DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Budúci týždeň
:: 27.11.2019
Seminár - Interpretácia biblických tém 2019
Nasledujúce mesiace
:: 09.12.2019
Seminár Dajme deťom šancu na život bez násilia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1398152
dnes :: 286     online :: 1
za posledný
týždeň :: 6794     mesiac :: 29555
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Štvrtok 21. Novembra 2019 :: Meniny má Elvíra
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Seminár Dajme deťom šancu na život bez násilia
Publikované :: 2019-11-19 10:05:50
Pozývame vás na seminár, ktorý približuje problematiku násilia vo svete maloletých. [zobraziť viac]
Víťazi Diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy
Publikované :: 2019-11-15 14:27:39
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Ďakujeme tiež... [zobraziť viac]
Advent 2019 - PRÍĎ, PANE JEŽIŠU!
Publikované :: 2019-11-08 13:03:39
Na začiatok nového liturgického roka a k príprave na sviatky Božieho... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Oznamy
[späť]

Pozvanie na hostinu /katechéza/

Publikované :: 2015-11-27 13:53:17
V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina.

    Téma: Božie milosrdenstvo
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ
Ciele katechézy:
Kognitívny cieľ: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu (Lk 14, 16-24) o Božom milosrdenstve v živote veriaceho človeka.
Afektívny: Živou vierou a skutkami lásky byť svedkami Božieho milosrdenstva vo svete.

    Obsahová línia: kerygmatická
Metódy: Lectio divina, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok Ježiša – Božieho milosrdenstva

    Úvod
    Privítanie, krátka modlitba.

    1. Čítanie – čítanie evanjeliového textu (môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho)
    Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Lk 14, 16-24 (podobenstvo o veľkej večeri)
 
    Ježiš povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, už je všetko pripravené. A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma! Druhý povedal: Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma! A ďalší povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých! A sluha hlásil: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto. Tu pán povedal sluhovi: Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.“     

    Práca s textom:

    Všetci si sadneme do kruhu. Katechéta položí do stredu kartičky s kľúčovými slovami z textu  (hostina, pozvaní, ospravedlnenie - odmietnutie, hnev, chudobní, mrzáci, slepí, chromí..) tak, že text je otočený smerom dole a nevidieť ho. Kartičky sú poukladané v myšlienkovom slede podľa biblického textu. Katechéta môže vyzvať prvého, ktorý otočí kartičku, položí ju viditeľnou stranou na zem a na uvedené kľúčové slovo vymyslí vetu. Vyzve ďalšieho žiaka a ten na druhé slovo vymyslí ďalšiu vetu. Jednotlivé vety majú vytvárať myšlienkový a chronologický kontext. V závere prečítajú vytvorené rozprávanie a porovnajú ho s pôvodným biblickým textom, zdôvodnia odchýlky a vysvetlia pochopenie kľúčových slov.

    2. Meditácia
                                                                                                                                                       
    Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.

    Pravidlá slušného správania hovoria, že sa nepatrí odmietnuť pozvanie priateľov. V prečítanom úryvku Božieho slova nám Pán Ježiš tlmočí pozvanie svojho Otca. Hostiteľ - Boh pripravil  pre svojich hostí vynikajúce jedlo. No v deň oslavy sa jeden po druhom vyhovárali, že neprídu. Nahnevaný hostiteľ sa rozhodol, že im dá ponaučenie a nahradí ich ľuďmi, ktorí boli v spoločnosti najmenej vítaní. Pôvodní pozvaní sa začali ospravedlňovať. Hostiteľ preto urobil niečo nečakané. Začal pozývať chudobných! Rozšíril svoj okruh až na okraj spoločnosti a pozval mnohých, ktorí potrebovali dobré slovo, vrelý úsmev, teplé jedlo, pozornosť... (skutky telesného a duchovného milosrdenstva – príloha)
    Hostiteľova reakcia v nás môže vyvolať rozpaky, no i údiv nad jeho štedrosťou. Veď mohol zrušiť hostinu alebo pokarhať každého, kto odmietol pozvanie. No on namiesto toho začal robiť skutky milosrdenstva.

    3. Aplikácia

    Čo bráni tomu, aby sme prijali Božie milosrdenstvo?
Dnešné Božie slovo nám ponúka pohľad na milosrdenstvo Boha k svojmu ľudu. Keď ho zraňuje nevera, neodpláca sa pomstou, ale láskou. Rozhadzuje svoje siete ešte hlbšie a ďalej, aby našiel ľudí, ktorí si všimnú jeho štedrosť a prijmú ju s horlivým a vďačným srdcom.
    Je pravdou, že Božie milosrdenstvo si nezaslúžime. Častokrát sme neverní, ako tí pozvaní na hostinu, mnohokrát sa vyhovárame a nemáme čas pre Boha. Keď si to uvedomujeme, sme na dobrej ceste. Boh nám chce odpustiť všetky naše hriechy, všedné i ťažké. Neustále k nám vystiera svoje ruky a ponúka nám svoje milosrdenstvo. S istotou vieme, že dokiaľ žijeme, Boh nám neustále dáva možnosť zmeniť svoj život. Odpovedzme teda na jeho pozvanie. Práve na to slúži sviatosť zmierenia.
    Nebeský Otec od nás nikdy nechce, aby sme sa vzdali niečoho dobrého, pokiaľ nemá v úmysle nahradiť to oveľa lepším. Všetci sme pozvaní na nebeskú hostinu, ktorej predobrazom tu na zemi je svätá omša - Eucharistia.
Skupinová práca: Evanjelizačný plagát – Božie milosrdenstvo
    Katechéta rozdelí prítomných do dvoch skupín. Ich úlohou je vytvoriť evanjelizačný plagát, ktorý bude apelovať na Božie milosrdenstvo – milosrdné srdce nebeského Otca. Môže byť i formou reklamného plagátu v novinách, na nástenke, a pod. Cieľom je aplikovať plagát na horeuvedený afektívny cieľ katechézy. Prácu žiakov ukončíme predstavením jednotlivých plagátov.
    Počas aktivity môže hrať v pozadí pokojná hudba. Na záver aktivity by mal katechéta zdôrazniť dôležitosť byť otvorený pre Božie milosrdenstvo, Božiu lásku, odpustenie... lebo Boh - Otec je ten, ktorý nás miloval ako prvý. Taktiež katechéta zdôrazní dôležitosť byť živým svedkom milosrdného Boha vo svete (v mojom okolí). „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7).
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

    4. Modlitba

    Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: Božia láska, milosrdenstvo, Božia prítomnosť, Duch Svätý, skutky lásky, večný život, poďakovanie za... (Súčasťou modlitby môže byť aj prečítaný úryvok Ž 138).

    5. Kontemplácia

    Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. obraz Božieho milosrdenstva a pod.).

    Záver
    Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k sviatostnému životu - častému prijímaniu sviatosti zmierania (sv. spovede), sviatosti Oltárnej - Eucharistie, vzývania Ducha Svätého o dar pokánia, obnovy, nábožnosti... K  prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby v rodine, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.

Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC, Biblia s aplikáciami pre život

Príloha:  Skutky milosrdenstva

Skutky telesného milosrdenstva
·    hladných kŕmiť
·    smädných napájať
·    nahých odievať
·    pocestných sa ujať
·    väzňov vykupovať
·    chorých navštevovať
·    mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva

·    hriešnikov napomínať
·    nevedomých vyučovať
·    pochybujúcim dobre radiť
·    zarmútených tešiť
·    krivdu trpezlivo znášať
·    ubližujúcim odpúšťať
·    za živých a mŕtvych sa modliť

pict_20151127135907869.jpg
Zdroj: Internet
 
Počet zobrazení: 1840x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT