DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Tento týždeň
:: 01.02.2020 - 03.02.2020
Duchovné cvičenia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1456484
dnes :: 14     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4104     mesiac :: 23153
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Utorok 28. Januára 2020 :: Meniny má Alfonz
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Metodické dni - marec 2020
Publikované :: 2020-01-20 10:30:12
Pozývame Vás na metodický deň, zameraním ktorého bude edukačný proces v predmete... [zobraziť viac]
Rok Božieho slova - námety
Publikované :: 2020-01-13 13:48:25
V Roku Božieho slova ponúkame námety na prípravu stretnutia pri Božom... [zobraziť viac]
Námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť
Publikované :: 2020-01-13 13:42:31
V Roku Božieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí,... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Odborné články
[späť]

Odborný poradca: Pedagogické pojmy

Publikované :: 2014-12-18 09:10:52
Pedagogická veda nám ponúka širokú škálu pedagogických pojmov, ktorých definícia nám nemusí byť stále celkom jasná. Ponúkame vám preto význam niektorých z nich.

Samotní autori pedagogickej literatúry môžu uvádzať definície iných, alebo aj im vlastné definície niektorých pojmov. Učitelia náboženstva sa stretávajú s názormi, že výchovné predmety nie sú tak podstatné a často je tento predmet zaznávaný. Z pohľadu riadenia vyučovacieho procesu je dôležité, aby učitelia náboženstva na pedagogických poradách hovorili a zdôvodňovali situáciu v jednotlivých triedach, hodnotili výkony žiakov ale zároveň prehodnotili i vlastnú interakciu, interiorizáciu, kooperáciu a rad ďalších vplyvov, ktorými je možné skvalitniť vyučovací proces. V nasledujúcej časti ponúkame krátky slovník dôležitých pojmov týkajúcich sa procesu učenia sa a vyučovacej hodiny v škole, ktoré pochádzajú od rôznych autorov.

Interakcia (učiteľ-žiak)

Vzájomné pôsobenie učiteľa a žiaka. Učiteľ nepôsobí na celú triedu rovnako, s jednotlivými žiakmi jedná odlišne. Vyučovanie nemôžeme posudzovať len podľa výsledkov, konečných produktov, musíme vedieť, akými postupmi sa k ním dospelo. Výsledok žiaka (výchovný, vzdelávací) závisí tiež na vzťahu medzi ním a učiteľom (postojoch, očakávaniach, nárokoch učiteľa; záujme, úsilí, schopnostiach žiaka; zdôvodňovaní príčin úspechu a neúspechu žiaka). Priebeh vzájomného pôsobenia učiteľa a žiaka sa dá detailne popísať, analyzovať, posúdiť a môže učiteľovi poskytnúť spätnú väzbu; priebeh interakcie učiteľ – žiak je možné tiež modelovať v podobe adaptívneho vyučovacieho programu, vložiť do počítača a široko využívať pre optimalizáciu žiakovho učenia.

Interiorizácia

Všeobecné zvnútorňovanie, začleňovanie myšlienok, postojov, hodnôt, sociálnych noriem do psychiky jednotlivca. Pri učení môže činnosť, ktorá predchádza, rušiť činnosť, ktorá nasleduje po nej (proaktívna interferencia), alebo môže činnosť, ktorá nasleduje, spätne rušiť činnosť, ktorá bola naučená predtým (retroaktívna interferencia).

Pedagogická komunikácia

Je zameraná na dosiahnutie pedagogických cieľov, má vymedzený obsah, sociálnu rolu účastníkov, stanovené alebo dohodnuté komunikačné pravidlá. Odohráva sa v škole, ale tiež v rodine, v športových a záujmových zariadeniach, vo výchovných a a prevýchovných zariadeniach, v pracovnom prostredí. Má intencionálne, kognitívne, motivačné i regulačné aspekty. Zameriava sa i na obsahové, procesuálne a produktové aspekty.

Kooperatívne učenie

Učenie líšiace sa od individuálneho tým, že je postavené na spolupráci osôb pri riešení zložitejších úloh. Riešitelia sú vedení k tomu, aby si dokázali rozdeliť sociálne role, naplánovali si celú činnosť, rozdelili si čiastkové úlohy, naučili sa radiť si, pomáhať, zlaďovať úsilie, kontrolovať jeden druhého, riešiť dielčie spory, spojovať dielčie výsledky do väčšieho celku, hodnotiť prínos jednotlivých členov, stimuly a pod.

Spätná väzba

Jeden z najdôležitejších prvkov riadenia rôznych systémov, (spätný) vplyv riadeného procesu (vyučovanie) na riadiaci orgán (vyučujúci). Zároveň poskytuje informácie o výstupe určitého deja vzhľadom na jeho vstupné faktory. Napr. hodnotenie výsledkov práce žiaka poskytuje spätnú väzbu o jeho učení a umožňuje mu prispôsobiť ho požiadavkám učiteľa, otázky žiakov poskytujú učiteľovi spätnú väzbu tým, že umožňujú prispôsobiť výklad a zamerať ďalší priebeh vyučovania na tie skutočnosti, ktoré žiaci nezvládli. Kladná spätná väzba je vplyv učiteľa k zosilneniu riadenej činnosti (pochvala), záporná spätná väzba je zoslabením danej činnosti (trest). Poskytovanie spätnej väzby je podstatou formatívneho (priebežného) hodnotenia. Bez účinnej spätnej väzby hrozí, že žiaci budú pracovať neadekvátne vzhľadom na ich možnosti a predpoklady alebo že sa vyučovací proces vymkne kontrole. Skúsení učitelia preto plánovanú spätnú väzbu poskytujú a vyhľadávajú.

Formatívne (priebežné) hodnotenie

Hodnotenie priebežné, ktorého cieľom je získať informácie o priebehu procesu, javu, o aktuálnom stave, momentálnej výkonnosti; diagnostikovať príp. závady, odchýlky, typické chyby tak, aby bolo možné včas poskytnúť spätnú väzbu všetkým zúčastneným, previesť potrebné zmeny a odstrániť prípadné nedostatky. Sumatívne hodnotenie Hodnotenie výsledkov vyučovania či rôznych didaktických programov z hľadiska celkových výstupov, na rozdiel od priebežného (formatívneho hodnotenia). Používa sa i termín finálne hodnotenie.

Psychosociálna klíma

Zahŕňa prostredie, javy, stavy, procesy, ktoré žiaka obklopujú a vplývajú na jedinca.

Motivácia

Súhrn vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré:
- vzbudzujú, aktivujú, dodávajú energiu ľudskému jednaniu a prežívaniu,
- zameriavajú toto jednanie a prežívania určitým smerom,
- riadia jeho priebeh, spôsob dosahovania výsledkov,
- ovplyvňujú spôsob reagovania jedinca na svoje jednanie a prežívanie, jeho vzťahy k ostatným ľuďom a ku svetu.

Motivácia výkonu

Výkon jedinca je motivovaný vnútornými i vonkajšími faktormi. Chovanie jedinca, ktorého cieľom je dosiahnuť určitý výkon, prebieha v niekoľkých fázach:

1. vzbudenie niektorých potrieb,
2. posúdenie vlastných možností výkonu dosiahnuť očakávanie, že potreba bude uspokojená,
3. rozhodnutie vykonať príslušnú činnosť.

Medzi výkonové potreby žiaka patrí: potreba samostatnosti, potreba kompetencie, potreba úspešného výkonu, potreba vyhnúť sa neúspechu a niekedy (paradoxne) i potreba vyhnúť sa úspechu.

Motivácia žiakov pri vyučovaní

Výsledok procesu motivácie, na ktorom sa podieľa jednak žiak sám, jednak učiteľ, rodičia, spolužiaci. Učiteľ môže ovplyvňovať motiváciu svojich žiakov mnohými spôsobmi. Patrí k ním:

1. vytváranie adekvátneho obrazu o žiakoch,
2. učiteľovo očakávanie voči žiakom,
3. prebúdzanie poznávacích potrieb žiakov (problémové úlohy),
4. prebúdzanie sociálnych potrieb žiakov (sociálna klíma v triede),
5. prebúdzanie výkonovej motivácie (sociálna norma, individuálna norma),
6. využitie odmien a trestov,
7. eliminovanie pocitu nudy,
8. predchádzanie strachu zo školy, z určitých predmetov, zo skúsenosti.

Vyučovacie metódy

Postup, cesta, spôsob vyučovania. Charakterizujú činnosť učiteľa, ktorá vedie žiakov k dosiahnutiu stanovených cieľov. Existujú rôzne klasifikácie metód, napr. podľa fázy vyučovacieho procesu (utváranie, upevňovanie, preverovanie vedomostí), podľa spôsobu (slovné, názorné, praktické), podľa charakteru špecifickej činnosti (metódy uplatňované v jednotlivých vyučovacích predmetoch). Progresívny prístup k vyučovacím metódam napomáha vytvárať správnu interakciu medzi učiteľom a žiakom. To umožňuje prirodzené striedanie frontálnych, skupinových a individuálnych metód práce.

Forma vyučovania

Prostriedky, spôsoby organizácie vyučovania vzťahujúce sa k usporiadaniu prostredia, spôsobom organizácie činnosti učiteľa a žiakov.

Organizačné formy vyučovania

V tradičnej didaktike sú chápané ako vonkajšia stránka (vyučovacie metódy). Progresívne je komplexné systémové ponímanie riadenia a usporiadania vyučovania v určitej vzdelávacej situácii. Podľa prostredia sa rozlišuje: vyučovanie v triede, v špecializovaných priestoroch školy, v prirodzenom prostredí. Podľa usporiadania žiakov sa rozlišujú: frontálne, skupinové a individuálne formy vyučovania. Vzhľadom k rozdeleniu role žiakov sa rozlišujú kooperatívne a individualizované formy vyučovania. Podľa rozdelenia role medzi učiteľa a žiakov sa rozlišujú riadené a otvorené formy vyučovania. Základnou formou vyučovania v časovej dimenzii je vyučovacia hodina.

Stratégia učenia

Postupnosť činností pri učení, premyslene riadených tak, aby bolo možné dosiahnuť vyučovací cieľ. Pomocou nej žiak rozhoduje, ktoré zručnosti a v akom poradí použije. Nad rôznymi stratégiami učenia stojí štýl učenia, ktorý má podobu meta-stratégie učenia.Spracovala: Klára Soľanová, metodička
pict_20141218091043kaj.jpg
 
Počet zobrazení: 1231x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT