new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1664035
dnes :: 53     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1014     mesiac :: 4522
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Pondelok 15. Augusta 2022 :: Meniny má Marcela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na cezročné obdobie
[späť]

Verím v Ducha Svätého /katechéza/

Publikované :: 2015-01-12 10:32:31
Ciele katechézy:

Kognitívny:
- na základe biblických textov definovať pojem Ducha Svätého,
- pomenovať účinky a prejavy Ducha Svätého,
- spoznať dary a ovocie Ducha Svätého.

Afektívny:
- uvedomiť si veľkosť daru a pôsobenie Ducha Svätého v živote Ježiša, Márie, v živote Cirkvi a živote mojom.

Psychomotorický:
- formovať návyk modlitby k Duchu Svätému - prosby o pomoc, vzývania Ducha Svätého,
- zapamätať si sedem darov Ducha Svätého a ovocie Ducha Svätého.

Pomôcky:
Sväté písmo, Youcat príručky, texty biblických príbehov, nákresy, sviečky, obraz, ohnivé jazyky,

Metódy:
rozprávanie, práca s textami Svätého písma, práca s Youcatom, čítanie, spev, modlitba, brainstorming, porovnávanie biblických príbehov, práca v skupinách,

Stratégia: kombinovaná

      ÚVOD

Motivácia - doplňovačka
Učiteľ číta vety, ktoré žiaci doplňujú. Správne slová napíšu pod seba na tabuľu.
Prežívaš veľkú radosť,
- keď dostaneš niečo pekné, nejaký... (dar)
- keď šťastne prežiješ ťažkú príhodu alebo... (udalosť)
- keď môžeš byť ako kresťan užitočný aj pre ... (cirkev)
- keď spoznáš akú máš cenu alebo... (hodnotu)
Riešením je slovo DUCH. Rozhovorom upriamime pozornosť žiakov na význam tohto slova, kto je duch, čo znamená toto slovo.
Žiaci hovoria i nasledovné: duchovia strašia na hradoch; v rozprávke sú vo fľaši a nesmieme ich vypustiť; o múdrych ľuďoch a spisovateľoch hovoríme, že majú veľkého ducha; niekedy pri rozlúčke hovoríme, že duchom budem s vami alebo môj duch ostáva s vami.
Aj Sväté písmo hovorí o Duchu Svätom.
O akom Duchu hovorí Sväté písmo? Kto je teda Duch Svätý?
Vyzveme jedného žiaka, aby nám tému vyučovacej hodiny napísal na tabuľu: Verím v Ducha Svätého.

      HLAVNÁ ČASŤ

      Práca s biblickým textom

      Na tabuľu pripevníme jednoduché obrazy (náčrty, kresby biblických udalostí alebo ich sami kreslíme na tabuľu súčasne s tým, čo hovoríme). Učiteľ voľne prerozpráva tri biblické udalosti, alebo vyzve žiakov, aby texty prečítali zo Svätého písma.

      1. Eliášova obeta na Karmeli – 1 Kr 18, 30-39

      Vtedy hovoril Eliáš všetkému ľudu: „Poďte ku mne!“ Všetok ľud pristúpil k nemu a on opravil zborený Pánov oltár. Eliáš vzal dvanásť kameňov podľa počtu synov Jakuba, ktorému Pán povedal: „Izrael bude tvoje meno.“ Z kameňov postavil oltár v Pánovom mene a okolo oltára urobil jarček na dve sey zrna. Poukladal drevo, rozsekal býčka a položil ho na drevo. Potom povedal: „Naplňte štyri vedrá vodou a vylejte na obetu a na drevo! Nato vravel: „I druhý raz!“ Urobili to aj druhý raz. Vtedy povedal: „I tretí raz!“ A spravili to aj tretí raz, takže voda tiekla okolo oltára, aj jarček naplnila voda. Keď už bol čas obety, prorok Eliáš pristúpil a povedal: „Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že ty si Boh v Izraeli a ja som tvoj služobník a že som toto všetko urobil na tvoje slovo! Vyslyš ma, Pane, vyslyš ma, nech sa tento ľud dozvie, že ty si Pán, Boh, a že ty si obrátil ich srdce späť!“ Vtom spadol Pánov oheň a strávil obetu, drevo, kamene, zem a zlízal aj vodu, ktorá bola v jarčeku. Keď to všetok ľud videl, padol na tvár a hovoril: Pán je Boh! Pán je Boh!“

      2. Boh sa zjavuje Mojžišovi v horiacom kríku – Ex 3, 1-8

      Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madianského kňaza Jetra. Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z tŕňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára. Vtedy si Mojžiš povedal: „Pôjdem a obzriem si ten čudný jav. Prečo tŕňový krík nezhorí.“ Keď Pán videl, že prichádza, aby si to obzrel, Boh naňho z tŕňového kríka zavolal: „Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu som.“ I hovoril mu: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!“ A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. A Pán mu povedal: „Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej a priestrannej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom ...

      3. Zoslanie Ducha Svätého – Sk 2, 1-8

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili?

      Po prečítaní jednotlivých textov kladieme otázky na porozumenie textu, aby žiaci pochopili význam textu.
1. Eliášova obeta na Karmeli – 1 Kr 18, 30-39 (Boh sa na hore Karmel dáva človeku spoznať, že on je. Na Eliášovu modlitbu oheň z neba zapáli obetu, ako dôkaz, že je pravý Boh, že je tu prítomný medzi nimi.)
2. Boh sa zjavuje Mojžišovi v horiacom kríku – Ex 3, 1-8 (Boh sa zjavuje v ohni, v horiacom kríku a predstavuje sa Mojžišovi)
3. Zoslanie Ducha Svätého – Sk 2, 1-8 (Ježiš zoslal apoštolom svojho Ducha v podobe ohňa, ohnivých jazykov)

      Potom položíme otázku: Čo spája tieto príbehy, čo majú spoločné?
Vo všetkých troch biblických udalostiach sa hovorí o ohni. Ak máme na tabuli nákresy, vyzveme žiaka, aby pod nich napísal slovo OHEŇ.

      So žiakmi vedieme rozhovor o tom, čo spôsobil oheň v 1., 2., a 3. úryvku. Inou možnosťou je, že žiakov rozdelíme do skupín, rozdáme texty, v ktorých podčiarkujú odpoveď na otázku:
Čo spôsobil oheň:
• v l. texte (spadol Pánov oheň a strávil drevo, kamene, zem, zlízal vodu),
• v 2. texte (tŕňový krík horí plameňom ale nezhára)
• v 3. texte (ohnivé jazyky sa rozdelili a na každom spočinul jeden)

      Práca so symbolom

      V tejto časti môžeme pracovať so symbolom ohňa vo všetkých štyroch rovinách: vecnej, objektívnej, subjektívnej, náboženskej – oheň je symbolom Božej prítomnosti. Boh je tu prítomný, zjavuje seba, spôsobuje zmenu, dáva silu, mení ľudí, zjavuje svoje zámery, povoláva k spolupráci. Je prítomný „v ohni“. Tak ako oheň zachváti a spaľuje všetko, vyžaruje svetlo a teplo, aj oheň Ducha Svätého roznecuje lásku, svetlo a obnovuje tvárnosť zeme.
      Na základe tretieho textu necháme žiakov vyjadriť sa: Koho symbolom boli plamienky, oheň v treťom biblickom texte? Koho Ježiš poslal?
      Potom na tabuľu pripevníme obraz Ladislava Záborského (môžeme niekoľkými slovami predstaviť obraz i autora) a začneme výklad.

      Výklad

      Ježiš poslal svojho Ducha, Ducha Svätého. Duch Svätý je tretia Božia osoba jediného Boha. Učiteľ, Tešiteľ, Zástanca, Oživovateľ, Duch Pravdy, Oheň – Láska, ktorá zapaľuje ľudské srdcia a mení ich k dobrému. Sväté písmo ho predstavuje rovnakým symbolom vo všetkých troch úryvkoch a tým je oheň. Nie náhodou. Naznačuje hlbokú pravdu, že Duch Svätý je ten istý Boh kedysi, teraz i vždycky. Pán Ježiš pri nanebovstúpení prisľúbil apoštolom, že im zošle iného Tešiteľa. Na desiaty deň svoj sľub splnil, zoslal Ducha Svätého. Tento deň voláme Turíce. Veriť v Ducha Svätého znamená klaňať sa mu rovnako ako Bohu Otcovi i Synovi.

      Ďalším symbolom Ducha Svätého je holubica:

- objavila sa pri krste Pána Ježiša,
- oznámila koniec potopy keď priniesla olivovú ratolesť,
- v antike holubicu považovali za symbol lásky, dnes je na celom svete znamením mieru,
- pre kresťanov je vždy symbolom Ducha Svätého.

      Čo spôsobil Duch Svätý?

- Zmenil ustráchaných apoštolov na odvážnych Kristových svedkov.
- Duch, ktorého dostali, ich vnútorne zmenil, dal im odvahu vyznať Boha pre neveriacimi.
- Apoštoli vyšli von z večeradla a vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi.
- Tritisíc ľudí sa dalo pokrstiť – bol to deň zrodu Cirkvi, ktorá je tu pre všetkých.
- Dal im svetlo, aby vedeli čo majú urobiť, čo majú povedať, schopnosť prorokovať, uzdravovať, konať zázraky.
- Apoštoli prežili hlbokú istotu a radosť vo viere.
- Už sa nebáli, neboli bezradní, skľúčení.
- Videli zmysel života, mali odvahu a silu hlásať ďalej to, čo hlásal Ježiš Kristus.

      Práca s Youcatom

      Žiakov rozdelíme do štyroch skupín. Každá skupina si prečíta vybrané body v Youcate (žltý),diskutujú o nich v skupine a postupne každá skupina predstaví výsledky svojej práce ostatným:

1.skupina: Duch Svätý v Ježišovom živote:
str.73/ 114, str. 74 - citát pápeža Benedikta XVI.

2. skupina: Duch Svätý v Starom zákone
str.74/116, citát Hebrejom 1, 1

3. skupina: Duch Svätý v živote Panny Márie
str. 75/117, citát Lk 1, 35

4. skupina: Duch Svätý v Cirkvi dnes?
str. 76/119, citát Jn 16,12-13 (buduje a vedie Cirkev)

      Formovanie postojov

Uvažujeme nad otázkou: Pôsobí Duch Svätý aj v mojom živote?
K úvahe použijeme Youcat (žltý), str. 76/120, citáty a výroky o Duchu Svätom.
Je potrebná moja spolupráca s Bohom a modlitba.

      Práca žiakov - Dary Ducha Svätého

      Žiaci pracujú vo dvojiciach alebo trojiciach (podľa počtu žiakov). Každá skupinka vystrihne z papiera jeden plameň - ohnivý jazyk a fixou vpíše na neho jeden dar Ducha Svätého. Kým žiaci pracujú, do stredu dáme bielu šatku a na ňu sviecu. Dvojice (trojice) prichádzajú a kladú plamene na šatku, vysvetlia všetkým o aký dar ide: múdrosť, rozum, rada, sila, umenie, nábožnosť, bázeň Božia.

      Tvorba plagátu – ovocie Ducha Svätého

      Jeden žiak prečíta úryvok zo Svätého písma Gal 5, 22-23. Žiakom kladieme otázky na porozumenie textu.
      V Youcate (oranžový) – Príprava na birmovanie, str. 62: žiaci postupne vymenujú ovocie Ducha Svätého (9) aj to, ako Youcat tieto dary vysvetľuje.
      Úlohou žiakov je teraz vytvoriť plagát s názvom Dary Ducha Svätého alebo Ovocie Ducha Svätého. Skupinu môžeme rozdeliť na chlapcov a dievčatá a samostatne vytvoria plagát na dary a ovocie Ducha Svätého.

      Prehĺbenie

      V prepojení na afektívny cieľ si spolu so žiakmi chceme uvedomiť a oceniť hodnotu pre náš život a tou je: akú veľkú lásku a starostlivosť nám prejavil Boh Otec i Syn tým, že zoslal Ducha Svätého. Ak človek má čisté srdce a spolupracuje s Duchom Svätým, ovocím jeho života je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.

      ZÁVER

      Úloha:
Zapamätať si sedem darov Ducha Svätého a ovocie Ducha Svätého. Praktizovať návyk modlitby k Duchu Svätému.

      Modlitba

      Každý žiak si zapáli svoju sviečku od tej, ktorá je na bielom kruhu a spolu sa pomodlíme modlitbu k Duchu Svätému z Youcatu (oranžový) – Príprava na birmovanie, str. 62 (ak ho žiaci nemajú – modlitbu nakopíruje) alebo vlastnými slovami: Bože – Duch Svätý, darca všetkých darov, prosíme ťa o dar múdrosti, aby náš život bol tebe na chválu a nám na spásu: prosíme ťa vyslyš nás (žiaci po jednom pridávajú prosby o ďalšie dary). Amen.
      Hodinu ukončíme spevom piesne k Duchu Svätému.


Spracovala: Božena Nemčíková

Použité zdroje:
L. Záborský: Zoslanie Ducha Svätého http://www.obrazyfork.sk/produkt-detail/zoslanie-ducha-svateho-0
Youcat – Katechizmus katolíckej Cirkvi pre mladých
Youcat – pre birmovancov.
pict_201501121033565rh.jpg
 
Počet zobrazení: 1756x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2022   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT