DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Tento týždeň
:: 01.02.2020 - 03.02.2020
Duchovné cvičenia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1456482
dnes :: 12     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4102     mesiac :: 23151
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Utorok 28. Januára 2020 :: Meniny má Alfonz
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Metodické dni - marec 2020
Publikované :: 2020-01-20 10:30:12
Pozývame Vás na metodický deň, zameraním ktorého bude edukačný proces v predmete... [zobraziť viac]
Rok Božieho slova - námety
Publikované :: 2020-01-13 13:48:25
V Roku Božieho slova ponúkame námety na prípravu stretnutia pri Božom... [zobraziť viac]
Námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť
Publikované :: 2020-01-13 13:42:31
V Roku Božieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí,... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Rodinná katechéza
[späť]

Ctím si rodičov, ďakujem za dar rodiny /katechéza/

Publikované :: 2015-02-16 10:24:56
Cieľ katechézy je definovať 4. Božie prikázanie, zapamätať si jeho znenie. Vymenovať, čo Boh žiada od nás v tomto prikázaní. Uvedomiť si skutočnosť, že rodičia sú po Bohu moji najbližší, dali mi život i výchovu. Formovať postoje úcty a vďačnosti k rodičom. Uvedomiť si, že manželstvom rodičov začala rodina, v ktorej aj ja mám svoje miesto. Každý večer v modlitbe poprosiť Boha za život a zdravie pre rodičov. Skutkami lásky a poslušnosťou im preukazovať lásku a vďačnosť.

ÚVOD


Privítanie, vyjadrenie radosti zo stretnutia.

Úvodná modlitba:
Pane Ježišu, ty si žil v rodine, ktorú tu na zemi pripravil Nebeský Otec. Otvor naše srdcia a daj nám svojho Ducha, aby sme správne rozumeli poslaniu rodiny, ktorú si ty ustanovil. Daj nám silu milovať všetkých členov rodiny, do ktorej sme sa narodili a zvlášť rodičov, ktorí nám darovali život.

Motivácia
Donesieme Modlitbičky od Milana Rúfusa. Predstavíme knihu básní, ktorá môže byť i knihou modli-tieb. Vyzveme jedno dievča a jedného chlapca, aby predniesli báseň za otca a za mamku (môžu pred-niesť celú jednu báseň, alebo každú báseň striedavo po veršoch). Počas recitácie môže znieť tichá hudba.

      Plachá modlitba za mamkino srdce

Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu za mamičku. Veď ona sama je už modlitbou.

Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska, sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.

Mama je láska. Lebo aj Boh je láska. Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.

„Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“ usmial sa Stvoriteľ, keď stvoril srdce mamy.
A vedel dobre, že nemôže byť iná.

      Nedeľná modlitba za otcove ruky

Otcove ruky na večernom stole. Také sú veľké ako taniere.
O chvíľu pôjde preč – kúpiť chlieb za mozole. Iba čo doje zvyšky večere.

Keď mi tie ruky na sobotu vráti, budeme znova sedieť za stolom.
A moja dlaň sa v jeho dlani stratí, akoby jej tam ani nebolo.
A ja viem veru, čo sa možno stane, že vyhŕkne mi slza na líčko.

Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane.
Pretože raz aj on jej zveril svojho Syna ako ružové vtáčie vajíčko.

Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke. A bude sa mi, Bože, sladko spať.
Akoby som spal na nebeskej lúke. A ničoho sa nebudem už báť.

Na plagát uprostred kruhu žiaci bez slov dopisujú vetu: Páči sa mi rodina, v ktorej...

HLAVNÁ ČASŤ

Výklad
Nad vzťahmi medzi jednotlivými členmi rodiny bdie Boží zákon o láske, úcte a porozumení. My ho poznáme pod názvom Božie prikázanie. Jedná sa o štvrté Božie prikázanie, ktoré znie: „Cti otca svojho i matku svoju“. Jeho prísľub je pre nás vzácny. Ak so pozrieme vo Svätom písme Ex 20,21 zistíme, že nekončí tým, čo sme pred chvíľou povedali. Má svoje pokračovanie. Povieme si ho teraz celé: „Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh“. Vzťahuje sa na rodičov, ale aj na tých, ktorí nás vedú, pomáhajú nám, ktorí sú pre nás autoritou. Sú to napr. vychová-vatelia, predstavení, učitelia. Aj v tomto prikázaní je jasné znenie o tom, že našimi rodičmi sú otec a matka.

l. Práca so Svätým písmom: Tóbiho testament (otcovské napomenutia) Tob 4,3-5
Žiaci vo Svätom písme vyhľadajú daný biblický text, v tichosti ho prečítajú a hľadajú súvislosť so štvr-tým Božím prikázaním. Spoločne urobíme rozbor biblického textu.

I zavolal svojho syna Tobiáša, ten prišiel k nemu a on mu povedal: „Syn môj, keď zomriem, dôs-tojne ma pochovaj! Cti si svoju matku a neopúšťaj ju po všetky dni jej života! Rob, čo sa jej pá-či, a ničím nezarmucuj jej ducha! Pamätaj syn môj, na to, že podstúpila veľa nebezpečenstiev pre teba, keď si bol v jej lone! Keď zomrie, pochovaj ju v jednom hrobe vedľa mňa!
Po všetky dni svojho života pamätaj, syn môj, na Pána a neopováž sa zhrešiť a prestúpiť jeho príkazy! (Tob 4,3-5)

Po ukončení individuálnej činnosti odpovedajú na otázky učiteľa:
- O kom hovorí biblický text? – o jednej rodine a o vzťahoch v rodine.
- V akej situácii je rodina? – otec zomiera a lúči sa so synom.
- Ako sa otec prihovára synovi? – hovorí mu o tom, aby ho po smrti pochoval, ako si má cgiť matku a tiež po smrti pochovať k nemu do hrobu.
- Čo nakoniec hovorí? – aby syn NIKDY neprestúpil Boží zákon.
- Na čom najviac záležalo otcovi? – aby jeho syn žil v Božej priazni.
- Prečo mu nehovorí, že má sporiť peniaze, chodiť na dovolenky a pod.? – pretože tieto skutočnosti sú menej dôležité ako žiť v Božej priazni – zachovávať Boží zákon.
- Ako nazývame takéto slová rodičov, ktoré hovoria deťom pred smrťou? – testament.
- Podľa čoho vyberá otec odporúčania pre svojho syna? – podľa dôležitosti.
- Čo je podľa neho najdôležitejšie? – úcta k Bohu, k rodičom, k rodine.

2. Práca so Svätým písmom: Život Ježiša v nazaretskej rodine
Učiteľ ukáže obraz Svätej rodiny a vysvetlí:
Boh pripravil pre svojho Syna na zemi tiež ľudskú rodinu. Tým potvrdil, že rodina je najlepšie miesto, kam môže prísť dieťa a je najlepším miestom na rast, výchovu a dozrievanie mladého človeka. Rodina je veľmi dôležitá. Boh mal veľa možností, ako sa postarať o svojho syna na zemi, veď je všemohúci. Zveril však svojho syna ľudskej rodine Jozefovi a Márii. Deti sa rodia a sú zverené do starostlivosti a ochrany rodičov. Okrem lásky a výchovy majú rodičia viesť deti k Bohu, majú byť prvými svedkami viery pre svoje deti. Z tradície vieme, že Máriu, Ježišovu matku vychovávali tiež svätí rodičia Anna a Joachim. Učili ju poslušnosti, múdrosti a viere v Boha. Rodina, v ktorej Mária a Jozef vychovávali Ježiša bola Svätou rodinou. Prebýval v nej Ježiš – Boží Syn. Sväté písmo hovorí o detstve Ježiša veľ-mi málo, dokonca iba raz (Lk 2,51), ale v tom je zahrnuté všetko podstatné.

Učiteľ napíše na tabuľu súradnice Lk 2,51. Žiaci si vo Svätom písme vyhľadajú text, jeden číta nahlas, ostatní počúvajú a text sledujú v tichosti. Po prečítaní učiteľ pripevní na tabuľu plagát s textom a vy-zve iného žiaka, aby podčiarkol slová, ktoré prezrádzajú niečo o Ježišovi.

„Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zacho-vávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“ Lk 2,51

Analýza
Podčiarknuté slová – vrátil sa, bol poslušný, vzmáhal sa v múdrosti, vo veku, v obľube u Boha, u ľudí – vyjadrujú, že Pán Ježiš si na zemi ctil svojich rodičov, miloval svoju rodinu a bol im poslušný. Text hovorí o Ježišovom fyzickom, ale aj morálnom raste. Tu je príklad a vzor pre všetky kresťanské deti. Tou je Ježišova poslušnosť. Aby naša ľudská rodina žila v pokoji a láske, aby bola svätou podľa vzoru Ježišovej rodiny, musí byť rešpektovaný Boží zákon a musia sa o to pričiniť všetci členovia rodiny.
Tieto rodinné vzťahy upravuje práve štvrté Božie prikázanie. Týka sa všetkých členov rodiny: detí, rodičov, súrodencov, starých rodičov. Týka sa vzájomnej úcty a spolužitia. Poslušnosť, vzájomná úcta a pomoc je v rodine nanajvýš podstatná a má byť našou túžbou neustále rásť a doslova predbiehať sa v úcte a vzájomnej pomoci i spolupráci, aby sme vytvárali čaro domova.

Pán Boh tu vyzýva a zároveň vyžaduje:
• vzájomnú úctu rodičov a detí,
• lásku a pomoc rodičov svojim deťom,
• poslušnosť detí k rodičom, lebo oni im dali najväčší dar – život,
• stretá sa tu právo detí na radostný život v rodine s mamou a otcom, s právom rodičov na po-slušnosť detí, aby ich rešpektovali, ctili, milovali a pomáhali im,
• v širšom zmysle zahŕňa aj úctu a poslušnosť k nadriadených, predstaveným a ľuďom vôbec.

Aktivita
Žiaci sú rozdelení do troch skupín. Diskutujú a hľadajú odpoveď na nasledujúce otázky. Odpovede zapíšu na kartičky, ktoré následne vyhodnotíme, urobíme spoločný záver. Kartičky priložíme na plagát o rodine:
1. skupina: Čo by mal robiť otec, mama, deti (ja)?
2. skupina: Čo nesmie robiť otec, mama, deti (ja)?
3. skupina: Čo môže robiť otec, mama, deti (ja)?

Prehĺbenie
V úvode sme počuli prostredníctvom básní, ako sa spisovateľ vyznáva zo svojej lásky k mame a ot-covi.
Učiteľ tu môže povedať skutočný príklad obety života 11-ročnej bl. Laury Vicuni, ktorá obetovala svoj mladučký život Bohu za obrátenie svojej matky a povzbudíme žiakov, aby s úctou hovorili o svojich rodičoch a každý deň sa za nich modlili.

Práca s Youcatom (str. 202/367 – 374)
Žiaci si nájdu v Youcate príslušné body a postupne ich rozoberáme. Dozvieme sa, na koho sa vzťahuje 4. Božie prikázanie v širšom zmysle: poslušnosť autoritám, predstaveným, starším, učiteľom, vychovávateľom, ktorí sa tiež podieľajú na našej výchove a formovaní.

Práca s Youcatom (str. 202 – 206 citáty)
Čítaním a uvažovaním nad výrokmi slávnych, svätých a známych ľudí si uvedomíme, ako si vážia rodinu, ako ju vnímajú, čo pre nich znamená. Každý žiak si vyberie jeden citát, prečíta a povie, ako mu rozumie a čo autor týmto výrokom chcel povedať (poukazujú na dôležitosť rodiny, rodinných vzťahov, dôležitosť otca, mamy, úctu k ním a vzájomné správanie).

Úloha pre žiakov:
Na pripravenú maketu kamenných tabúľ napíšu príklady, kedy ma rodina podržala, pomohla.

ZÁVER

Modlitba
Vyzveme žiakov, aby navrhli modlitbu, ktorú sa spolu pomodlíme za svojich rodičov, vychovávate-ľov, učiteľov, kňazov, starých rodičov. Povzbudíme ich, aby to robili s láskou a podľa Božích priká-zaní. Zároveň sa môžeme pomodliť modlitbu za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou.


Spracovala: Božena Nemčíková


Cieľ:
Kognitívny:
Definovať 4. Božie prikázanie, zapamätať si jeho znenie.
Vymenovať, čo Boh žiada od nás v tomto prikázaní.
Afektívny:
Uvedomiť si skutočnosť, že rodičia sú po Bohu moji najbližší, dali mi život i výchovu.
Formovať postoje úcty a vďačnosti k rodičom.
Uvedomiť si, že manželstvom rodičov začala rodina, v ktorej aj ja mám svoje miesto.
Psychomotorický:
Každý večer v modlitbe poprosiť Boha za život a zdravie pre rodičov.
Skutkami lásky a poslušnosťou im preukazovať lásku a vďačnosť.
Pomôcky: Sväté písmo, biblické texty, príbehy, texty modlitieb, plagát, maketa kamenných tabúľ Desatora.
Metódy: prednes básní, práca so Svätým písmom, rozbor biblických textov, výklad, uvažovanie.
Stratégia: kombinovaná
pict_20150216102429yg9.jpg
 
Počet zobrazení: 1561x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT