DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473452
dnes :: 491     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4250     mesiac :: 20352
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Narodenie Pána Ježiša – dar Boha ľudom /katechéza/

Publikované :: 2015-01-07 15:14:18
Prehlbujúca podtéma k téme Dar lásky - 1. ročník.

      Cieľ:
      Kognitívny: Počúvať s porozumením biblický príbeh o narodení Ježiša. Zapamätať si čo najviac a vedieť reprodukovať počutý príbeh.
      Afektívny: Uvedomiť si hodnotu narodenia Ježiša Krista ako dar nebeského Otca. Rozvíjať postoje dávania a prijímania. Prežívať s radosťou vianočný čas.
      Psychomotorický: Prejaviť radosť a vďačnosť za dar. Vytvoriť pohybový a statický obraz biblickej udalosti narodenia Ježiša. Vymaľovať symboly Vianoc.

      Kľúčové slová: srdce, dar, zvestovanie, narodenie Ježiša
      Rozvoj kompetencií:
Komunikačné – žiak aktívne a so záujmom počúva, slovne vie prerozprávať udalosť, prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania.
Kompetencie k riešeniu problémov – žiak je tolerantný, spolupracuje.
Kultúrne – žiak vníma obrazy, symboly, posolstvo biblického textu, spoznáva podstatu slávenie Vianoc a prežíva ich.

      Pomôcky: Sväté písmo, fotografie bábätiek, hviezda, obraz narodenia Pána Ježiša, kráľovská koruna, pastierska palica, farebné šatky, kartičky so symbolmi hviezda a stromček, kartičky s postavami, pastierske dary, kráľovské dary, farby, plastelína.
      Metódy: motivačný rozhovor, čítanie obrazu, rozprávanie biblickej udalosti, počúvanie, reprodukovanie príbehu, práca v skupinách, maľovanie, modelovanie, vytvárania statického obrazu a obrazu v pohybe.
      Stratégia: kombinovaná

      ÚVOD

      1. Modlitba

      Pred modlitbou pozdrav, privítanie detí, organizačné záležitosti. Spoločná modlitba Zdravas.
Opakovanie z minulej hodiny – zvestovanie (ohlásenie narodenia Pána Ježiša), prepojenie s novou témou: Narodenie Pána Ježiša.

      2. Motivačný rozhovor

      Na základe pozorovania fotografií bábätiek rozprávame o narodení dieťaťa: aké je bezmocné, ako sa rodičia tešia, ako zmení členov rodiny, aké je nádherné, je darom pre rodinu. Smutné sú rodiny, ktoré dieťatko nemôžu mať. Povzbudíme žiakov, aby sa doma s rodičmi porozprávali o ich narodení a príchode do vlastnej rodiny.
Zhrnieme: Dieťatko je darom Boha pre rodinu, do ktorej sa narodilo.

      HLAVNÁ ČASŤ

1. Čítanie obrazu

      Ako to bolo s narodením Pána Ježiša?
      Deti pozveme, aby si sadli do kruhu. Rozprávanie začneme tým, čo už žiaci vedia. Anjel oznámil Márii, že sa jej narodí dieťatko. Do stredu položíme obraz narodenia Pána Ježiša a pozorujeme ho. Využijeme metódu čítania obrazu. Necháme žiakov hovoriť čo na obraze vidia. Kladieme pomocné otázky: Kto je na obraze? Čo ešte vidíme? Koho alebo čo ste si všimli? Čo robia postavy? Aké farby prevládajú na obraze?
Zhrnieme: Obraz hovorí o narodení Ježiša.

      2. Rozprávanie biblickej udalosti o narodení Pána Ježiša

      Voľne prerozprávame biblickú udalosť o narodení Ježiša podľa Lk 2, 1-20. To, čo hovoríme dokumentujeme pomôckou, ktorá umocňuje rozprávanie: napr.: pastieri – pastierska palica, králi – kráľovská koruna, hviezda, dary pastierov, dary kráľov a pod.
Rozprávame o putovaní Márie a Jozefa, o namáhavej ceste, o príchode do Betlehema, o neprijatí, o hviezde, ktorá sa objavila na oblohe, o anjeloch, ktorí oznámili narodenie Pána Ježiša, o príchode pastierov a ich daroch, o mudrcoch a ich daroch.
Nakoniec zdôraznime, že Ježiš je pre ľudí darom.
      Prepojíme s motivačným rozhovorom: Tak ako dieťatko je darom Boha pre rodinu, aj Ježiš bol darom pre Jozefa a Máriu, ale predovšetkým pre ľudstvo.

      3. Práca v skupinách

      Žiaci si vyberú jednu z pripravených kartičiek, na ktorých je hviezda a stromček – symboly Vianoc. Pomocou nich rozdelíme žiakov na dve skupiny.
Prvá skupina: hviezdy – maľujú obraz narodenia Pána pomocou prstových farieb (maľujú jasličky, Ježiša, Máriu, Jozefa).
Druhá skupina: stromčeky - modelujú obraz narodenia Pána, jasličky, Ježiša, Máriu, Jozefa. Všetkých oceníme pochvalou.

      4. Prehĺbenie učiva – statický obraz

      Vytvoríme statický obraz biblickej udalosti, podľa jednotlivých postáv. Žiaci si vyberú jednu z pripravených kartičiek. Na kartičkách sú znázornené jednotlivé postavy biblického príbehu: Mária, Jozef, pastieri, králi, Betlehemčania, anjeli. Dáme im dostatok času, aby si uvedomili, koho majú znázorniť. Keďže je to prvý ročník primárneho stupňa ZŠ, žiakom pomáhame vytvoriť obraz tým, že kladieme otázky.
Kto išiel do Betlehema? (Jozef, Mária). Žiak, ktorý má kartičku s názvom Jozef a dievča, ktoré má kartičku s názvom Mária vystúpia, znázornia obraz Jozefa a Márie.
Kto oznámil pastierom, že sa narodil Ježiš? Anjeli. Vystúpia tí, ktorí mali kartičku s názvom anjeli a vytvoria obraz anjelov.
      Kto sa prišiel pokloniť Ježišovi prvý? (pastieri). Vystúpia tí, ktorí mali kartičku s názvom pastieri. Môžu byť viacerí. Vytvoria obraz pastierov z Betlehema v rôznych polohách (sedia, spia). Kto prišiel po pastieroch? (mudrci). Vystúpia tí, ktorí majú na kartičke znázornenú korunu. Vytvoria obraz mudrcov. Úlohy rozdelíme tak, aby všetci žiaci mali úlohu. Ostatní budú Betlehemčania.

      5. Prehĺbenie učiva – živý obraz

      V tejto časti spojíme jednotlivé úlohy žiakov do jedného celku. Do stredu triedy dáme stoličky, prikryjeme šatkami – vytvoríme Betlehem.
      Učiteľ pomaly rozpráva biblický príbeh a žiaci svojim telom a pohybom znázornia určenú postavu, čím vytvárajú živý obraz biblickej udalosti Narodenia Pána. Jozef a Mária prichádzajú, „nesú Ježiška“, sadajú si pestujú ho. Anjeli naznačujú, že oznamujú pastierom správu: „Dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus, Pán“. Pastieri naznačujú prinášanie darov, kladú ich k nohám Márie, Ježiška. Potom prichádzajú mudrci s darmi, klaňajú sa Ježišovi ako kráľovi.
      Učiteľ zhrnie: Pastieri a mudrci sa poklonili narodenému Kráľovi v jasliach. A čo my deti? Kým je pre nás Ježiš? Je darom nebeského Otca, Spasiteľ a Záchranca, ktorý sa neskôr obetuje za nás, aby nás vykúpil z hriechu a otvoril nám nebo.
Aj my pôjdeme k jasličkám, aj my sa pokloníme Ježišovi. Zoberieme svoje práce (výkresy), položíme ich k jasliam. Našou poklonou bude modlitba alebo spev vianočnej piesne, napr. Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa.
      Zapamätáme si: Ježiš je Boží Syn. Ježiš sa narodil v Betleheme. Symbolom Vianoc je hviezda a stromček. Všetci kresťania sa tešíme a v láske prežívame Vianoce.

      ZÁVER

      1. Domáca úloha

      Každý žiak si doma vymaľuje to, čo mal na kartičke: hviezdu alebo stromček – symboly Vianoc a postavu, ktorú v živom obraze znázorňoval. Na ďalšej hodine tieto obrázky v úvode poslúžia na opakovanie učiva.
      Počas budúceho týždňa svoju radosť z narodenia Ježiša prejavíme tým, že svojich blízkych obdarujeme úsmevom, objatím, pekným slovom, poďakovaním, alebo malým darčekom.

Spracovala: Božena Nemčíková
pict_201501071515283v0.jpg
Zdroj: pis.sk
 
Počet zobrazení: 2185x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT