DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Dnes
:: 19.12.2018
Duchovná obnova pre dekanáty Zákamenné a Námestovo.
Nasledujúce mesiace
:: 09.01.2019
Novoročné katechetické dielne v Poprade
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1086527
dnes :: 322     online :: 2
za posledný
týždeň :: 5298     mesiac :: 26082
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Streda 19. Decembra 2018 :: Meniny má Judita
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Duchovná obnova pre dekanáty Zákamenné a Námestovo
Publikované :: 2018-12-11 09:11:41
Srdečne pozývame všetkých katechétov a učiteľov náboženstva na adventnú duchovnú... [zobraziť viac]
Kniha kníh - prameň poznania prichádzajúceho Krista - katechéza s aktivitou
Publikované :: 2018-12-07 09:15:53
Cieľ:- kognitívny - spoznať najdôležitejší prameň poznávania Ježiša,... [zobraziť viac]
Cesta k Dieťaťu - Vianočná hra
Publikované :: 2018-12-06 11:33:33
Vianočná hra od Lene Mayer SkumanzTáto vianočná hra sa môže predviesť v... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Oznamy
[späť]

Prežívanie adventu s adventnými piesňami JKS - aktivita

Publikované :: 2018-12-06 11:23:21
V slovách adventných piesní nachádzame tému prvého hriechu, dlhý historický advent očakávania Spasiteľa 
a tiež predpovede prorokov, že Spasiteľ príde, aby vykúpil svet.
Pomocou Katolíckeho spevníka môžeme získať zručnosť lepšie sa orientovať v spevníku, 
vyhľadávať piesne, spoznať ich obsah a naučiť sa ich spievať. 
Porozumieť textom piesní a posolstvám, ktoré sú ich obsahom, znamená spoznávať viac udalosti dejín spásy 
z pohľadu očakávania Spasiteľa a Pána ako i miesto Panny Márie Božej Matky v dejinách spásy. 
Počas Adventného obdobia je vhodné nosiť Katolícky spevník do kostola, aktívne spievať počas sv. omše, ale tiež aj doma pri adventnom venci a príp. naučiť sa niektorú pieseň naspamäť. 

Práca s textom piesní – mladší žiaci 
1. Texty rozstriháme podľa jednotlivých piesní. Žiakov rozdelíme do dvojíc alebo skupín, podľa počtu žiakov. Každá dvojica si vyberie jeden text (prípadne aj 2 texty, ak je žiakov menej ) a rieši úlohy, ktoré sú v ňom uvedené. 
2. Po uplynutí určitého časového limitu (napr. 6-7 minút) skupiny zdieľajú celej triede svoje zistenia.  
3. Spolu s učiteľom urobíme zhrnutie toho, čo sme sa dozvedeli na tabuľu. Žiaci si zhrnutie napíšu do zošitov.
4. Potom v textoch vyhľadáme slová, ktoré charakterizujú pojem advent (prídi, prídi Spasiteľu, príchod tvoj z neba, príďže náš milý Spasiteľ, čaká ťa biedny Izrael, čakaný príchod, čakáme tvoju potechu a pod.) a učiteľ doplní význam slov i adventného obdobia.  
5. Vo Svätom písme vyhľadáme perikopu Lk 1, 26-38. Pri zapálenej svieci biblický text slávnostne prečítame. 
6. V závere sa dohodneme a vyberieme jednu adventnú pieseň, ktorú si spolu zaspievame,  alebo sa naučíme spievať počas adventu. 
7. Nakoniec si dáme predsavzatie, ako prípravnú adventnú dobu chceme prežívať (skutky, ktoré chceme vykonať, modlitby, ktoré sa budeme modliť a na aké úmysly, za koho).  

Práca s textom piesní – starší žiaci
1. Pracujeme spôsobom uvedeným vo variante 1 s tým rozdielom, že starší žiaci dostanú úlohu navyše: 
2. Vyhľadajú to, čo je v textoch dôležité a pomenujú to (napr. Zvestovanie, Vtelenie, Panna Mária Božia matka, Nepoškvrnená, Ježiš Kristus Spasiteľ, Najsvätejšia Trojica, Božie milosrdenstvo a iné). 
3. Následne vyhľadajú tieto témy v KKC, prečítajú, čo sa tam k téme píše. Ďalej pokračujú podľa variantu 1. 

Pieseň JKS č. 1
- Prečítaj a  napíš aké posolstvo obsahuje? (verš č. 3 a 4: Boh posiela k Márii archanjela Gabriela, Mária počne Syna – Spasiteľa.)
- Podľa slov piesne napíš, kto je Panna Mária? (verš č. 4 a 5: dcéra Stvoriteľa, matka Spasiteľa, nevesta Tešiteľa, Božia matka)
- Koho oslavuje 5 verš spomínanej piesne? (Najsvätejšiu Trojicu)
- Komu sa vzdáva česť v poslednom verši? (Panne Márii, ktorá sa stáva Božou matkou)

Pieseň JKS č. 3
- Prečítaj a odpovedz, ku ktorému mestu zletuje anjel? (Nazaretu) 
- Podľa textu piesne napíš pred kým bola daná prednosť Panne Márii a prečo? (pred všetkými ženami, tebe je hriech neznámy – bola bez hriechu)
- Aké meno bude mať Máriin syn? (Ježiš)
- O čo prosíme v 6. verši? (aby Mária bola pred Bohom našou prostrednicou a prímluvnicou)

Pieseň JKS č. 17: Otec nebeský 
- Prečítaj a vypíš, ako sme boli Bohom zázračne stvorení? (z preveľkej lásky, podobenstvu svojmu.)
- Koho Boh postavil za „pána zeme“ a komu ho predstavil? (Adama-človeka, tvorom ho predstavil)
- Napíš akej skúške, bol  Adam vystavený a ako sa v nej osvedčil? (nejesť zakázané ovocie zo stromu, aby preukázal Bohu svoju poslušnosť, Boží zákaz nešťastne porušil, neobstál)
- Ktorú Božiu vlastnosť ospevuje 5. verš ? (Božie milosrdenstvo)
- Ktoré tajomstvo viery obsahuje posledný verš? Vysvetli ho. (vtelenie,Boh, ktorý je Duch, prijal ľudské telo a narodil sa ako človek)

Pieseň JKS č. 18  
- Prečítaj a napíš, kto posiela posla svojho k Panne Márii (Pán Boh všemohúci, Sudca náš budúci)
- Nájdi verš, slová, ktorými anjel oslovil Pannu Máriu.( verš č. 4 Zdravas Mária...)
- Ako reagovala Panna Mária ( verš č. 5, preľakla sa celá, bola zadivená, pokorná)
- Akú odpoveď dala anjelovi? (verš č. 8, Nech sa mi tak stane – podľa tvojho slova!)
- Pre koho majú zvestované slová zásadný význam? (verš č. 3 – pre celý hriešny svet)

Pieseň JKS č. 21 
- Prečítaj text piesne a podľa verša č. 4 napíš, ktoré božské osoby sú predmetom našej viery? (Boh Otec, Syn a Duch Svätý)
- Napíš, aký spôsob modlitby obsahuje tretí verš? (oslavu Boha, velebenie, vďaky)
- V 5. verši spievame, že „keď sa Syn tvoj počal z Panny, v obetu bol za nás daný...“ O akú obetu ide? (Ježišovu obetu na kríži)
- O akej obete hovorí verš č. 6? (o obete sv. omše)

Pieseň JKS č. 25
- Pieseň začína slovami „v spôsobe chleba, veríme v teba“. Aký iný spôsob prítomnosti Ježiša poznáme? (spôsob vína)
- O čo prosíme v 3 verši? (čisté srdce, do ktorého by sme mohli prijímať Ježiša)
- V texte je Ježiš oslovený ako „Baránok  Boží,“ Prečo? (text naznačuje, že Ježiš je ten, ktorý sa obetuje za nás)
- V 4. verši  je text „ príchod Krista je žiadaný a od vekov čakaný“, vysvetli ho. (Boh po páde Adama sľúbil Spasiteľa, Záchrancu, ktorý navráti ľudstvo k Bohu, preto ho ľud očakával.)  

pict_20181204105015spl.jpg
 
Počet zobrazení: 40x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2018   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT