DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1475335
dnes :: 103     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4389     mesiac :: 20070
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Utorok 25. Februára 2020 :: Meniny má Frederik
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Rok Božieho slova
[späť]

Božie listy pre nás

Publikované :: 2020-01-14 08:13:02

1. katechéza na Rok Božieho slova:   


Ciele   

kognitívny:   
- prehĺbiť vedomosti o Svätom písme na základe Youcatu (b. 14-19)   
- zdôvodniť veľkú Božiu lásku k nám na základe vybraných biblických textov
afektívny:   
- prehlbovať túžbu po čítaní Svätého písma
- oceniť, že Sväté písmo je adresované človeku a má pre Cirkev veľký význam
psychomotorický:   
- čítaním Svätého písma prehlbovať vzťah človeka s Bohom

Vyučovacie metódy: riadená diskusia, analýza textov Youcat, dialóg, skupinová práca
Pomôcky: Youcat, príp. iba fotokópie potrebných textov z Youcat (14-19), Sväté písmo, obálky so súradnicami, text žalmu 23 pre každého žiaka
Stratégia: kombinovaná

ÚVOD

1. Modlitba
Na úvod môžu žiaci povedať svoje úmysly, potom sa spolu pomodlia Otčenáš. Za tým môže učiteľ poprosiť Ducha Svätého o jeho dary...

2. Motivácia a predstavenie témy
Učiteľ môže tému predstaviť nasledovne: Včera mi prišla SMS-ka s textom, že či nechcem prísť na kávu? Určite aj vy dostávate veľa rôznych správ. Mnoho ľudí nám denne niečo hovorí, pýta sa nás a dnes dostávame i veľa elektronických správ. Okrem textových správ uverejňujeme príspevky na facebooku, messengeri, whats up-e, viberi, instagrame, twitteri a iných sociálnych sieťach, dostávame e-maily. Čo dnes už nie je in, to sú listy. Obyčajné listy, ktoré sa píšu na papier, zabalia do obálky a pošlú poštou. Kto z nás v poslednom čase dostal obyčajný list, pokiaľ možno písaný rukou, poslaný v obálke s pečiatkou?
Žiaci môžu hovoriť, či alebo ani nie. Učiteľ môže povedať svoju vlastnú skúsenosť z písania listov, ktoré už žiaci nepoznajú.
Potom pokračuje: Existuje však jeden list, ktorý môžeme dostať každý deň, bol zaslaný už dávno, ale stále platí. Hovoríme o Svätom písme.
Učiteľ ukáže žiakom veľkú obálku, v ktorej je Sväté písmo. Na obálke je adresa odosielateľa (Tvoj Boh) a prijímateľom môže byť názov triedy. Knihu vyberie a hovorí, že toto sú listy, ktoré Pán Boh napísal nám – ľuďom. Je ich tu veľa a Biblia je zväzkom 73 kníh. Zaujímavé by bolo, ak by sme mali tieto knihy ako samostatné listy. Prečítanie jedného listu by nám trvalo oveľa dlhšie ako prečítanie SMS-ky. Knihu žalmov by sme čítali viac ako 5 hodín. No nemusíme mať obavy, žalmov je 150, teda nie je potrebné prečítať všetky naraz.
Učiteľ pripomenie základné informácie o Svätom písme (vrátane rozdelenia na Starý a Nový zákon, otázky autorstva a ďalšie otázky, berúc do úvahy doterajšie vedomostí žiakov). Potom napíše na tabuľu názov: Božie listy pre nás.

HLAVNÁ ČASŤ

1. Práca s textom Youcatu
Učiteľ má pred sebou Youcat, ktorý ukáže žiakom. Ideálne je, ak ho majú všetci, prípadne v skupinách. Ak sa s ním žiaci stretávajú prvýkrát, v krátkosti predstaví uvedený katechizmus pre mladých. Ak žiaci nemajú Youcat, učiteľ im rozdá fotokópiu bodov 14-19. Požiada ich, aby si prečítali body 14-19, ktoré im pripomínajú základné informácie o Biblii.
Potom žiakov rozdelí do 6 skupín. Skupiny 1, 3, 5 pracujú s bodmi 14-16, skupiny 2, 4, 6 s bodmi 17-19.
Ich úlohou je: prečítať znenie, prediskutovať porozumenie obsahu a napísať tweet (140 znakov), v ktorom bude zhrnutie – vlastná interpretácia daných bodov.
Na záver žiaci prezentujú svoje odpovede.

2. Diskusia
Učiteľ kladie otázky a riadi diskusiu:
-    Čo je to Biblia?
-    Ako správne čítať Sväté písmo?
-    Čo potrebujeme k čítaniu Biblie?
-    Aká je hlavná téma Biblie?
-    Čím je Sväté písmo pre Cirkev?
-    Čítal Pán Ježiš Bibliu? Ak žiaci odpovedajú áno, pýtame sa ich ďalej, či si pamätajú z čítaní pri sv. omši obsah textu, kedy to bolo. Jedná sa o text Lk 4,16-21. (text sa číta na 3. nedeľu cezročného obdobia, cyklu C). Text prečítame, kladieme základné otázky o porozumení textu a môžeme chvíľu diskutovať.
Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Učiteľ uzavrie diskusiu nasledovne:
Ježiš ako verný Žid čítal Písmo, poznal Písmo a aktualizoval ho v čase, keď povedal, že dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli. Toto dnes je tu a teraz. I dnes sa napĺňajú slová Písma. Veď sú to slová samého Boha adresované každému z nás, vrátane mňa. Aby sme správne čítali Sväté písmo, musíme brať do úvahy okolnosti jeho vzniku, vnímať ho celistvo a to všetko máme uskutočňovať v duchu viery. Tajomstvo toho, že Boh poslal svojho jediného Syna na svet, aby nás vykúpil a spasil, sa tiahne celým Svätým písmom. Cirkev žije z Krista prostredníctvom jeho prítomnosti vo sviatostiach ale i  prostredníctvom Božieho slova.  

3. Svedectvo ľudí
Už sme si spomínali, čo je Sväté písmo a na čo si treba pamätať pri jej čítaní. Je však pre nás dôležité, aby sme ho čítali a hľadali v ňom odpoveď na náš život. Prečo je to potrebné? Ľudia, ktorí čítajú Bibliu často a s vierou, môžu nám  hovoriť o svojich skúsenostiach. Ich výroky sú známe dodnes.
Pripomeňme si niektoré z nich.
Učiteľ dá žiakom prečítať jednotlivé výroky:

·    Soren Kierkegaard (1813 - 1855), dánsky filozof (Youcat, s. 21,23): Biblia je Boží ľúbostný list, ktorého adresátom je každý z nás. Biblia tu nie je na to, aby sme ju kritizovali, ale na to, aby ona kritizovala nás.
·    Blaise Pascal, po osobnej skúsenosti s Bohom (Youcat, s. 23): Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba – nie Boh filozofov a učencov! Boh Ježiša Krista. Nájdeme ho a uchováme si ho len na cestách, o ktorých nás učí evanjelium.
·    Pápež Benedikt XVI., 24. apríla 2005 (Youcat, s. 23): Až keď sa v Kristovi stretávame so živým Bohom, začíname sa učiť, čo je život. Nie je nič krajšie, ako sa dať nájsť evanjeliom, dať sa nájsť Kristom.
·    Sv. Hieronym (347-419), cirkevný otec, učiteľ Cirkvi, exegéta a prekladateľ Biblie (Youcat, s. 23): Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.
·    Pápež Benedikt XVI., 29. marca 2006 (Youcat, s. 24): Sväté písmo nepatrí do minulosti. Pán nehovorí v minulom čase, ale v prítomnom, hovorí s nami dnes, dáva nám svetlo, ukazuje nám cestu života, poskytuje nám svoje spoločenstvo a tým aj svoj pokoj.
·    Sv. František z Assisi (1182-1226), „najväčší kresťan po Kristovi“, zakladateľ rehole, mystik (Youcat s. 24): Čítať Sväté písmo znamená pýtať si radu od Ježiša Krista.

4. Rozhovor so žiakmi
Po oboznámení sa s jednotlivými výrokmi, pochopení ich významu nasleduje rozhovor na nasledujúce otázky:
-    Ktorý výrok je vám najbližší?
-    S ktorým výrokom nesúhlasíte?
-    Aký výrok – postoj k čítaniu Biblie ste počuli vy od niektorých ľudí?
-    Ako by ste vy naformulovali svoj postoj k Božiemu slovu?

5. Prehĺbenie viery

Dnes sme toho veľa povedali o Svätom písme. Vieme, že sú to listy, ktoré nám napísal Boh, a preto je viac ako potrebné, aby sme ich poznali. Veľa ľudí to tak robí a vďaka tomu sa stretli s Bohom a prehĺbili s ním svoj vzťah. Je však veľa ľudí, ktorí to ešte nezačali, nemajú na to odvahu, pretože by museli zmeniť niektoré postoje.  
Môžeme sa zaradiť buď do prvej alebo druhej skupiny. Každý sám vie, kam patrí. Všetkých vás chcem povzbudiť, aby ste čítali Sväté písmo, aby ste tak nadviazali vzťah s Bohom, ktorý čaká, ktorý vždy počúva a nikdy nenechá odísť človeka bez odpovede. Nosme vo svojich srdciach svedectvo ľudí, ktoré sme dnes počuli.  

ZÁVER

1. Domáca úloha
Z toho čo sme hovorili, bude vychádzať i domáca úloha. Každý z vás  dostane obálku a v nej list. Na liste budú uvedené súradnice textu. Doma si nájdete uvedený text, prečítate si ho, možno i viackrát a popremýšľate nad jeho obsahom a posolstvom, čo vám tento text môže povedať pre váš život.   
A ak má niekto problém ako nájsť danú pasáž, tak skratky všetkých kníh máte na pracovnom liste bod 16 Youcatu, ktorý vám môže poslúžiť ako pomôcka.
(Učiteľ má pripravené nasledujúce súradnice:1 Kr 19,11-12; Iz 42,6-7; Iz 44,1-5; Ž 37,5; Mt 28,20; Mt 11,28; Lukáš 1,37; 1 Kor 13,13; Flp 4,13; Zjv 3,19.)

2. Záverečná modlitba
Na záver poďakujeme za dnešné stretnutie jedným z najkrajších žalmov a to je Žalm 23.
pict_20200114080507cde.jpg
Zdroj: www.pixabay.com
 
Počet zobrazení: 173x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT