new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1664035
dnes :: 53     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1014     mesiac :: 4522
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Pondelok 15. Augusta 2022 :: Meniny má Marcela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na cezročné obdobie
[späť]

Duch Svätý /katechéza/

Publikované :: 2015-01-12 08:49:59
Cieľom katechézy je porovnať svoje dary s darmi, o ktorých hovorí sv. Pavol - prehodnotiť svoje dary a ich využívanie v prospech spoločenstva Cirkvi. Uvedomiť si hodnotu duchovných darov svojich a iných.

ÚVOD

1. Motivácia

Učiteľ povie žiakom motivačný príbeh.
Janka vedela počúvať ako málokto. To predsa nie je nič zvláštne, poviete si. Počúvať vie každý. Ale to je omyl. Skutočne počúvať dokáže iba málo ľudí. Ako vedela počúvať Jana, bolo celkom mimoriadne. Počúvala tak, že v jej prítomnosti každý dostal nejaký zvláštny nápad. Nie preto, že by Jana niečo povedala alebo sa pýtala, alebo aby druhého priviedla na nápadité myšlienky, to vôbec nie. Ona len sedela a počúvala so všetkou svojou pozornosťou. Mohli by sme povedať, že počúvala všetkými zmyslami, dokonca celým telom. Robila to tak úžasne, že bezradní a nerozhodní ľudia sami prišli na to, čo chcú a ako sa majú rozhodnúť.
Hanbliví ľudia sa v jej prítomnosti cítili odvážni a bez zábran. A keď si niekto myslel, že jeho život je bezvýznamný, že je iba jedným z miliónov, na ktorom vôbec nikomu nezáleží, stačilo, aby šiel a všetko povedal Jane. Potom si už počas rozhovoru uvedomil, ako hlboko sa mýlil. Pochopil, že taký, aký je on, nie je na svete nikto iný. Preto je zvláštnym spôsobom dôležitý. Jana pritom nehovorila nič, ona iba načúvala. Keď večer ostala Jana sama, často si sedávala dlho do noci vo veľkom kamennom polkruhu divadla, nad ktorým sa klenulo hviezdnaté nebo a načúvala veľkému tichu. Pripadalo jej, ako by sedela vo veľkom ušnom bolci, ktorý načúva vesmíru. A bolo jej tak, ako by počúvala tichú a predsa mohutnú hudbu, ktorá podmaňuje jej srdce. Kto si ešte teraz myslí, že načúvanie nie je nič zvláštne, nech si to vyskúša, či to dokáže tiež tak, ako Jana.

2. Modlitba

Učiteľ vyzve žiakov k modlitbe, ktorú prednesie vlastnými slovami. Počas modlitby robí malé pauzy, aby vyniklo ticho a načúvanie.

3. Predstavenie témy

Učiteľ predstaví žiakom, že na dnešnej hodine budeme hovoriť o daroch, ktoré sme dostali a ktoré máme i my využívať na to, aby sme dávali nášmu krásnemu životu hlboký zmysel.

HLAVNÁ ČASŤ

1. Činnosť žiakov – brainstorming

Učiteľ vyzve žiakov, aby si napísali na papier zoznam svojich „nenápadných“ schopností. Robia to tak, aby tieto schopnosti boli napísané od okraja papiera a pod sebou. Malo by ich byť aspoň päť. Potom si ku každej schopnosti napíšu, ako ju môžu uplatniť vo svojom okolí – v škole, doma, pri hre, atď. Na záver žiaci vyberú jednu zo schopností a prečítajú ju ostatným. Je veľmi pravdepodobné, že žiaci budú prekvapení z toho, čo sa o sebe navzájom dozvedia alebo nedozvedia, hoci by to čakali. Učiteľ činnosť žiakov zhrnie nasledovne: Myslíme si, že poznáme svojich spolužiakov. Poznáme ich známky, vieme akí sme v matematike alebo čo dokážeme na telesnej výchove. Máme dary, ktoré ani sami nevieme dobre pomenovať.

2. Činnosť žiakov – práca s textom Svätého písma a jeho aplikácia (1 Kor 12,1-11)
Učiteľ môže uviesť činnosť: Keď niekto vie pozorne počúvať a dobre zmýšľa o druhých, pôsobí v ňom Boží Duch. Keď niekto nemyslí stále iba na seba, ale žije pre druhých, je v ňom Boží Duch, či si to uvedomuje alebo nie. Duch Boží dáva dôveru, odvahu, silu a odhodlanie neuspokojiť sa s tým, čo sme práve urobili. Dáva múdrosť nebrať sa príliš vážne a pritom uznať i to, aký som dôležitý. Duch Svätý je pôvodcom pravej slobody, ktorá sa prejavuje radosťou, pokojom, zhovievavosťou, vľúdnosťou, dobrotou, vernosťou, tichosťou a zdržanlivosťou (porov. Gal 5,22). Najväčším darom Ducha Svätého je však láska. Možno že sme ešte stále nadšení tým, ako sa správala Jana z príbehu a aký mala veľký dar – vedieť počúvať. No keď si otvoríme Sväté písmo a prečítame z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom, dozvieme sa, že on bol nadšený rôznymi darmi tejto cirkevnej obce. Každý žiak má pred sebou skopírovaný text. Text si prečítajú tak, že každý prečíta jednu vetu. Ak je žiakov viac ako je viet, čítame text ešte raz od začiatku. Úlohou žiakov je potom podčiarknuť slovné spojenia, ktoré vyjadrujú, z akých darov u Korinťanov bol sv. Pavol nadšený. Po ukončení práce môžu žiaci porovnať svoj zoznam s darmi, ktoré vypočítava sv. Pavol.

Učiteľ môže ukončiť uvedenú činnosť tromi možnosťami:
1. Sám zhrnie výsledok činnosti, objavy, urobí syntézu (v tomto prípade nedáva žiakom možnosť k tvorivosti – prehodnocovať pozitíva, negatíva, hodnotiť situácie, pozerať na udalosti z rôznych pohľadov a pod.)
Každý má iný dar a iné schopnosti: vedieť počúvať, učiť sa, uzdravovať. Najdôležitejším však je, že všetci uplatňujeme svoje dary v prospech druhých, v prospech celého spoločenstva a aby sme to dokázali, na to potrebujeme najväčší dar a tým je láska (1 Kor 13,1-13)

2. Učiteľ pomocou zatvorených otázok zopakuje učivo napr.
- Ktorý text nám pomohol ozrejmiť si, aké dary videl sv. Pavol u Korinťanov?
- Ktorý je najväčší dar?
- Našli sme aj my vo svojom zozname schopností nejaké podobné dary?

3. Učiteľ pomocou postupnosti otvorených otázok pripraví priestor pre tvorivosť žiakov napr.
- Čo bolo zaujímavé na príbehu o Jane?
- Čo bolo zaujímavé na texte, ktorý sme čítali z 1Kor?
- Čo vás napadlo, keď ste si porovnávali dary v texte Svätého písma so svojimi darmi?
- Čo by mohol povedať sv. Pavol o našej skupine, keby tu medzi nás prišiel a videl by náš život?

ZÁVER

1. Modlitba

Učiteľ uvedie modlitbu nasledovne:

Sv. Pavol sám povedal, že nič nezmôže bez toho, ktorý ho posilňuje – a tým je Kristus. Poprosme aj my o príhovor sv. Pavla na záver jubilejného Roku sv. Pavla, aby nám jeho príklad a hĺbka listov, ktoré nám zanechal boli pomocou na ceste zmysluplného života. Našu prosbu o silu Ducha Svätého môžeme vložiť i do nasledujúcej piesne (možno ju zaspievať).

1. Príď už, príď, Duchu Stvoriteľu, Duchu zmierenia.
Príď už a premeň ľudstvo celé v nové stvorenia.
R. Duchu Svätý, svojou mocou v láske obnov nás.
Nenechaj nás kráčať nocou, osvieť rozum náš.
2. Prebuď nás svojím dychom svätým, zažeň temnotu,
navráť zblúdilých, uzdrav hluchý, žehnaj životu.
3. Prebuď svedomie otupených, zbližuje národy.
Zavej a priveď zotročených v ríšu slobody.


Cieľová skupina: mladí 10 – 15 rokov.
Ciele:
kognitívny: - porovnať svoje dary s darmi, o ktorých hovorí sv. Pavol
- prehodnotiť svoje dary a ich využívanie v prospech spoločenstva Cirkvi
afektívny: - uvedomiť si hodnotu duchovných darov svojich a iných
psychomotorický: - formovať návyk počúvania, stíšenie pri modlitbe
Pomôcky: text Svätého písma, papiere na činnosť žiakov, rozmnožený text piesne
Metódy: brainstorming, práca s textom Svätého písma, tvorivá metóda – porovnávanie dvoch
situácií (písomná práca, rozhovor)
Stratégia vyučovacej hodiny: vysvetľujúca
Obsahová línia: kerygmaticko-antropologická


Spracovala: Klára Soľanová
 
Počet zobrazení: 1657x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2022   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT