DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1469977
dnes :: 349     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3411     mesiac :: 20193
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Pondelok 17. Februára 2020 :: Meniny má Miloslava
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame pomôcku 3D kríž... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
Podporte dielo evanjelizácie a katechizácie formou 2%
Publikované :: 2020-01-31 08:43:45
Ak nám venujete svoje 2% zo zaplatenej dane, podporíte dielo katechizácie a... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Oznamy
[späť]

Život je dar - chránim ho /katechéza/

Publikované :: 2015-01-12 14:11:15
Z príležitosti prípravy na Národný pochod za život vám ponúkame katechézu, ktorej cieľom je rozlíšiť kultúru života od kultúry smrti, akceptovať život ako hodnotu a prijímať postoje kultúry života.

Cieľ:
Kognitívny: Predstaviť život ako veľký Boží dar.
Rozlíšiť kultúru života a kultúru smrti.
Afektívny: Akceptovať život ako hodnotu.
Oceniť ochranu každého ľudského života.
Psychomotorický: Formovať zodpovedný postoj k životu.
Prijímať postoje kultúry života.

Pomôcky: Pieseň Richarda Čanakyho – Život je dar, hudba a text, Sväté písmo, pracovný list.
Metódy: práca s literárnym textom, výklad, rozhovor, diskusia, práca s biblickým textom.
Stratégia: kombinovaná
Veková kategória: 2. stupeň ZŠ a SŠ

      ÚVOD

      Motivácia

      Žiakom prehráme pieseň od Richarda Čanakyho – Život je dar, môžeme mať text pripravený pre každého žiaka. Pieseň môžeme nájsť na tomto mieste.

      Život je dar – text

Prebudený premýšľam, každé ráno sa pýtam seba sám,
koľkokrát ešte tých dní, koľkokrát bude mnou prebudených.
Zabúdam po každýkrát ďakovať snom, ďakovať svojim túžbam.
Zabúdam, že na tento svet som vôbec nemusel prísť.

Všetkým tým, čo život bežný sa zdá,
celý náš svet vlastne stále uniká.
Keby tak spev stačil len,
bol by som schopný o tom spievať mnohokrát,
aby človek, pochopil, že život, ktorý má, je dar.

      Po vypočutí piesne vedieme rozhovor so žiakmi na tému, čo ich v piesni oslovilo. Ak majú slová piesne pred sebou, tak ich poprosíme, aby si slová ešte raz prešli a podčiarkli podstatné meno, ktoré je najdôležitejšie, potom sloveso, ktoré je podľa nich najdôležitejšie. Pravdepodobne podčiarknu podstatné meno ŽIVOT alebo DAR a sloveso ĎAKOVAŤ. Je možné, že napíšu aj iné slová. Porozprávame sa o tom.
      Nasleduje predstavenie témy: Ak platí, že život je dar a všetci sme sa na tom zhodli, je na mieste, aby sme tento dar chránili. Život nie je darom až po narodení, alebo od času, kedy sa nám to páči, ale život je darom od počatia. Život nie je darom iba do času, kým človek nie je chorý, život je darom až po prirodzenú smrť.
      Preto si dnes uvedomíme veľkú vec: potrebujeme sa zasadiť za skutočnosť, že život je nesmierny dar a preto ho musíme chrániť. Chránime život svoj, život iných a život tých, ktorí sú bezbranní a potrebujú zvlášť našu pomoc.

      HLAVNÁ ČASŤ

      Výklad

      V živote sme už dostali rôzne dary. Darom boli cukríky, čokoláda, oblečenie, niekedy možno iba maličkosť – pero alebo kamienok z nejakej ďalekej krajiny, alebo inokedy i zlatá retiazka, hodinky – teda niečo finančne náročnejšie. Ľudia si dávajú dary a tým si prejavujú lásku. Za dary sme vďační a určite pri pohľade na dar si predstavujeme aj toho človeka, ktorý nám dar venoval.
      Sú však aj dary, ktoré majú väčšiu hodnotu ako oblečenie, hodinky, zlatá retiazka.
Ktoré dary – vzácnejšie ako hodinky a zlatá retiazka – by sme vedeli vymenovať?
Žiaci reagujú a píšu na tabuľu: zdravie, život, rodičia, atď.
      Učiteľ potom nakreslí na tabuľu rovnostranný trojuholník, rozdelí ho na toľko častí, koľko pojmov je na tabuli. Žiakov rozdelí do skupín po štyroch, dá im papier s podobným rovnostranným trojuholníkom a ich úlohou bude dohodnúť sa a zapísať jednotlivé pojmy tak, aby na najvyššom mieste bol pojem – dar, ktorý považujú za najdôležitejší. Po ukončení práce každá skupina predstaví najdôležitejší dar a zdôvodni ho. Potom sa spoločne dohodnú a zapíšu do trojuholníka na tabuli iba dar, ktorý je najdôležitejší – a tým je život. Po tejto činnosti učiteľ zapíše nad trojuholník názov témy ŽIVOT JE DAR – CHRÁNIM HO.

      Práca s textom Svätého písma

      Aby sme sa dozvedeli, kto je skutočným darcom života, či sú to rodičia alebo lekári alebo niekto iný, prečítame si texty zo Svätého písma.
Žiaci ostávajú v skupinách po štyroch a každá skupina dostane text a súradnice.

      Skupina 1.
„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa,
skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa,
za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ Jer 1,5

      Pokyny pre prácu v skupine:
      Pozorne si text prečítame a potom odpovedáme na nasledujúce otázky:
- Kto hovorí tieto slová?
- Komu sú adresované tieto slová?
- Ako vysvetlíme slová: poznal som ťa?
- Čo svedčí tento biblický text o živote?

      Skupina 2.
Lebo ja, Pane, túžim za tebou,
ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.
Od matkinho lona mám v tebe oporu,
od života matky si mojím ochrancom;
tebe vždy patrí môj chválospev.
Som ako zázrak pre mnohých
a ty mi mocne pomáhaš. Žalm 71,5-7

      Pokyny pre prácu v skupine:
      Pozorne si text prečítame a potom odpovedáme na nasledujúce otázky:
- Kto hovorí tieto slová?
- Komu sú adresované tieto slová?
- Ako vysvetlíme slová: som ako zázrak pre mnohých?
- Čo svedčí tento biblický text o živote?

      Skupina 3.
Lebo celý svet pred tebou je sťa prášok na vážke
a sťa kvapka rosy, ktorá pred svitaním na zem dopadá.
Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný,
zhovievavý bývaš s hriechmi ľudí, aby sa kajali.
Lebo všetko, čo je, miluješ
a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil;
lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Múd 11,22-24

      Pokyny pre prácu v skupine:
      Pozorne si text prečítame a potom odpovedáme na nasledujúce otázky:
- Kto hovorí tieto slová?
- Komu sú adresované tieto slová?
- Ako vysvetlíme slová: keby si bol niečo nenávidel, nebol by si to utvoril?
- Čo svedčí tento biblický text o živote?

      Po ukončení práce žiaci predstavia svoje odpovede postupne podľa skupín.
V závere učiteľ znova zopakuje otázku, ktorá bola naformulovaná pred spoločnou prácou a pýta sa, kto je skutočným darcom života? Žiaci odpovedajú a učiteľ zhrnie výpovede žiakov, prípadne doplní nasledovne:
      Boh je Pánom života a darcom života. Boh nás chcel skôr ako sme si to mohli my uvedomiť. Náš život je teda odrazom Božej lásky – on nás chcel a preto nám ho daroval. Celý život máme na to, aby sme si to zo dňa na deň viac uvedomovali, ďakovali za život a pripravovali sa na stretnutie s ním – darcom života. Boh si váži náš život a dôveruje nám, že si ho budeme vážiť i my a nebudeme znehodnocovať tento dar. Čím viac si vážime svoj vlastný život, tým by sme si mali stále viac vážiť aj život iných. Sú to ako spojené nádoby. Jedno podmieňuje druhé a druhé podmieňuje tretie.

      Formácia

      Človek sa rodí do sveta, v ktorom sa niekedy nevie zorientovať čo je dobré a čo zlé, čo je hriech a čo nie je hriech. Ak však svoj život nasmeruje k darcovi života – k Bohu, vždy nájde cestu, aby bol zástancom ochrany života a nie zástancom páchania násilia na živote a zástancom kultúry smrti. Kultúra smrti sa dnes ponúka v rôznych podobách. Prezentuje sa ako prichádzajúci vlk v ovčom rúchu. Znamená to, že vonkajšok ponúkanej kultúry sa javí ako výhoda pre človeka tejto doby. Je to však situácia z prvých stránok Svätého písma – ...budete ako Boh. A to nemôže byť pravdou, lebo my nemôžeme byť bohmi.
      Našou úlohou je vážiť si život, chrániť ho od počatia až po prirodzenú smrť. Úlohou človeka je byť za život a za kultúru života.
Pápež Ján Pavol II. tieto dve spomínané kultúry veľmi precízne identifikoval a dal im priliehavé pomenovanie: kultúra života a kultúra smrti.

      Kultúra života znamená rešpektovanie ľudského života od počatia až po prirodzený koniec. Každý ľudský život je nedotknuteľný, má svoju dôstojnosť a zaslúži si ochranu. Kultúra života a Božie prikázanie – nezabiješ znamená podporovať život.

      Kultúra smrti znamená egoistické rešpektovania iba svojho života a nerešpektovanie života tých, ktorí nie sú schopní sami chrániť svoj život. Sú to nenarodené deti v rôznych okolnostiach a tiež starí a chorí ľudia.

      Možno, že sa v týchto dňoch stretnete i s výrokom bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, ktorý svojho času povedal: „Všimol som si, že každý, kto je za potraty, sa už narodil.“

      ZÁVER

      Zhrnutie

      Ak sme sa dnes upevnili v rozhodnutí, že sme za kultúru života v jej čistej podobe podľa Božieho slova, je to pre nás požehnaním.

      V Knihe múdrosti (Múd 1,12-15) je pre nás varovanie a zároveň povzbudenie:
Nehorlite za smrť na bludisku svojho života,
nepriťahujte si skazu činmi svojich rúk,
pretože Boh nestvoril smrť,
neteší sa zo záhuby žijúcich.
Veď on stvoril všetko pre bytie:
tvory sveta sú tu pre spásu
a nieto v nich nijakého jedu záhuby,
podsvetie tiež nepanuje na zemi.
Lebo spravodlivosť neokúsi smrť.

      Preto môžeme v modlitbe prosiť:

Pane, ak nevieme byť milosrdní, daj nám silu, aby sme boli aspoň spravodliví.
A spravodlivosť je v tom, že nemôžeme siahnuť na to, čo nám nepatrí.
Pane, pomáhaj nám pochopiť, že ak sme sa mohli narodiť my, je spravodlivé,
aby toto právo mali všetci. Amen.


Spracovala: Klára Soľanová
pict_20150112140740fdv.jpg
 
Počet zobrazení: 1589x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT