DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473448
dnes :: 487     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4246     mesiac :: 20348
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Advent a Vianoce
[späť]

Mária - nádherná žena /katechéza/

Publikované :: 2015-01-07 15:05:25
Rozširujúca podtéma v Adventnom období.

      Cieľ:
      Kognitívny: Predstaviť dôležité udalosti zo života Panny Márie. Poukázať a zdôrazniť vlastnosti Panny Márie ako vzor pre dievčatá a ženy. Spoznať modlitby, ktorými pozdravujeme a uctievame Pannu Máriu.
      Afektívny: Oceniť postoje Panny Márie a povzbudiť sa jej vzorom života. Vzbudiť si úctu a obdiv k Márii ako k Matke Ježiša. Uvedomiť si, že je mojou nebeskou Matkou.
      Psychomotorický: Pestovať návyk každodennej modlitby k Panne Márii. Prejaviť úctu Panne Márii a šíriť ju vo svojom okolí.

      Pomôcky: Sväté písmo, modrá šatka, Youcat, obrazy, prezentácia, kartičky na modlitbu, modlitebná knižka, obálky s rozstrihanou modlitbou
      Metódy: práca s obrazom, brainstorming, výklad, prezentácia, práca s textom Svätého písma, počúvanie piesní, spev

      Stratégia: kombinovaná
      Veková kategória: 2. stupeň ZŠ

      ÚVOD

      1. Modlitba

      Pred modlitbou učiteľ privíta žiakov, prejaví záujem o žiakov (čo prežívajú, ako sa majú), vyjadrí radosť zo stretnutia (je krásne, že sme spolu). Nasleduje spoločná modlitba: Anjelské pozdravenie pri adventom venci.

      2. Motivácia

      Učiteľ pomocou obrazového materiálu predstaví osobnosť ženy v rôznych situáciách (mladá, stará, trpiaca, zomierajúca, úspešná, Miss, matka, alkoholička, opustená, milujúca, radostná, smutná, rehoľná sestra, atď.) Potom vedie so žiakmi rozhovor:
- Aká žena sa vám páči?
- Čím ma zaujala?
- Sú všetky ženy pekné?
- Čo sa vám páči najviac?
- Čo na žene obdivujeme?
- Čo máme na myslí, keď poviem krásna žena?
- Aká krása ženy sa dnes uprednostňuje?
- Aký máme názor na Miss?
- Stačí len vonkajšia krása?
Príslovie: Múdra žena stĺp v dome, krásna žena zbytočná starosť.

      HLAVNÁ ČASŤ

      1. Rozhovor

      Prežívame Adventné obdobie, očakávame príchod narodenia Pána Ježiša. Neodmysliteľné miesto má tu Ježišova matka. Prečo si Boh vybral práve ju? V čom ju obdivujeme? Môže byť Ježišova matka vzorom pre dievčatá a ženy aj dnes? Chceme sa lepšie pozrieť na jej krásu a pochopiť, čo sa skrýva za jej krásou. Celé generácie kresťanov ju vzývajú, ospevujú, prosia o pomoc a ochranu, zverujú sa jej v trápeniach a starostiach o svoje deti, rodiny a manželstvá.
Nosí najkrajšie meno – Mária.

      2. Činnosť žiakov (brainstorming, prezeranie obrazov, dialóg)
Skúsime spontánne reagovať, čo nás napadne, keď počujeme meno Mária. Žiaci hovoria.
(žena, matka, Ježišova mama, kostol, ruženec, dievčenské meno, kamarátka, atď.)

      Sadneme si do kruhu a do prostriedku položíme modrú šatku. Vysvetľujeme:
      Modrá farba je farbou mariánskou, používa sa v liturgii, keď slávime sviatok Panny Márie. Život Panny Márie inšpiroval mnohé dievčatá a ženy, aby ju nasledovali, je pre nich vzorom. A nielen pre nich. Mnohí umelci, maliari a sochári vo všetkých dobách a v mnohých národoch sa inšpirovali Madonou a zobrazili ju vo svojich dielach. Vieme povedať meno niektorého z nich?
      Žiakom dáme kolovať obrazy (podľa MP pre 8. roč. obrazová príloha č. 3). Možno sú iné, než na aké sme zvyknutí, ale vytvorili ich ľudia, ktorí Máriu milovali. Posledný žiak ukladá obrazy na modrú šatku. Chvíľu ich pozorujeme, počas činnosti môže znieť mariánska pieseň.
      Vedieme rozhovor so žiakmi a spoločne uvažujeme:
- Páčia sa vám tieto obrazy?
- Ako je Mária zobrazená na jednotlivých obrazoch?
- Ktorý obraz vás zaujal?
- Ktorým obrazom ste možno trochu šokovaní?
- Prečo každý národ si Máriu obliekol do svojich „krojov“?
- Prečo ju zobrazujú podľa svojich predstáv?
- Čo tým chceli povedať?

      Zhrnutie

      Na začiatku sme hovorili o kráse. Každý z nás má nejakú inú predstavu o kráse. Aj národy vo svete majú rôzne predstavy a Pannu Máriu zobrazujú ako keby pochádzala z ich národa. Tým vyjadrujú svoj blízky vzťah k nej, vyzdvihujú jej krásu, preukazujú jej úctu a lásku. Veríme, že Panna Mária bola najkrajšia žena (pochádzala zo židovského národa), pre nás je dôležitejšia jej vnútorná krása – vlastnosti a postoje.

      3. Prezentácia

      Pomocou prezentácie predstavíme žiakom životné zastavenia Panny Márie, v ktorých sa zrkadlí jej život a jej postoje. Žiaci sledujú jednotlivé snímky a pomenúvajú jednotlivé udalosti: Zvestovanie, Navštívenie Alžbety, Narodenie Ježiša, Útek do Egypta, Život v Nazarete, Ježišov prvý zázrak, Ježišova krížová cesta, Kalvária, Nanebovstúpenie, Zoslanie Ducha Svätého, Život prvotnej Cirkvi.

      4. Práca so Svätým písmom

      Ako nám Božie slovo predstavuje Pannu Máriu?
Žiakom rozdáme kartičky, na ktorých sú súradnice úryvkov zo Svätého písma. Navzájom sa hľadajú tí, ktorí majú rovnaké súradnice a vytvoria skupinu. Každá skupina dostane Sväté písmo a nájde príslušný text.
Lk 1, 26-38, Lk 1, 39-55, Jn 2, 1-12, Jn 2, 25-30

      Úlohou každej skupiny je:
- Nájsť biblický text a spoločne si ho prečítať.
- Nájsť a pomenovať vlastnosti Panny Márie, ktoré úryvok opisuje.
- Odpovedať na otázku: Ako môže byť Panna Mária vzorom pre dievčatá a ženy dnešnej doby (podľa opisovanej vlastnosti)?
      Skupina predstaví svoju prácu ostatným a položí súradnice na šatku.
- Lk 1, 26-38 – zvestovanie – odvaha prijať Božiu vôľu
- Lk 1, 39-55 – navštívenie Alžbety – ochota pomáhať, myslí na Alžbetu, ide k nej
- Jn 2, 1-12 – svadba v Káne – prihovára sa za iných, reaguje na potreby blížnych
- Jn 2, 25-30 – Kalvária – zostáva verná aj v ťažkostiach, trpí, vytrvá pod krížom. Objavené vlastnosti zapíšeme na kartičky.
      Hľadáme odpoveď na otázku: Ako vnímame vzťah Ježiša k Márii? (Bola jeho mamou, poslucháčkou, miloval ju, vzal ju s telom a dušou do neba. Dal ju za matku aj nám. Je Matkou Cirkvi.)

      5. Práca s Youcatom. Čo veríme o Panne Márií?

Pracujeme v skupinách, každá sa zaoberá jedným z nižšie uvedených bodov, ktorý po určitom čase (3 minúty) predstaví ostatným.
- str. 55/80 – Mária je Ježišova Matka, Mária je panna.
- str. 55/81 – Mária nemala iné deti iba Ježiša.
- str. 56/82 – Mária Božia Matka, nepoškvrnené počatie Panny Márie.
- str. 58/85 – Mária je našou Matkou.

      6. Prehĺbenie – dialóg do žiakmi

      Spôsoby uctievania Panny Márie
Použijeme obrazy Panny Márie, obrazy kostolov a bazilík zasvätených Panne Márii, obraz pútnikov a ukladáme ich na šatku (môžeme pracovať s prezentáciou).
Márii sa neklaniame, preukazujeme jej kult hyperdúlie, uctievame ju, lebo je Matkou Pána Ježiša. Ježiš pred smrťou nám dal Máriu i za našu matku. Preto sa nej utiekame, prosíme ju o pomoc a ochranu. Slovensko je zasvätené Panne Márii Sedembolestnej, je našou patrónkou. Národnou svätyňou je bazilika v Šaštíne (ukážeme).
Ďalšie pútnické miesta na Slovensku sú: Levoča, Gaboltov, Staré Hory, Marianka a ďalšie.
Svetové pútnické miesta: Čenstochova, Lurdy, Fatima, Guadalupe, Zaragoza a ďalšie.
Kým je Mária v mojom živote? Ako ja vnímam Máriu v mojom živote?
Modlitby, ktorými pozdravujeme Pannu Máriu, necháme hovoriť žiakov, prípadne doplníme.

      7. Práca s textom mariánskych modlitieb

- Skupiny dostanú text modlitby Anjel Pána... (aktuálna na Adventné obdobie) rozstrihanú v obálke na jednotlivé časti. Ich úlohou je správne poskladať text, prečítať, krátko vysvetliť. Modlitbu sa spolu pomodlíme a položíme na šatku.

- Podľa Youcatu str. 264/479 si pozrieme modlitbu posvätného ruženca a vyzveme žiakov, aby povedali, ktoré desiatky súvisia s Adventom a Vianocami.

- Litánie loretánske - vznikli v 17 storočí, skladajú sa z mnohých zvolaní, ktoré charakterizujú čnostný život Panny Márie a na každé zvolanie odpovedáme: Oroduj za nás.

- Medzi ďalšie mariánske modlitby patrí: deviatnik, Pod tvoju ochranu, Rozpamätaj sa. Určite neexistuje ani jedna katolícka rodina, v ktorej by nebol obraz alebo socha Panny Márie.

      8. Zhrnutie a opakovanie

      Urobíme formou tvorby plagátu, pričom použijeme texty a obrazy z vyučovacej hodiny a postupne si zopakujeme, čo o Márii vieme a kým je pre nás Panna Mária.

      ZÁVER

      Na kartičky alebo obrázok Panny Márie každý napíše krátku modlitbu – prosbu Panne Márii o prežívanie požehnaného Adventu. Po ukončení ju v tichosti každý kladie na šatku. Môže znieť adventná pieseň k Panne Márii, ktorú môžeme spoločne spievať.


Spracovala: Božena Nemčíková
pict_20150107150645nj5.jpg
 
Počet zobrazení: 2569x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT