím v Ježiša Krista. Žiaci pridávajú poznatky, ktoré sa dozvedeli, prípadne ktoré sú súčasťou vyznania viery.
Žiak:
Verím v Ježiša Krista, ktorý sa narodil v Betleheme. Ostatní: Verím.
Verím v Ježiša, ktorý robil zázraky z lásky k ľuďom.
Verím v Ježiša, ktorý zomrel za mňa.


Spracovala: Božena Nemčíková
pict_20150216102854x1u.jpg
 
Počet zobrazení: 2082x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT