DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Budúci týždeň
:: 01.02.2020 - 03.02.2020
Duchovné cvičenia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1454796
dnes :: 294     online :: 3
za posledný
týždeň :: 4413     mesiac :: 23997
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Sobota 25. Januára 2020 :: Meniny má Gejza
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Metodické dni - marec 2020
Publikované :: 2020-01-20 10:30:12
Pozývame Vás na metodický deň, zameraním ktorého bude edukačný proces v predmete... [zobraziť viac]
Rok Božieho slova - námety
Publikované :: 2020-01-13 13:48:25
V Roku Božieho slova ponúkame námety na prípravu stretnutia pri Božom... [zobraziť viac]
Námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť
Publikované :: 2020-01-13 13:42:31
V Roku Božieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí,... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 1. rok
[späť]

2. Bratstvo neohrozených

Publikované :: 2016-06-30 09:55:34
    Slovo pre animátora: Predstavili sme si obetu, ako centrálny princíp vzťahu medzi človekom a Bohom. U katolíkov je to Najsvätejšia obeta - Svätá omša. Teraz si predstavme ľudí, ktorí sa na nej zúčastňujú a môžu ju prinášať. Ako sme už spomenuli, Boh si v dejinách vyvolil židovský národ za svoj milovaný ľud. Nuž ale keď Krista odmietli jeho vlastní rodáci zo židovského národa, Ježiš založil nový Boží ľud, ktorý nazývame Cirkev. Definíciu Cirkvi je chlapcom dobre priniesť, ale tak, aby jej rozumeli. Nuž a potom im predstavíme aj jednotlivých členov Cirkvi. Urobíme to zaujímavou hrou, ktorá je popísaná v aktivite.

    Cieľom stretnutia je predstaviť jednotlivé funkcie v Cirkvi a upozorniť chlapcov na to, že aj s nimi má Pán Boh svoj plán. Aj oni majú v Cirkvi miesto, ktoré im pripravil Pán.

    Metodika: Bratstvo neohrozených.
    Materiál: Pre každého niekoľko menších papierikov, perá...
    Voľne prerozprávaj: Pán Ježiš založil Cirkev. Č o to je? Spoločenstvo, Bratstvo neohrozených. Muži a ženy, deti a mládež i starenky a starci ktorí sa snažia žiť podľa evanjelia. Presnejšie ide o spoločenstvo pokrstených ľudí, ktorí v neho veria a pokračujú v jeho poslaní. Ak chcete vedieť konkrétne ako, tak: Niektorí členovia Cirkvi pokračujú v učení, iní v kázaní, ďalší vo výchove ľudí či starostlivosti o chorých, núdznych,... Proste robia to, čo robil Ježiš Kristus. V priebehu stáročí sa v cirkvi vyvinuli rôzne služby, funkcie, hodnosti či úlohy. Každý miništrant by ich mal poznať. Dôvod? Aj ty patríš medzi vyvolených. A potom ďalší veľmi prozaický: Aby sme vedeli kto je kto, keď sa zrazu objaví pred nami v sakristii. Aby sme vedeli s kým pri miništrovaní spolupracujeme. Aby sme niekomu váženému nepovedali: „Hej ty, podaj mi...“ A vôbec, patrí to k základným vedomostiam nielen miništranta. Takže poďme pekne po poriadku.

    Veriaci (Laici)
    Tak obyčajne nazývame široký okruh ľudí, ktorí veria v Krista. Pred Bohom sme všetci rovní, všetci sme údmi Tajomného tela Ježiša Krista - Cirkvi. Máme však v nej rôzne povolanie i poslanie. Je to tak ustanovené od Boha, preto je nesmierne dôležité aby každý človek zistil, k čomu ho Boh povoláva a kde ho chce mať. Hovoríme tomu že každý má zistiť svoje povolanie a poslanie. Aby sa tak plnila Božia vôľa a robilo sa to, čo je potrebné pre dobro Cirkvi a celého sveta. Medzi veriacich patríme aj my, miništranti. Iné hodnosti, alebo služby v Cirkvi sú:
    Diakon
    Má nižšie kňazské svätenie. Môže krstiť, sobášiť, pochovávať, kázať, rozdávať sväté prijímanie, a robiť iné dôležité služby veriacim. Spolupracuje s kňazmi vo farnosti.
    Kaplán
    Je kňaz, ktorému sa zveruje pastoračná starostlivosť o veriacich. Spolupracuje s farárom.
    Farár
    Je kňaz, ktorý pastoračne spravuje farnosť. (Farnosť je spoločenstvo veriacich v Krista v partikulárnej Cirkvi trvalo zriadenej diecéznym biskupom.)
    Dekan
    Je kňaz, ktorý stojí na čele dekanátu. Dekanát zahŕňa viac farností. Dekan je aj určitým koordinátorom pre spoluprácu v pastoračnej činnosti v jednotlivých farnostiach. Povzbudzuje kňazov a pripravuje ich formačné stretnutia.
    Kanonik
    Je členom kapituly zboru kňazov. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie slávnostných bohoslužieb v kostole a podpora biskupa pri správe diecézy.
    Administrátor diecézy
    Dočasne spravuje diecézu v prípade, že táto nie je obsadená sídelným biskupom (úmrtie, rezignácia, choroba, preloženie, zbavenie úradu,...). Jeho úrad končí keď vedenie diecézy prevezme nový sídelný biskup, alebo z iných dôležitých dôvodov.
    Generálny vikár
    Plní funkciu pomocníka diecézneho biskupa pri vykonávaní jeho pastierskej služby. Pomáha mu pri správe diecézy.
    Pomocný biskup
    Má riadne biskupské svätenie a pomáha svojmu diecéznemu biskupovi.
    Biskup
    Je nástupcom apoštolov. Menuje ho pápež. Sídelný biskup je na čele diecézy, ktorú spravuje. Má plnú pastoračnú právomoc nad svojou diecézou, časťou Božieho ľudu. Asi každých päť rokov vykonáva u pápeža spolu s inými biskupmi návštevu „ad limina Apostolórum“. Počas nej mu podáva správu o stave svojej diecézy.
    Metropolita, arcibiskup
    Vedie cirkevnú provinciu. Je arcibiskupom diecézy, v ktorej stojí na čele Božieho ľudu. Liturgickým znakom metropolitu je palium – biely pás látky z čistej ovčej vlny s vyšitými čiernymi krížikmi. Nosí sa okolo krku. Vpredu a vzadu splýva dole.
    Kardinál
    Je príslušník zvláštneho zboru, ktorému prináleží právo voliť pápeža. Kardinálov menuje pápež. Pochádzajú z celého sveta. Niektorí trvale sídlia v Ríme.
    Prímas
    Je prvý medzi kardinálmi, arcibiskupmi a biskupmi v určitej krajine.
    Pápež
    Je námestník Ježiša Krista, hlava katolíckej Cirkvi, zástupca Ježiša Krista na Zemi. Je nástupcom apoštola svätého Petra, ktorému Ježiš zveril prvenstvo v Cirkvi. Je zárukou jednoty Cirkvi. A ešte niečo – tak ako sv. Peter, je biskupom v Ríme.

    Námet na zamyslenie: Hoci si ešte len chlapec, (a možno práve preto) je dobré trochu sa zamyslieť nad svojim budúcim životom. Čo asi chce odo mňa Pán Boh? Prečo som sa narodil? Čo mám urobiť na tomto svete len ja a nikto iný to za mňa neurobí? Hľadám aký plán má Boh so mnou? Skúmam, kde má ťahá moje srdce? Chcem mať v dospelosti svoju rodinu, alebo by bolo pekné slúžiť Bohu ako kňaz? A čo tak úplne sa zasvätiť Pánovi ako nejaký rehoľník? Isteže, si ešte mladý, aby si mohol na všetky otázky zodpovedne odpovedať. Ale snívať o krásnom živote a modliť sa za svoje povolanie už môžeš odteraz.

    Aktivita: Odkaz dôležitej osobe
Cirkev je ako jedna veľká rodina. Každý v nej má svoju úlohu. Vyššie sme si predstavili, kto akú službu a teda aj úlohu v Cirkvi zastáva. Teraz si urobíme aktivitu, čo by ste takýmto
zodpovedným ľuďom (autoritám) chceli odkázať. Na lístky papiera im môžete napísať krátke správy. Píše sa anonymne. Vedúci teda rozdá každému zopár papierikov a potom povie: „Chlapci, teraz napíšte odkaz pre pápeža...“ A čo nasleduje?

- chlapci sa na chvíľu zamyslia a napíšu, čo by chceli povedať Svätému otcovi. Po skončení sa lístočky pozbierajú a dajú na prvú kôpku.
- následne vedúci zahlási: „Píšeme odkaz nášmu biskupovi.“ Postup sa opäť zopakuje.
- nezabudnite aj na vášho pána farára, kostolníka, vedúceho miništranta, kantora, či iného dejateľa vo vašej farnosti.
- obsah správy môžeme aj ovplyvniť výzvou: „Píšeme kostolníkovi správu s otázkami...“ alebo: „Píšeme správy so sťažnosťami...“ A tiež môže byť: „Píšeme veriacim správy s prejavom lásky...“
- každú správu dávajte na zvláštnu kôpku. Nakoniec si správy prečítajte: „Naši miništranti odkazujú kardinálom toto... Kostolníka sa pýtajú na toto... Odkaz pre nášho biskupa je takýto... Pre pána farára takýto....“
- môžeme sa rozhovoriť aj o tom, ako sa asi cítil odosielateľ, keď napísal takúto správu? Alebo akoby sa asi zatvárili tí, ktorým je tá a tá správa určená? A ktorá správa na mňa silno zapôsobila? Prečo?

    Ďalšie aktivity na stretnutie: Zasúťažte si. Kto viac získa bodov za odpovede na otázky: 1. Skúste prísť na to, čo by mohol robiť kňaz, ktorý je vo funkcii výpomocný duchovný. 2. Prečo sa kňaz nazýva aj duchovný otec? 3. Aké iné oslovenie kňazov poznáte? 4. Viete vymenovať konkrétne kto je kto vo vašej diecéze a na Slovensku? Začnime od vášho pána farára. Odpovede si môžete písať, aby ste sa neprekrikovali a nechaosili.

    Predsavzatie: Pomodliť sa za Svätého otca a za svoje povolanie jeden Zdravas.
    Skutočný príbeh: Ján XXIII raz prekvapivo navštívil chorého kňaza v nemocnici Svätého Ducha v Ríme. Službukonajúca rehoľná sestra mu otvorila a keď ho zbadala, rýchlo utekala po svoju predstavenú. Tá celá v šoku uteká k bráne a predstavuje sa: „Som predstavená Ducha Svätého.“ Pápež sa huncútsky usmial a povedal: „Ja som sa ešte tak ďaleko nedopracoval. Som iba Kristov zástupca na zemi.“

    Je dobré a pekné, keď aj cirkevní hodnostári majú zmysel pre humor. Pomáha to k vytváraniu dobrých vzťahov. Otvára ľudské srdcia a môžeme sa cítiť ako v rodine.

pict_20160624093720efr.jpg
 
Počet zobrazení: 996x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT