DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1340704
dnes :: 409     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5943     mesiac :: 27938
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Sobota 21. Septembra 2019 :: Meniny má Matúš
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020
Publikované :: 2019-09-16 12:18:57
Ponúkame vám propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020. [zobraziť viac]
Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2019/2020
Publikované :: 2019-09-06 14:37:15
V školskom roku 2018/2019 vám ponúkame opäť možnosť zapojiť sa do... [zobraziť viac]
Piráti krásy - VI. ročník - Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve
Publikované :: 2019-09-06 13:17:11
V novom školskom roku vám ponúkame VI. ročník Diecéznej recitačnej... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Oznamy
[späť]

Dôvera a odovzdanosť /katechéza/

Publikované :: 2017-07-03 14:35:36
Ciele katechézy
Kognitívny:
- definovať pojem dôvery a odovzdanosti,
- formulovať posolstvo biblického textu o zvestovaní Panne Márii - Lk 1, 26-38,
- zdôvodniť potrebu odovzdanosti veriaceho človeka do Božej vôle.
Afektívny:
- oceniť živor viery v oddanosti Bohu podľa vzoru Panny Márie.
Psychomotorický:
- formovať spôsoby odovzdania života Bohu.
Obsahová línia: kerygmatická
Metóda: práca s obrazom, brainstorming, výklad.
Pomôcky: obraz, pieseň Ave Mária, Sväté písmo, rozstrihaný text chválospevu Magnificat, svieca.
Stratégia: kombinovaná
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ, stredné školy

ÚVOD
Privítanie, krátka modlitba

1. Motivácia

Učiteľ ukáže žiakom obraz Zvestovania. Žiaci si pozorne prezrú obraz. Učiteľ pustí pieseň Ave Mária.
Po vypočutí sa opýta na význam slov piesne a ich súvis s obrazom. Po krátkom slovnom brainstormingu pokračujeme ďalšou časťou.

HLAVNÁ ČASŤ

1. Práca s biblickým textom

Žiaci si prečítajú biblický text o zvestovaní – Lk 1,26-38.
Potom v skupinách odpovedajú na nasledujúce otázky:
a) Aké prisľúbenia dal anjel Gabriel Márii, keď sa jej zjavil?
b) Čo mohla prežívať Mária, keď počula prísľub anjela?
c) Nakoľko si Panna Mária  uvedomovala, čo všetko to bude znamenať a ako to ovplyvní jej život?
d) Ako zareagovala na anjelove slová?
e) Čo znamenajú tieto slová? (Týmito slovami vyjadrila Bohu svoju úplnú dôveru, odovzdanosť a z toho vyplývajúcu poslušnosť.)

2. Výklad

    Pán Boh si Máriu vyvolil pre veľké veci. Ak by sme pokračovali čítaním ďalšieho textu Lukášovho evanjelia, tak pri návšteve Alžbety Mária vyspieva chválospev vďaky za všetky dobrodenia, ktoré Boh učinil a učiní v jej živote.
Možno ste si už položili o otázku a zamýšľali sa nad tým, prečo Ježiš Kristus prišiel na tento svet a prečo práve takým spôsobom? – žiaci môžu hovoriť svoje názory.
    Zo Svätého písma vieme, že Boh stvoril človeka. Jeho telo vytvoril zo zeme a vdýchol mu nesmrteľnú dušu. Človekovi, stvorenému na Boží obraz, dal schopnosť rozumu a slobodnej vôle, aby ho mohol poznať, milovať a plniť jeho vôľu. Prvých rodičov pozdvihol a povýšil tým, že im daroval aj nadprirodzený dar, dar milosti posväcujúcej. Po prvom hriechu však tento vzácny dar stratili, a to nielen pre seba, ale i pre svojich potomkov. Človek nebol sám schopný odčiniť žiadnou cenou dedičný hriech a jeho následky. Zasiahol tu Boh a poslal nám na svet svojho Syna, aby nás vykúpil. Akým spôsobom, to nám priblížil obraz z prvej časti.
    S touto veľkou úlohou sa Boh obrátil na Pannu Máriu. Vopred ju pripravil tým, že ju obdaroval milosťou, aby sa mohla stať Matkou Božieho Syna. Evanjelista Lukáš to zachytil slovami anjela: „Zdravas, milosti plná, Pán s Tebou.“ A ďalej: „Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 28.30).
    I napriek tomu neoberá ju o slobodnú vôľu a Boží posol čaká na jej slobodný súhlas: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ 
    Pozeráme na Máriu ako na ideál odovzdanosti, bezhriešnosti, čistoty a krásy. Keďže je naša matka, tak všetky vlastnosti a bohatstvá, ktorými oplýva, dostávajú aj jej deti. Mária je plná milosti, my však prostredníctvom krstu a iných sviatostí dostávame dostatok milostí na to, aby sme sa raz natrvalo mohli stať Božími synmi a dcérami.

3. Dialóg so žiakmi
Žiakov rozdelíme do skupín. Ich úlohou bude zodpovedať na otázku:
-    Ako môžeme na príklade Panny Márie definovať dôveru, odovzdanosť, poslušnosť?
-    Akým spôsobom môžeme my vyjadriť Bohu svoju dôveru, odovzdanosť a poslušnosť?
Po skončení dialógu v skupine, hovorca každej skupiny predstaví odpovede na danú otázku. Nasleduje dialóg zo žiakmi. Učiteľ zapíše na tabuľu päť najdôležitejších vecí, ktoré pomáhajú v odovzdanosti a poslušnosti Bohu. Žiaci si ich zapíšu do zošitov.

4. Formovanie postojov

    Panna Mária bola ochotná povedať Bohu svoje áno. Aj od nás sa vyžaduje, aby sme dali svoj súhlas Bohu. Keď dáme Bohu v srdci priestor pre jeho konanie, vtedy zvíťazí v nás Božia milosť. Buďme pre jeho milosť otvorení tak ako Mária. Napodobňujme Máriu v dôvere i oddanosti daru milosti, ktorý si nemôžeme zaslúžiť. Je to vždy dar, ktorý v nás má pôsobiť a priniesť ovocie v každodennom živote.
    Boh túži, aby sme boli šťastní už tu na zemi. Preto odovzdanosť a poslušnosť premôže lenivosť, pasivitu, vypočítavosť alebo vyčkávanie. Boh chce, aby tí, ktorí sme uverili jeho slovu, vedeli s dôverou a odovzdanosťou spolupracovať na spáse svojej i spáse sveta. Sme spoločenstvom, ktoré zjednocuje a oživuje Duch Svätý. Modlitba a skutky lásky, ale aj osobný príklad, slovo povzbudenia, napomenutia, dobrá rada, to všetko je dôležité pre našu spásu. Ježiš nám dáva svoju Matku na pomoc v našich slabostiach, je pre nás príkladom, prostrednicou a orodovnicou.

ZÁVER

    Na záver rozdelíme žiakov do štyroch skupín. Každá skupina dostane časť chválospevu Magnificat, ktorý je rozstrihaný po krátkych frázach. Úlohou žiakov je správne usporiadať časť chválospevu. Magnificat slúži ako záverečná modlitba.
1. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, v mojom Spasiteľovi, lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice.
2. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
3. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
4. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.


Spracoval Marián Majzel

Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV
Biblia s aplikáciami pre život

pict_201612200948265z6.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 748x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT